ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Mezinárodní projekt cyrilometodějské bibliografie

První etapa výzkumu na téma Po stopách sv. Cyrila a Metoděje ve slovenské a české bibliografii probíhala v letech 2010–2011 v rámci dvouleté česko-slovenské mezivládní vědeckotechnické spolupráce. Grant Mobility poskytly Agentura na podporu výzkumu a vývoje ve spolupráci s Ministerstvem školství SR (SK-CZ-0070-09) a Asociace inovačního podnikání ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MEB0810026).

14_1.jpg
Všechna fota: Peter Ivanič, ÚKM, Nitra (SR)
Architektura předrománského (velkomoravského) a románskéhoobdobí z okolí Nitry:
Na snímku: Krásno


Za Slovenskou republiku na projektu participoval Ústav pro výzkum kulturního dědictví Konstantina a Metoděje při Filozofické fakultě Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře, který zastupoval PhDr. Peter Ivanič (zodpovědný řešitel), doc. Martin Hetényi a doc. Zvonko Taneski. Partnerem za Českou republiku byl Slovanský ústav AV ČR, jejž zastupovala jako zodpovědná řešitelka PhDr. Lubomíra Havlíková.
Partnerské strany se na pracovních schůzkách setkávaly jednak v prostorách Slovanského ústavu AV ČR v Praze (květen a červen 2010, září 2011), jednak na UKF v Ústavu pro výzkum kulturního dědictví Konstantina a Metoděje v Nitře (srpen a září 2010, září 2011). Vzájemné výměnné pobyty byly naplněny tvůrčí činností a odehrávaly se v milé a přátelské pracovní atmosféře.

14_2.jpg
Dražovce

Cílem první etapy projektu je vydání publikace Česko-slovenská cyrilometodějská výběrová bibliografie, zahrnující bibliografii za léta 1945–2010, a vytvoření příslušné elektronické databáze, která přispěje k hlubšímu poznání historicko-kulturních aspektů cyrilometodějského díla, jeho dědictví, tradic a vlivů nejen na českou a slovenskou společnost, ale rovněž na dějiny a kulturu celé Evropy. V dalších etapách práce na vydání a databázi kompletní česko-slovenské cyrilometodějské bibliografie budou nejen doplňovány a upřesňovány stávající údaje, ale také se prohloubí chronologické rozhraní směrem do minulosti, před rok 1945, i do současnosti. Do bibliografie budou rovněž zahrnuty práce českých a slovenských autorů, které vyšly během uplynulých staletí v zahraničí.

14_3.jpg
Kostolany pod Tribečom

Bilaterální projekt mezi Českou a Slovenskou republikou přispěl k obapolnému poznávání obou stran a k rozvoji vzájemné mezinárodní spolupráce. Vydáním výběrové česko-slovenské cyrilometodějské bibliografie přispějí obě partnerské strany k jubilejnímu, 1150. výročí příchodu cyrilometodějské mise Konstantina (Cyrila) a Metoděje na Moravu v roce 863, které oslavíme v roce 2013.
Informace o česko-slovenské spolupráci na projektu naleznete na http://www.ukm.ff.ukf.sk/?p=636.

LUBOMÍRA HAVLÍKOVÁ,
Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.