ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2009  > říjen  > Ocenění

Čestná oborová medaile Jana Evangelisty Purkyně

JOSEFU SYKOVI

Prof. Josef Syka převzal dne 1. září 2009 od předsedy AV ČR prof. Jiřího Drahoše Čestnou oborovou medaili Jana Evangelisty Purkyně za zásluhy v biomedicínských vědách.
© Zdeněk Tichý, Archiv KNAV

Prof. Josef Syka (vlevo) převzal dne 1. září 2009 od předsedy AV ČR prof. Jiřího Drahoše Čestnou oborovou medaili Jana Evangelisty Purkyně za zásluhy v biomedicínských vědách.

Profesor Josef Syka je významným představitelem současné české vědy. Založil světově uznávanou školu sluchové neurofyziologie, publikoval více než 300 vědeckých sdělení, z toho 84 publikací in extenso v renomovaných impaktových časopisech. Jeho práce byly citovány podle SCI celkem 1085krát bez autocitací, jeho h-index činí 23. Oceňovány jsou zejména jeho výsledky týkající se činnosti stria vascularis vnitřního ucha, studie, které ozřejmují průběh stárnutí sluchu, o vlivu hluku na sluchový systém a zpracování informace, o vokalizacích nervovými buňkami sluchového systému. Profesor Syka vede oddělení neurofyziologie sluchu v Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. V letech 1993–1999 byl ředitelem tohoto ústavu. Byl organizátorem mnoha mezinárodních konferencí, předsedou organizačního výboru 6. světového kongresu IBRO a 3. audiologického kongresu v Praze. Založil a mnoho let vedl Českou společnost pro neurovědy.

Významným způsobem se podílel na transformaci české vědy v posledních dvaceti letech: byl místopředsedou Rady vlády pro výzkum a vývoj, předsedou Grantové agentury ČR a členem Akademické rady AV ČR. Několik let působil jako člen řídicího výboru European Science Foundation a řídicího výboru European Head of Research Council. V roce 2004 byl zvolen členem Academie Europea a České lékařské akademie, je čestným členem Italské audiologické společnosti a České lékařské společnosti J. E. Purkyně.

red
ASLE PITKÄNENOVÉ

Dne 4. září 2009 převzala prof. Asla Pitkänenová (vlevo) Čestnou medaili Jana Evangelisty Purkyně za zásluhy v biomedicínských vědách.
© Zdeněk Tichý, Archiv KNAV

Dne 4. září 2009 převzala prof. Asla Pitkänenová (vlevo) Čestnou medaili Jana Evangelisty Purkyně za zásluhy v biomedicínských vědách.

Asla Pitkänenová je profesorkou neurobiologie na Univerzitě Kuopio v Kuopiu ve Finsku, kde vystudovala medicínu a získala titul Ph.D. v medicíně a biochemii. Jejím hlavním zájmem je studium mechanismů, jež vedou ke vzniku epilepsie, a hledání nových terapeutických strategií, které by umožnily předcházet vzniku epilepsie u predisponovaných jedinců a chránit mozek proti poškození vyvolanému epileptickou aktivitou. V této oblasti patří k průkopníkům; její práce publikované od 90. let přinesly klíčové poznatky a staly se základem pro rozvoj nového přístupu ke studiu epileptických procesů. Její významná úloha v této oblasti je jasně doložena účastí v mezinárodních expertních panelech organizovaných National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS), USA, a funkcí konzultantky řady farmaceutických firem, které se zabývají vývojem nových antiepileptik.
Odborné i společenské kvality prof. Pitkänenové došly uznání ve funkcích, které zastávala v odborných organizacích. Deset let byla členkou a později místopředsedkyní Komise pro neurobiologii Mezinárodní ligy proti epilepsii. Vysoké funkce zastávala i v Evropské federaci neurologických společností (EFNS). V současné době zastává funkci generálního sekretáře Federace evropských společností neurověd (FENS).

Asla Pitkänenová je členkou redakčních rad řady mezinárodních časopisů, byla editorkou několika knih a organizovala mezinárodní i národní sympozia. Již dlouhou dobu je propojena také s epileptologií v České republice. Během spolupráce s oddělením vývojové epileptologie Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i., vznikla řada prací, které jsou často citovány. Významná byla i její pomoc při zavádění nových metodik a pomoc při tréninku studentů i z jiných než akademických pracovišť.

red