ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 10. zasedání Akademické rady AV ČR dne 10. listopadu 2009

Akademická rada se zabývala těmito nejdůležitějšími záležitostmi:

Projednala podklady pro XXXV. zasedání Akademického sněmu AV ČR 15. prosince 2009
 • Seznam kandidátů pro doplňovací volbu členů Vědecké rady AV ČR pro funkční období 2009–2013;
 • Zprávu o činnosti Akademické rady Akademie věd České republiky za období od XXXIV. zasedání Akademického sněmu AV ČR;
 • Zprávu o ekonomické situaci Akademie věd České republiky a návrh jejího rozpočtu na rok 2010.

Schválila
 • úkony navržené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem dle zápisu z jejího 7. zasedání, konaného dne 3. listopadu 2009 a přidělení služebních a startovacích bytů dle zápisu ze 3. zasedání Bytové komise AV ČR konaného dne 22. října 2009.

Souhlasila
 • s odborným partnerstvím AV ČR na projektu Čistá věda.

Jmenovala
 • Mgr. et Mgr. Kláru Plecitou, Ph.D., předsedkyní Dozorčí rady Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. ledna 2010 na pětileté funkční období, tj. do 31. prosince 2014,
 • Ing. Petra Bobáka, CSc., členem Dozorčí rady Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. ledna 2010 na pětileté funkční období, tj. do 31. prosince 2014,
 • PhDr. Jiřího Beneše předsedou Dozorčí rady Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. ledna 2010 na pětileté funkční období, tj. do 31. prosince 2014,
 • PhDr. Jarmilu Čermákovou místopředsedkyní Dozorčí rady Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i., od 11. listopadu 2009 na pětileté funkční období, tj. do 10. listopadu 2014,
 • Ing. Petra Bobáka, CSc., členem Dozorčí rady Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. ledna 2010 na pětileté funkční období, tj. do 31. prosince 2014,
 • Mgr. et Mgr. Kláru Plecitou, Ph.D., předsedkyní Dozorčí rady Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., s účinností od 1. ledna 2010 na pětileté funkční období, tj. do 31. prosince 2014,
 • PhDr. Jiřího Beneše předsedou Dozorčí rady Historického ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. ledna 2010 na pětileté funkční období, tj. do 31. prosince 2014,
 • Mgr. et Mgr. Kláru Plecitou, Ph.D., členkou Dozorčí rady Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. ledna 2010 na pětileté funkční období, tj. do 31. prosince 2014,
 • PhDr. Jiřího Beneše předsedou Dozorčí rady Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. ledna 2010 na pětileté funkční období, tj. do 31. prosince 2014,
 • PhDr. Jiřího Beneše předsedou Dozorčí rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. ledna 2010 na pětileté funkční období, tj. do 31. prosince 2014.

Doporučila předsedovi AV ČR,
 • aby udělil čestnou medaili De scientia et humanitate optime meritis prof. Erazimu Kohákovi, Ph.D. (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.),
 • aby udělil čestnou oborovou medaili Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách Ing. Vratislavu Kafkovi, DrSc. (Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.),
 • aby udělil čestnou oborovou medaili Františka Křižíka za zásluhy v oblasti technických věd a za realizaci výsledků vědeckého výzkumu
prof. Ing. Ondřeji Fischerovi, DrSc. (Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.),
prof. Ing. Ladislavu Frýbovi, DrSc., Dr. h. c. (Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.),
 • aby udělil čestnou oborovou medaili Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách prof. Davidu L. Baltimorovi, Ph.D. (California Institute of Technology, USA),
 • aby udělil čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy RNDr. Františku Kotlabovi, CSc. (Botanický ústav AV ČR, v. v. i.),
 • aby udělil čestnou medaili Za zásluhy o Akademii věd České republiky Boženě Šléglové (Kancelář AV ČR).

Vzala na vědomí
 • zprávy o výsledcích kontroly a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků v Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., a v Biofyzikálním ústavu AV ČR, v. v. i.