ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2009  > prosinec  > Ocenění

De scientia et humanitate optime meritis

Čestnou medaili De scientia et humanitate optime meritis převzali prof. Terence G. Langdon (3. listopadu 2009) a prof. Erazim Kohák (18. listopadu 2009).Laudatio prof. Václava Skleničky u příležitosti předání čestné medaile AV ČR „De scientia et humanitate optime meritis“ prof. Terenci G. Langdonovi dne 3. listopadu 2009 z rukou předsedy AV ČR prof. Jiřího Drahoše

prof. Terence G. Langdon

Jsem mimořádně poctěn možností pronést laudatio u příležitosti předání čestné medaile AV ČR „De scientia et humanitate optime meritis“ panu profesoru Terenci Georgi Langdonovi. Tuto čestnou medaili uděluje AV ČR významným tuzemským i zahraničním osobnostem, které se výjimečným způsobem zasloužily o rozvoj vědy, vzdělanosti a kultury. Prof. Langdon byl oceněn touto medailí za mimořádný a světově uznávaný příspěvek k rozvoji vědeckého poznání v oboru materiálových věd a inženýrství a za jeho úspěšnou a dlouholetou vědeckou spolupráci s českými vědci. Je 15. zahraničním vědcem, který tuto medaili získal.

Profesní dráha Prof. Langdona započala v roce 1961 úspěšným absolvováním studia fyziky na University of Bristol. V roce 1965 získal vědeckou hodnost Ph.D. na Imperial College, University of London, v oboru fyzikální metalurgie. Od roku 1971 působí jako profesor materiálových věd na University of Southern California v Los Angeles. V současné době je rovněž hostujícím profesorem na Kyushu University ve Fukuoce a výzkumným profesorem na School of Engineering, University of Southampton.

Profesor Langdon významnou měrou přispěl k rozvoji poznatků o podstatě strukturních a deformačních procesů v kovových polykrystalických materiálech. Ke světovému prvenství patří jeho originální výsledky studia struktury a vlastností hranic zrn polykrystalů a mechanismů plastické deformace kovů a slitin za podmínek creepu a superplasticity při zvýšených a vysokých teplotách. V posledních dvou desetiletích patří k zakladatelům nového oboru materiálových věd, spočívajícím ve vytváření teoretické báze a rozvoji experimentálních metod přípravy submikrokrystalických a nanostrukturních polykrystalických materiálů pomocí lokální a extrémní plastické deformace a studiu chování této nové generace materiálů s unikátními fyzikálními vlastnostmi.

Profesor Langdon je světově uznávaný expert v oboru materiálových věd. V období 1966 – 2006 byl hodnocen ISI (Institute of Scientific Information, Philadelphia, USA) jako současný světově druhý nejcitovanější autor v oboru materiálových věd. Je autorem či spoluautorem více než 1000 vědeckých prací, z nichž více než 700 bylo publikováno v renomovaných časopisech. Současná hodnota jeho h-indexu je 72.

Prof. Langdonovi se dostalo řady uznání a poct. Např. v roce 1980 získal hodnost D.Sc. v oboru fyziky na University of Bristol. Byl zvolen členem řady významných vědeckých společností např. American Ceramic Society, ASM International, TMS, the Institute of Physics and the Institute of Materials Minerals and Mining. Jako čtvrtý zahraniční vědec byl v roce 2004 zvolen čestným akademikem Academie věd Baškirské republiky (Ruská federace). V roce 1992 byl zvolen členem the Royal Academy of Engineering (UK). V roce 2003 získal titul the Wiliam E. Leonhard Professor of Engineering na University of Southern California a v témže roce získal titul Dr.h.c. Ruské akademie věd. V roce 2008 byl zvolen členem European Academy of Sciences (EAS) a získal čestné ocenění Blaise Pascal Medal (EAS) a Hsun Lee Award od Čínské akademie věd.

Spolupráce Prof. Langdona s Ústavem fyziky materiálů AV ČR (dřívějším Ústavem fyzikální metalurgie ČSAV) v Brně probíhá v různých formách již více než 30 let. Úzká spolupráce byla založena na společném systematickém studiu mechanismů plastické deformace kovových materiálů a kompozitů, probíhající za jejich mechanického namáhání při zvýšených a vysokých teplot. Současná spolupráce je zaměřena na strukturní analýzy a působící deformační procesy nanostrukturních objemových kovových materiálů v širokém spektru vnějších podmínek jejich mechanického namáhání.

Prof. Langdon soustavně sleduje informace o nelehké situaci, ve které se Akademie věd ČR v současné době nachází. Veden obavami o osud této instituce neváhal zaslat nedávno dopis předsedovi AV ČR, ve kterém oceňuje vědecké výsledky dosažené pracovišti AV ČR a vyjadřuje svoji jednoznačnou podporu samotné existenci AV ČR.

Prof. Langdon pravidelně spolupracuje i s katedrou fyziky materiálů (dříve fyziky kovů) MFF UK. Prof. Langdon je členem mezinárodního výboru symposia ISPMA (the International Symposium on Physics of Metals), který pořádá Universita Karlova v pravidelných 3 až 4letých intervalech.

Závěrem si dovoluji vyjádřit poděkování ženě profesora Langdona, paní Mady Langdon, která obětavě vytvářela a vytváří harmonické prostředí a intenzívní podporu svému manželovi v jeho úspěšné a náročné vědecké kariéře.prof. Erazim Kohák
Obě fota: © Zdeněk Tichý, Archiv KNAV

Významný český filozof prof. Erazim Kohák převzal nejvyšší ocenění AV ČR za mimořádné zásluhy o vědu, vzdělanost, kulturu a věci veřejné. Po studiu na Yale University, kde absolvoval obory filozofie a religionistiky, působil od počátku šedesátých let na bostonské univerzitě. Po roce 1989 se vrátil do České republiky, aby napomohl vědecké i veřejné artikulaci a prezentaci hodnot demokracie, spravedlnosti a občanství. Zásadně se podílel na opětovném etablování české filozofie po roce 1989. V českém prostředí spolupracuje především s pracovníky Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i., a Filozofické fakulty UK v Praze. V tomto kontextu se dlouhodobě význačným způsobem podílí na činnostech v oblastech morální, politické a fenomenologické filozofie. Prof. Kohák je významným filozofem, který ovlivňuje dění v České republice, USA i dalších zemích. Je autorem mj. publikací Jan Patočka: filosofický životopis, Krize rozumu a přirozený svět, Člověk, dobro, a zlo, Zelená svatozář, Kapitoly z ekologické etiky atd.

red