ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2009  > říjen  > Ocenění

Čestná medaile za zásluhy o Akademii věd ČR

KARLU MELICHAROVI
 
Dne 2. září 2009 obdržel prof. Karel Melichar Čestnou medaili Za zásluhy o Aka­de­mii věd České republiky.
© Zdeněk Tichý, Archiv KNAV

Dne 2. září 2009 obdržel prof. Karel Melichar Čestnou medaili Za zásluhy o Aka­de­mii věd České republiky.

Profesor Karel Melichar pracuje ve Fyzikál­ním ústavu AV ČR, v. v. i., od roku 1969. Je znám nejen mimořádnou pracovitostí, technic­kou zručností, ale i širokým rozhledem a velkou technic­kou intuicí. Přestože je zařazen jako tech­nik, jeho publikační a citační aktivita je značná. Ve WoS lze nalézt u jeho jména 29 prací 75krát citovaných, h-faktor 5. Jde o práce, kde je opráv­něně uveden jako spoluautor, neboť jeho podíl byl významný a tvůrčí.

Prof. Melichar se podílel na rozvoji infra­struktury nejen ve FZÚ (zásadním způsobem přispěl k zavedení všech typů epitaxních technologií – LPE, MBE i MOCVD), ale i na jiných pracovištích – zaváděním různých způsobů zpracování vzorků. Další jeho významné vlastnosti jsou schopnost a ochota výrazně pomoci studentům při bakalářských, diplomových i di­ser­tač­ních pracích, ochota spolupracovat s pracovníky jiných oddělení a pracovišť většiny oddě­lení ve FZÚ i s řadou mimo­ústavních pracovišť na řešení náročných technických problémů.

V poslední době spolupracoval například s Oddělením povrchů (spinotroniky) na napa­řo­vání kontaktů, litografii a leptání, s Oddělením tenkých vrstev na slévání, žíhání vzorků ve vodíku a deu­teriu, kde se podílel na konstrukci a-Si aparatury, dále s Oddělením optických krys­talů na zpracování diamantových vzorků. Mimo ústav spolupracoval s VŠCHT Praha na měření tenze par a na­pařování kontaktů, s Ústa­vem jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., v Řeži na nanášení fulerénů a napařování na polymery i s dalšími ústavy a univerzitami, kde se podílel zejména na přípravě a úpravě QD vzorků. Karel Melichar spolupracuje i se zahraničními praco­višti, v současné době to je EU SAV v Bratislavě, FTI A. F. Ioffe v Petrohradě či Kyma Scientific v USA.

red
JIŘÍMU NIEDERLEMU

Prof. Jiří Niederle převzal dne 2. září 2009 Čestnou medaili Za zásluhy o Akademii věd České republiky.
© Zdeněk Tichý, Archiv KNAV

Prof. Jiří Niederle převzal dne 2. září 2009 Čestnou medaili Za zásluhy o Akademii věd České republiky.

Profesor Niederle je vůdčí osobností v realizaci spolupráce českých akademických a vysokoškolských pracovišť s Evropskou laboratoří fyziky částic CERN v Ženevě. Přelom v této spolupráci nastal krátce po politických změnách v roce 1989, kdy se tehdejší ČSFR stala řádnou členskou zemí CERN.
Profesor Niederle měl rozhodující podíl na tom, že se podařilo přesvědčit tehdejší federální vládu, jak je důležité se ucházet o plné členství v CERN, jež přinášelo nejen výhody, ale také finanční závazky ze strany státu. Podařilo se mu získat vysoký respekt našich vládních představitelů, ředitelství CERN a v neposlední řadě i našich fyziků a techniků, pro které se společný evropský výzkumný program CERN stal jasnou badatelskou perspektivou. Proto se prof. Niederlemu povedlo v zainteresovaných ústavech AV ČR a na vysokých školách rychle zorganizovat širokou obec budoucích spolupracovníků na programu CERN a formulovat konkrétní tematický program pro začínající spolupráci. Pro další zajištění koordinace spolupráce na projektu CERN vytvořila vláda Výbor pro spolupráci ČSFR (ČR) s CERN. Profesor Jiří Niederle se stal jeho prvním předsedou, tuto funkci vykonává dodnes.

Působnost prof. Niederleho je vysoce oceňována také v CERN, kde zastával řadu významných funkcí. Od roku 1992 je představitelem ČR v Radě CERN. V letech 1996–1998 byl jejím viceprezidentem. Současná vysoká úroveň fyziky elementárních částic v České republice vděčí za vytvoření potřebných podmínek právě prof. Jiřímu Niederlemu.

red