ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2012  > únor  > Věda a výzkum

Úspěch české právní vědy

Dlouholetý výzkumný pracovník Ústavu státu a práva AV ČR prof. Pavel Šturma, současně vedoucí katedry mezinárodního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, se 17. listopadu 2011 v New Yorku stal členem Komise Organizace Spojených národů pro mezinárodní právo, která je pomocným orgánem Valného shromáždění OSN.

11_1.jpg
Foto: Archiv Pavla Šturmy

Komise byla zřízena v listopadu 1947 a funguje od dubna 1949. Jejím posláním je napomáhat Valnému shromáždění OSN při rozvoji a kodifikaci mezinárodního práva, což s sebou nese zejména přípravu návrhů mezinárodních smluv v těch oblastech mezinárodních vztahů, kde jsou pravidla mezinárodního práva nedostatečná nebo kde chybí, a dále tam, kde sice mezinárodněprávní úprava existuje, avšak není dostatečně jasná nebo soustavná. Jakkoli jen část z mnoha návrhů, které Komise za víc než 60 let své existence předložila, dala základ platným mezinárodním smlouvám, svou činností nepochybně významně přispěla k legalizaci mezinárodních vztahů. Od roku 1945 tak významně ovlivňuje podobu mezinárodního systému a přispívá k jeho stabilitě a udržování pokojných mezinárodních vztahů. Závěry Komise v otázkách mezinárodního práva jsou navíc považovány za vyjádření platného stavu mezinárodního práva, což jim dává sílu přesvědčivosti, pro kterou je na ně běžně odkazováno jak v praxi států a mezinárodních organizací, tak v rozhodnutích mezinárodních soudců a rozhodců při řešení mezinárodních sporů.
Mimořádné roli, kterou Komise hraje, odpovídá její reprezentativní složení. Od roku 1981 sestává z celkem 34 členů, které volí Valné shromáždění OSN na obnovitelné funkční období pěti let. Kandidáty navrhují vlády členských států OSN z osob s obecně uznávanou znalostí v oblasti mezinárodního práva tak, aby byly v Komisi zastoupeny hlavní civilizační okruhy a právní systémy světa.
Tomuto požadavku odpovídá stanovení maximálního počtu členů Komise, kteří jsou voleni v rámci jednotlivých regionálních skupin existujících uvnitř OSN (v rámci východoevropské skupiny, kam spadá ČR, jde o tři členy s tím, že jeden, další člen rotuje mezi východní Evropou a Afrikou).
Pavel Šturma (narozen 1963), jehož odborný zájem sahá od obecného mezinárodního práva po otázky mezinárodního hospodářského práva nebo mezinárodního práva životního prostředí, a který je současně výrazným organizátorem odborného života [mj. předseda České společnosti pro mezinárodní právo (při ÚSP AV ČR)] se stal teprve třetím českým členem Komise OSN pro mezinárodní právo. Před Pavlem Šturmou zastával funkci člena Komise právník a diplomat dr. Václav Mikulka (1992–1998) a vůbec prvním českým členem Komise byl prof. Jaroslav Žourek (1949–1961), jeden ze zakladatelů české nauky mezinárodního práva a ve své době vědecký pracovník Ústavu státu a práva ČSAV. Jak Jaroslav Žourek, tak později Václav Mikulka také zastávali funkci zvláštního zpravodaje Komise – zatímco prvně jmenovaný v této roli významně ovlivnil podobou vídeňské úmluvy o konzulárních stycích z roku 1963, druhý se zabýval otázkami přechodu státní příslušnosti v případě sukcese států.
S Pavlem Šturmou se do Komise OSN pro mezinárodní právo vrací český hlas, což je významnou událostí už proto, že možnosti nauky z malých a středních států ve vztahu k ovlivňování mezinárodního práva, v něm vládnoucího diskurzu a přijímání řešení aktuálních mezinárodněprávních otázek jsou z přirozených geopolitických důvodů omezené.

JAN MALÍŘ,
Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

11_2.jpg