ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2013  > listopad  > Nové knihy

Nové knihy

23_1.jpg

Dějiny Akademie věd ČR v obrazech
Kniha prostřednictvím dobových dokumentů a fotografií detailně ozřejmuje vývoj mimouniverzitní vědy od 18. století, kdy v Olomouci vznikla Společnost ne-známých učenců v zemích rakouských. Autoři se v knize zaměřili především na Akademii věd ČR a její nejvýznamnější předchůdkyně – Československou akademii věd působící v letech 1953–1992 nebo starší instituce, jakými byly Česká akademie věd a umění (původně Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění) založená v roce 1890 či Královská česká společnost nauk, která existovala již od 18. století. Jednotlivé kapitoly se věnují i Masarykově akademii práce a hlavní instituci Němců žijících v českých zemích – Gesellschaft zur Förderung Deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmem (Společnost pro podporu německé vědy, umění a literatury v Čechách). Stranou pozornosti nezůstávají ani naši nejvýznamnější vědci, s jejichž výsledky bádání i s prostředím, v němž pracovali a pracují, se čtenář seznamuje prostřednictvím archivních i soudobých materiálů. Opomenuti nebyli ani mecenáši a sponzoři, kteří umožnili, aby se česká věda dostala na světovou úroveň. Vývoj české mimouniverzitní vědy je zasazen do společenských souvislostí, které ovlivnily rozvoj vědeckých institucí i postavení vědců v nich.
Franc, M., Mádlová, V., edice Mimo – Humanitní vědy, Academia, Praha 2013. Vydání 1.

23_2.jpg

Lesnická entomologie
Hmyzí škůdci působí v lesích škody, které často velkoplošně rozvracejí lesní hospodářství. Proti nim bojuje ochrana lesů, která za 200 let své existence shromáždila rozsáhlé vědecké a praktické poznatky. Autoři, dlouholetí vysokoškolští učitelé a vědečtí pracovníci, zkoncipovali toto dílo způsobem, aby odpovídalo současnému stavu lesnické entomologie. Určeno je nejen studentům všech typů lesnických škol a pracovníkům lesnické praxe, ale i ochráncům přírody a všem přátelům lesa.
Křístek, J., Urban, J., edice Mimo – Přírodní vědy, Academia, Praha 2013. Vydání 1.

23_3.jpg

Biofysikální chemie
Biofysikální chemie je interdisciplinární obor zabývající se aplikací fysikálně-chemických přístupů při řešení biologických problémů. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny řešenými příklady, které probíranou látku ilustrují. Zvláštností učebnice jsou krátké fejetony, pomocí nichž je obtížná látka převyprávěna srozumitelnějším způsobem.
Kodíček, M., Karpenko, V., edice Mimo – Přírodní vědy, Academia, Praha 2013. Vydání 1.

Brouci čeledi červotočovití (Ptinidae) střední Evropy/ /Beetles of the family Ptinidae of CenTral Europe
Další publikace z edice Zoologické klíče umožňuje determinaci všech červotočů žijících v ČR a na Slovensku, a to včetně druhů, které byly nalezeny v sousedních zemích a jejichž výskyt je na předmětném území pravděpodobný. Kniha obsahuje základní informace o čeledi Ptinidae, určovací klíče, katalog druhů a obrázky a fotografie téměř všech druhů. Obdobná publikace dosud nebyla pro daný region k dispozici.
Zahradník, P., edice Zoologické klíče, Academia, Praha 2013. Vydání 1.

23_4.jpg

 

BROUCI ČELEDI ČERVOTOČOVITÍ
(PTINIDAE) STŘEDNÍ EVROPY/
/BEETLES OF THE FAMILY PTINIDAE
OF CENTRAL EUROPE

Další publikace z edice Zoologické klíče umožňuje determinaci všech červotočů žijících v ČR a na Slovensku, a to včetně druhů, které byly nalezeny v sousedních zemích a jejichž výskyt je na předmětném území pravděpodobný. Kniha obsahuje základní informace o čeledi Ptinidae, určovací klíče, katalog druhů a obrázky a fotografie téměř všech druhů. Obdobná publikace dosud nebyla pro daný region k dispozici.
Zahradník, P., edice Zoologické klíče, Academia, Praha 2013. Vydání 1.

23_5.jpg

Arabská revoluce
Demokratické výzvy, politický islám a geopolitické dopady

Začátek roku 2011 přinesl do mnoha arabských zemí změnu v podobě svržení několika dlouhověkých a zdánlivě neotřesitelných režimů. Navzdory dvouletému odstupu je stále příliš brzy na definitivní názory o povaze a dopadech revolučních událostí. Snahou autorů této knihy je především popsat různé jevy a geopolitické změny, které v souvislosti s revolucemi nastaly.
Beránek, O. (ed.), edice 21. století, Academia, Praha 2013. Vydání 1.

23_6.jpg

Evropa euro nepotřebuje
Jak nás politické vizionářství zavedlo do krize

Thilo Sarrazin patří mezi nejoriginálnější a nejodvážnější politické myslitele a budovatele státu v soudobém Německu. Mimo jiných významných politických a správních funkcí, jimiž za svou profesní kariéru prošel, zastával v letech 2002 až 2009 funkci finančního senátora spolkového státu Berlín a v následujících dvou letech byl členem představenstva Spolkové banky. Na zadní straně přebalu německého vydání poslední Sarrazinovy knihy se k výroku Angely Merkelové, že „Padne-li euro, ztroskotá i Evropa,“ praví: „I když Angela Merkelová touto svou dikcí znovu a znovu přísahá na význam tohoto velkolepého politického projektu, přece jen bychom se měli tázat, chceme-li euro opravdu zachovat za jakoukoli cenu.“
Sarrazin, T., edice 21. století, Academia, Praha 2013. Vydání 1.

23_6.jpg

Tranzitivní ekonomiky
Politická ekonomie Ruska,
východní Evropy a střední Asie

Kniha analyzuje ekonomickou transformaci v dřívějších komunistických zemích východní a střední Evropy a v zemích bývalého Sovětského svazu. Dále pojednává o specifičnosti a originalitě přístupu vycházejícího důsledně z ekonomické teorie politické ekonomie ústící ve vlastní, samo-statný přístup.
Myant, M., Drahokoupil, J., edice 21. století, Academia, Praha 2013. Vydání 1.

23_8.jpg

Akademická gramatika
spisovné češtiny

Publikace si klade za cíl poskytnout uspořádanou soustavu základních, avšak relativně úplných a netriviálních informací o jevech a přirozených pravidlech gramatiky současné, především psané publikované češtiny (neboť jen ona je zatím dostupná serióznímu výzkumu). Autoři předkládají nejen praktické poučení, ale také vhled do tajů přirozených gramatických pravidel, ukrytých v tisíceru opakujících se aktů tvorby vět, promluv a textů, založených na týchž modelech.
Štícha, F. a kol., edice Mimo – Humanitní vědy, Academia, Praha 2013. Vydání 1.

23_9.jpg

Kruté i krásné dvacáté století
Memoárová mozaika v pěti dílech

Každá epocha má svou konstelaci žánrů a v té současné má dokumentární literatura a memoaristika mimořádný význam – do určité míry vytlačuje žánry založené na fikci. Edici Paměť nyní obohacují obsáhlé vzpomínky významného českého vědce Radegasta Parolka – literárního historika, komparatisty se zaměřením na baltské jazyky, vysokoškolského učitele a překladatele z litevštiny a lotyštiny. Jelikož celý život překládal především poezii, je rozkročen mezi dvěma póly: objektivním světem vědy a subjektivním světem umění. Vznikl tak živý autoportrét/mozaika, mezi jejímiž střípky najdeme verše, lyrické vložky, eseje, recenze, literárněvědné úvahy i vzpomínky.
Parolek, R., edice Paměť, Academia, Praha 2013. Vydání 1.