ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2009  > říjen  > Z Bruselu

CORDIS propojuje vědce a inovátory ve znalostní ­ekonomice

Informační služba Společenství pro výzkum a vývoj (Community Research and Development Information Service, CORDIS) je portál, který se věnuje evropskému výzkumu, vývoji a technologickému transferu a funguje již téměř 20 let. Vedoucího oddělení CORDIS v Úřadu pro publikace EU Philippa Lebauba jsme požádali o rozhovor, v němž nám podal podrobnější informace o poskytovaných službách.

Philippe Lebaube, vedoucí oddělení CORDIS v úřadu pro publikace EU
Philippe Lebaube, vedoucí oddělení CORDIS v úřadu pro publikace EU
Foto: Archiv autorky

Jak vznikl informační portál Společenství pro výzkum a vývoj a z jakých zdrojů je financován?
CORDIS zahájila Evropská komise (dále jen EK) v listopadu 1990 jako součást programu VALUE za účelem šíření a využívání vědeckých a technologických výsledků výzkumu. V této rané fázi však jeho používání vyžadovalo odbornou znalost přístupu do databází. Vzhledem k tomu, že sloužil výzkumu a vývoji, přizpůsobil se rychle novým informačním technologiím a patřil k prvním službám, které EK otevřela na webu již v roce 1994 (dokonce o několik let dříve než webový portál Evropa). Odkazy na CORDIS se nacházejí na tisících webových stránkách věnovaných výzkumným a vědeckým otázkám, je indexovaný a dobře „vyhledatelný“ prostřednictvím hlavních internetových vyhledávačů, jako je Google, Yahoo či Bing. V současnosti je CORDIS interaktivním portálem, který propojuje rozhodující účastníky v oblasti výzkumu a inovací v Evropě i mimo ni a je oficiální službou pro účast v komunitárních programech pro výzkum. Díky ní mají zájemci o evropské výzkumné fondy včasný a rovnocenný přístup k informacím. S každým nově zahájeným rámcovým programem pro výzkum a vývoj se počet shlédnutí stránek zdvojnásobuje. Po vyhlášení prvních výzev 7. rámcového programu (7. RP) v roce 2007 přesáhl počet přístupů 73 milionů.
Se zahájením 7. RP již Úřední věstník EU nezveřejňuje kompletní dokumentaci výzev, ale pouze je oznámí a odkáže na CORDIS jako na zdroj všech relevantních úředních dokumentů. Portál nabízí přímý přístup k elektronickým nástrojům pro přípravu i pro finální předložení návrhu projektu on-line. Jeho služby byly vždy financovány z rámcových programů – v současnosti ze 7. RP. Všechny změny portálu CORDIS, který spadá pod Úřad pro publikace EU, schvaluje správní rada složená ze zástupců generálních ředitelství EK zabývajících se výzkumem.

Jakým uživatelským skupinám a zemím je por­tál určen? Využívají ho i třetí země?
CORDIS poskytuje bezplatné informace všem, kteří se chtějí zapojit do výzkumných programů EU; v první řadě vědecké obci a dalším subjektům aktivním ve výzkumu a inovacích. Z našich vlastních statistik i z průzkumů mezi uživateli vyplývá, že portál nejčastěji využívají výzkumníci z veřejného i soukromého sektoru, relevantní subjekty státní správy a poradci (jako jsou např. národní kontaktní pracovníci). Jelikož je CORDIS využíván jako zdroj oficiálních informací celosvětově, jsou jeho úvodní stránky k dispozici v šesti jazykových mutacích – v angličtině, němčině, španělštině, francouzštině, italštině a polštině. Část portálu (Go local) je věnována informacím o národních politikách a výzkumných programech členských států EU, kandidátských a přidružených zemí a států, s nimiž EU podepsala dohody o vědeckotechnické spolupráci. O aktivitách a iniciativách země, která aktuálně předsedá Radě EU v oblasti výzkumu, se dozvíte na http://cordis.europa.eu/sweden/presidency2009/home_en.html. Nad rámec evropských iniciativ, k nimž patří např. Evropský výzkumný prostor (ERA), ERAWATCH, Enterprise Europe Network či EURAXESS, spolupracujeme i s národními a regionálními subjekty. Naším záměrem je používat čím dál pokročilejší mechanismy (např. RSS kanály), které zaručí efektivní, konzistentní a cílené šíření informací.

Zaznamenali jste zvýšení počtu uživatelů a aktivních účastníků z tzv. nových členských států?
Ano – počet osob i organizací z nových členských států užívajících CORDIS se podstatně zvýšil. Až donedávna se tito aktéři více soustředili na využívání informací, spíše než aby tento portál aktivně využívali pro vlastní propagaci. V současnosti se již zapojují do inter­aktivních služeb, jako je tisková platforma CORDIS Wire či databáze partnerů do projektů Partner service, kam mohou vkládat tisková prohlášení, avíza o akcích či nabídky ke spolupráci. V rámci výše zmíněného por­tálu Go local mohou jednotlivé regiony představit i svůj výzkumný a inovační potenciál jako příspěvek k ERA; dosud tak učinily dva polské regiony (viz http://cordis.europa.eu/regions/home_en.html).
V průběhu každého předsednictví v Radě EU CORDIS spolupracuje s národními orgány (v ČR bylo tímto úkolem pověřeno Technologické centrum AV ČR, pozn. autorky) na obsahu speciální stránky, která informuje o výzkumných prioritách a iniciativách daného státu včetně předsednických konferencí a dalších aktivit. Jedná se o unikátní příklad partnerství mezi evropskými institucemi a předsednickým státem. Věřím, že zájem o české předsednické stránky na CORDIS může být přínosem pro vědeckou obec a její zapojení do výzkumu financovaného z evropských zdrojů.

Jak může CORDIS výzkumníkovi pomoci více se zapojit do evropského výzkumu, zvláště do 7. RP?
Portál je nastaven tak, aby podporoval potenciální i aktivní účastníky v průběhu všech etap rámcového programu – od předložení návrhu projektu, přes jeho řízení až po podávání zpráv o jeho výsledcích. Na CORDIS výzkumník nalezne relevantní informace o zveřejněných výzvách, má přístup k předchozím aktivitám v minulých rámcových programech včetně údajů typu: O jaké projekty se jednalo? Kdo se jich zúčastnil? Jaké byly výsledky? Kdo jsou kontaktní osoby? Bude mít také přístup k přehledu všech projektů, které již byly v rámci 7. RP podepsány; rovněž k těm, které se teprve připravují prostřednictvím služby pro vyhledávání partnerů.
Doporučuji, aby se výzkumníci na CORDIS přihlásili, neboť jako registrovaní uživatelé budou moci využít služeb elektronických upozornění na výzvy, hledání partnerů, novinek, akcí a dalších informací relevantních pro oblast jejich zájmu. Kromě zájmu o 7. RP patří k nejoblíbenějším službám portálu zpravodajská část.
Po udělení grantu EU mají koordinátoři projektu přístup ke specifickému rozhraní (viz http://cordis.europa.eu/pids/) pro podávání zpráv a dalších informací, které mohu být veřejně šířeny již v průběhu projektu. Platforma Wire poskytuje další příležitost, jak se představit uživatelům CORDIS.

Jak CORDIS napomáhá v navazování vztahů mezi výzkumníky a obchodními společnostmi?
K usnadnění transferu technologií a posílení vazeb mezi průmyslem a akademickou obcí nabízí portál virtuální službu Technology Marketplace. Reprezentuje nejnovější a nejlepší technologie, jež jsou výsledkem evropského výzkumu a vývoje. Tím podporuje jejich transfer a využívání. S cílem stimulovat další spolupráci s relevantními organizacemi a zdůraz­nit úspěšnou spolupráci mezi výzkumníky a podnikatelskou sférou prochází nyní tato služba rekonstrukcí. Je to jedna ze služeb, která může být velmi prospěšná pro šíření nových českých technologií.
Každý měsíc také vychází tištěný časopis Research*eu results supplement, který obsahuje výběr z výsledků úspěšné spolupráce a je k dispozici i v elektronické formě; jeho odběr je bezplatný.

Plánujete nějaké změny portálu v návaznosti na jeho 20. výročí v r. 2010?
Chtěli bychom, aby byl CORDIS uživatelsky přívětivější, měl větší množství odkazů na internetových vyhledávačích a současně efektivně využíval moderní informační a komunikační technologie.
Testujeme nový vyhledávací nástroj, který nabídne kontextové vyhledávání a vůbec poprvé umožní simultánní získání informací jak z portálu CORDIS, tak i z částí portálu Evropa, které se vztahují k problematice výzkumu. Jedním kliknutím tak uživatelé získají všechny informace – nebude důležité, zda použijí vědeckou či laickou terminologii. Pokud zadají např. termín „prasečí chřipka“, dostanou všechny výsledky odkazující na virus H1N1, navíc ale také informaci o relevantních projektech, partnerech, zprávách a výsledcích výzkumu. Registrovaní uživatelé si navolí personalizovaná elektronická upozornění či dokonce specifické zprávy RSS vycházející z předchozích uložených dotazů.

Jiným příkladem zdokonalení služeb je nově zahájené zpravodajství R&D Syndicated Newsroom, které shromažďuje zprávy o evropském výzkumu a vývoji z téměř 50 oficiálních zdrojů. Zpravodajství lze využít rovněž jako nástroj na serverech typu iGoogle, NetVibes, MyYahoo společně s odkazy na místní předpověď počasí, televizní programy, mezinárodní periodika, cestovní informace nebo na podobný obsah zajímavý pro uživatele.
Zabýváme se také vylepšením služby pro vyhledávání partnerů přidáním dalších funkcí, které jsou typické pro služby, jež zabezpečují zprostředkování kontaktů mezi partnery, např. popis profilu, kompilace relevantních informací, elektronické označení obsahu, nadstavby, skupiny kontaktů, projekty či reference. Z národních kontaktních pracovníků a některých dalších uživatelů jsme vytvořili pracovní skupinu, která se bude podílet na formování této služby a v pozdějším stadiu vyzkouší její funkčnost dříve, než bude spuštěna na „ostro“.
Uvedené příklady demonstrují, že CORDIS si i po 20 letech své existence uchoval inovativního ducha a neustále usiluje o využívání nových informačních a komunikačních technologií ve prospěch svých uživatelů.

Anna Vosečková,
CZELO – Česká styčná kancelář pro VaV, Brusel,
Technologické centrum AV ČR