ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace ze 7. a 8. zasedání Akademické rady AV ČR dne 8. a 30. září 2009

Akademická rada se 8. září 2009 zabývala těmito nejdůležitějšími ­záležitostmi:

Souhlasila
 • s programem Týdne vědy a techniky 2009,
 • aby předseda AV ČR převzal záštitu nad Mezinárodní konferencí PLICNÍ CIRKULACE, která se bude konat ve dnech 2.–5. června 2010 v Praze.

Jmenovala
 • Koordinační komisi pro zařazování pracovníků do nejvyššího kvalifikačního stupně na funkční období 2009–2013 ve složení – předseda: prof. PhDr. František Šmahel, DrSc. (člen Akademické rady AV ČR, předseda Vědecké rady AV ČR, FLÚ AV ČR); místopředsedové: prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc. (místopředseda Vědecké rady AV ČR, ÚFE AV ČR), prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. (místopředsedkyně Vědecké rady AV ČR, MBÚ AV ČR), doc. RNDr. Karel Oliva (místopředseda Vědecké rady AV ČR, ÚJČ AV ČR); členové: Ing. Jana Bludská, CSc. (ÚACH AV ČR,), prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. (EÚ AV ČR), doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc. (ASÚ AV ČR), doc. Ing. Jiří Homola, Ph.D., DSc. (ÚFE AV ČR), RNDr. Jiří Jiráček, CSc. (ÚOCHB AV ČR), doc. PhDr. Jiří Kocian, CSc. (ÚSD AV ČR), RNDr. Karel Koláček, CSc. (ÚFP AV ČR), RNDr. Jan Laštovička, DrSc. (ÚFA AV ČR), RNDr. Pavol Mikula, DrSc. (ÚJF AV ČR), doc. PhDr. Jiří Mikulec, CSc. (HÚ AV ČR), doc. Ing. Miroslav Oborník, Ph.D. (BC AV ČR), PhDr. Pavel Říčan, CSc. (PSÚ AV ČR, v. v. i.), prof. Ing. Ivo Šafařík, DrSc. (ÚSBE AV ČR), RNDr. Aleš Špičák, CSc. (GFÚ AV ČR, v. v. i.), PhDr. Václav Tomek, CSc. (FLÚ AV ČR), RNDr. Viktorie Vlachová, DrSc. (FGÚ AV ČR), RNDr. Zdeněk Zídek, DrSc. (ÚEM AV ČR),
 • Redakční radu Akademického bulletinu ve složení – předseda: PhDr. Jiří Beneš (Akademická rada AV ČR); členové: RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (FZÚ AV ČR), Ing. Pavol Ihnát (Kancelář AV ČR), PhDr. Antonín Kostlán (ÚSD AV ČR), PhDr. Veronika Kratochvílová (Rada pro popularizaci vědy AV ČR, SSČ AV ČR), prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc. (ÚSBE AV ČR), doc. RNDr. Karel Oliva, Dr. (Vědecká rada AV ČR, ÚJČ AV ČR), Ing. Karel Pacner (nezávislý novinář), doc. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. (ÚEB AV ČR); stálí hosté – Mgr. Marina Hužvárová (šéfredaktorka Akademického bulletinu, SSČ AV ČR), Mgr. BcA. Ivo Svejkovský (ředitel DVV SSČ AV ČR),
 • místopředsedou Ekonomické rady AV ČR Ing. Tomáše Wencla (vedoucí finančního odboru SSČ AV ČR).

Vzala na vědomí
 • smlouvu o díle mezi FZÚ AV ČR a společností Euro Managers, s. r. o.,
 • smlouvu o spolupráci a partnerství v rámci projektu CEITEC v případě ÚFM AV ČR a ÚPT AV ČR.
Akademická rada se 30. září 2009 zabývala těmito ­nejdůležitějšími ­záležitostmi:

Svolala XXXV. zasedání Akademického sněmu AV ČR (sed­mé řádné zasedání Sněmu v pátém funkčním období 2006–2010) na úterý 15. prosince 2009 v 9:30 hodin s takto navrženým programem:
 • Zahájení, schválení programu zasedání a volba pracovních komisí Akademického sněmu
 • Zpráva o činnosti Akademické rady za období od XXXIV. zasedání Akademického sněmu a plnění závěrů mimořádného zasedání Akademického sněmu – J. Drahoš (písemný materiál rozesílán s pozvánkou)
 • Doplňovací volba členů Vědecké rady AV ČR pro funkční období 2009–2013 (písemný materiál je členům Sněmu rozesílán s pozvánkou)
 • Diskuse k aktuálním otázkám v oblasti výzkumu, vývoje a inovací
 • Návrh rozpočtu Akademie věd ČR a jeho rozpisu na pracoviště v roce 2010 – P. Bobák (písemný materiál rozesílán s pozvánkou)
 • Zpráva Dozorčí komise Akademického sněmu – J. Spížek (písemný materiál bude rozdán před zasedáním)
 • Volné návrhy
 • Zpráva návrhové komise Akademického sněmu, schválení usnesení a závěr zasedání

Schválila
 • úkony navržené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem a přidělení a směny startovacích bytů dle zápisu z jejího pátého zasedání, konaného dne 24. září 2009.

Souhlasila
 • s rámcovým návrhem rozpočtu Akademie věd ČR na rok 2010,
 • s uzavřením budoucí kupní smlouvy na koupi pozemků pro projekt ELI v k. ú. Dolní Břežany,
 • s dalšími opatřeními ke splnění usnesení vlády ČR k návrhu změn ve státní správě výzkumu, vývoje a inovací v Kanceláři AV ČR.

Jmenovala
 • RNDr. Antonína Otáhala, CSc. (ÚTIA AV ČR) členem Komise pro hodnocení výzkumných záměrů pracovišť AV ČR zaměřených na infrastrukturu VaV,
 • doc. RNDr. Jana Staňka, CSc. (VŠCHT Praha) místopředsedou Komise pro hodnocení výzkumných záměrů pracovišť AV ČR zaměřených na infrastrukturu VaV.

Vzala na vědomí
 • Partnerskou smlouvu o spolupráci a partnerství v rámci realizace projektu BIOCEV,
 • zprávu o výsledcích kontroly v Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků.