ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

34. zasedání Akademické rady AV ČR

Akademická rada se dne 11. října 2011 zabývala těmito nejdůležitějšími záležitostmi:

Svolala XXXIX. zasedání Akademického sněmu AV ČR na čtvrtek 15. prosince 2011 v 9:30 hodin s takto navrženým programem:

 •  Zahájení, schválení programu zasedání a ustavení návrhové komise Akademického sněmu.
 •  Zpráva o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XXXVIII. zasedání Akademického sněmu – J. Drahoš.
 •  Návrh principů stanovení institucionální podpory pracovišť AV ČR – P. Bobák.
 •  Zpráva o ekonomické situaci AV ČR a návrh jejího rozpočtu na rok 2012 – P. Bobák.
 •  Zpráva Dozorčí komise Akademického sněmu – J. Rákosník.
 •  Volné návrhy.
 •  Zpráva návrhové komise Akademického sněmu, projednání usnesení a závěr zasedání.

Schválila

 •  novou koncepci a osnovu výroční zprávy o činnosti AV ČR za rok 2011,
 •  Statut ceny předsedy Akademie věd ČR za propagaci či popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací,
 •  novou směrnici Akademické rady AV ČR Pravidla přidělování bytů, startovacích bytů a vybraných ubytovacích jednotek ve vlastnictví SSČ,
 •  úkony navržené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem dle zápisu z jejího 29. zasedání konaného dne 27. září 2011.

Souhlasila

 •  s hromadným dopisem předsedy AV ČR ve věci obměny řídicích orgánů pracovišť AV ČR, jimž končí funkční období v roce 2012,
 •  s dalším vývojem Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR,
 •  s tím, aby bylo funkční období Rady pro nákladné přístroje ukončeno ke dni ukončení funkčního období Akademické rady (březen 2013),
 •  se smlouvou o sdružení mezi Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, v. v. i., a CEVRO Institutem, o. p. s.

Jmenovala

 •  RNDr. Pavla Krejčího, CSc., ředitele Matematického ústavu AV ČR, v. v. i., členem Dozorčí rady Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i., s účinností od 11. října 2011 na pětileté funkční období, tj. do 10. října 2016.

Vzala na vědomí

 •  výsledky kontroly hospodaření a opatření k nápravě zjištěných nedostatků za rok 2010 v Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i., a v Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.