ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 37. zasedání Akademické rady AV ČR

Akademická rada se 10. 1. 2012 zabývala těmito nejdůležitějšími záležitostmi:

Schválila

 •  způsob provádění závěrečného hodnocení ukončených výzkumných záměrů pracovišť AV ČR řešených v letech 2005–2011,
 •  vzorový spisový a skartační řád pracovišť AV ČR,
 •  úkony doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem a pořízení movitých věcí dle zápisu z jejího 32. zasedání konaného dne 3. ledna 2012.

Souhlasila

 •  se zveřejněním dokumentů spojených s hodnocením pracovišť AV ČR v anglickém jazyce,
 •  s vyhlášením 2. výzvy k podávání žádostí o podporu v rámci Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR.

Jmenovala

 •  JUDr. Jiřího Ondrouška členem dozorčí rady Biofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 11. ledna 2012 na pětileté funkční období, tj. do 10. ledna 2017,
 •  Mgr. Ivanu Střálkovou tajemnicí Koordinační komise pro zařazování pracovníků do nejvyššího kvalifikačního stupně,
 •  členy Redakční rady pro správu akademických webů a intranetu AV ČR: Ing. Leoše Horníčka, Ph.D. (Kancelář AV ČR), Mgr. Marinu Hužvárovou (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.), Mgr. Miroslavu Klimentovou (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.) a Ing. Jana Martinka (Kancelář AV ČR) s účinností od 11. ledna 2012.

Doporučila předsedovi AV ČR, aby

 •  ve smyslu § 17 odst. (2) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, a čl. 7 Stanov AV ČR odvolal PhDr. Stanislavu Vavrouškovou, CSc., z funkce ředitelky Orientálního ústavu AV ČR, v. v. i.

Vzala se souhlasem na vědomí

 •  opatření provedená k realizaci usnesení XXXIX. zasedání Akademického sněmu AV ČR.

Vzala na vědomí

 •  zprávu o výsledcích kontroly ve Fyzikálním ústavu AV ČR, v. v. i., a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků.