ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2012  > únor  > Věda a výzkum

Církevněslovanské slovníky

Ve slovinské Lublani zasedal ve dnech 22.–23. října 2011 vrcholný orgán církevněslovanských lexikografů. Kromě návrhu na přijetí nových členů a udělení čestného členství se účastníci zabývali především průběhem a výsledkem projektů koordinovaných Komisí pro církevněslovanské slovníky, projednali další aktivity Komise a diskutovali pracovní vydání zpracované části Srovnávacího indexu církevněslovanských slovníků.

 

14_1.jpg 14_2.jpg
Nejnovější výsledky projektů navazujících na původní Slovník jazyka staroslověnského – Dodatky k I. dílu Slovníku jazyka staroslověnského (Addenda et corrigenda) a Řecko-staroslověnský index

Smyslem Komise pro církevněslovanské slovníky je zejména podpořit a koordinovat práce jednotlivých slovníkových projektů, které zpracovávají národní týmy, a debatovat nad způsoby řešení konkrétních problémů církevněslovanské lexikografie. Od založení Komise, které v 1958 inicioval 4. mezinárodní sjezd slavistů v Moskvě, působili v jejím čele čeští paleoslovenisté Josef Kurz, František V. Mareš a Zoe Hauptová, která na zasedání získala čestné členství. Od roku 2003 je předsedkyní Zdenka Ribarova ze Slovanského ústavu AV ČR. Komise si stanovila za cíl vytvořit v mezinárodní spolupráci církevněslovanský slovník všech redakcí, který by zahrnoval slovní zásobu od 11. století až do formování nové církevní slovanštiny. Jelikož se však uvedený projekt ukázal z mnoha příčin jako nerealizovatelný, podporuje Komise sestavení slovníků jednotlivých redakcí. Materiálovým či metodologickým východiskem se v řadě případů stal světově oceňovaný „pražský“ Slovník jazyka staroslověnského (1958–1997), jehož součástí je i lexikum české církevní slovanštiny. Značnou měrou se jako hlavní redaktoři podíleli čeští badatelé také na zpracování slovníků jiných redakcí, a to F. V. Mareš a následně Z. Hauptová v případě chorvatského Slovníku církevněslovanského jazyka chorvatské redakce (Záhřeb, od 1991) a Z. Ribarova v případě makedonského Slovníku církevněslovanského jazyka makedonské redakce (Skopje, od 2006).
Komise se dále věnovala zprávám o pracích na lexikografických projektech za období 2008–2011. Je potěšující, že mezi bezproblémově realizované patří rovněž projekty Slovanského ústavu AV ČR. Václav Čermák podal zprávu o Řecko-staroslověnském indexu (od 2008), z něhož jsou vydány sešity č. 1–4; sešity č. 5 a 6 jsou připraveny k tisku. Materiál pro další sešit bude publikován ještě v tomto roce. Dílo výrazně prohlubuje studium překladové techniky z řečtiny do staroslověnštiny. Klade si za cíl představit formou slovníkových hesel slovní zásobu byzantské řečtiny a staroslověnštiny. František Čajka referoval o stavu prací na díle Dodatky k I. dílu Slovníku jazyka staroslověnského (od 2010). V současné době jsou vydány dva sešity, které navazují v průběžném číslování jako 53. a 54. sešit na původní, již dokončený Slovník jazyka staroslověnského. Na dokončení 55. sešitu, který bude vydán v roce 2012, se pracuje. Následně badatelé připraví další tři sešity díla; do roku 2016 jich vyjde šest. Součástí projektu je dále příprava monografie o tvůrcích Slovníku jazyka staroslověnského a publikace o vývoji koncepce zpracování tohoto díla. Výsledky obou projektů nesměřují pouze k okruhu „poučených“ uživatelů, nýbrž naopak k badatelské veřejnosti z řad paleoslovenistů, slavistů, grecistů, historiků, byzantologů, teologů, historiků umění aj.
Diskusi zahraničních odborníků vyvolala pracovní verze Srovnávacího indexu k církevněslovanským slovníkům, na jehož zpracování se vedle Z. Ribarové podílela též Petra Stankovska z Lublaně. Cílem indexu je přehledně na jednom místě představit církevněslovanskou slovní zásobu různých redakcí. Z dalších aktivit projednávaných Komisí uveďme plánovanou konferenci o překladové technice z řečtiny do staroslověnštiny, která se uskuteční ve dnech 24.–27. září 2012 v Praze; organizátorem je Slovanský ústav AV ČR.
Lze konstatovat, že se česká paleoslovenisticky orientovaná lexikografie, zastoupená na prestižním zasedání vědci ze SLÚ AV ČR, může prezentovat výsledky na mezinárodní scéně se ctí. Příspěvek vychází s podporou grantového projektu GA ČR P406/12/1790 Staroslověnská lexikologie – nové příspěvky ke staroslověnské lexikografii.

FRANTIŠEK ČAJKA,
Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.