ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2009  > říjen  > Obálka

Nové knihy

CESTA ŽIVOTA (PATH OF LIFE)
Rabi Jehuda Leva Ben Becalel, kol. 1525–1609

Na 18. den měsíce elul roku 5769 ži­dov­ského kalendáře – 7. září 2009 kalen­dáře občanského – připadá 400. výročí úmrtí nej­většího židovského nábožen­ského mys­­lite­le, který kdy působil v Pra­ze, zva­ného Maharal nebo také rabi Loew či Löw. Židovské muzeum v Praze uspo­řádalo při této příležitosti výstavu Cesta života v pros­torách Císařské konírny Praž­ské­ho hradu. Zároveň vydalo tuto knihu, zasvě­cenou odkazu jedinečné osob­nosti spojo­vané mj. s legendou o Golemovi.
Putík, A., Academia, Židovské muzeum v Praze, Praha 2009. Vydání 1.
CESTA ŽIVOTA (PATH OF LIFE) CESTA ŽIVOTA (PATH OF LIFE)

SOUSTRUŽNÍCI LIDSKÝCH DUŠÍ
Lidové knihovny a jejich cenzura na počátku padesátých let 20. století (s edicí seznamů zakázaných knih)

Kniha mapuje pokus o ovládnutí, radi­kální proměnu a mocenské využití veřej­ných knihoven, k němuž došlo v Česko­slovensku v období stalinismu. Úvodní výklad zachycuje hlavní formu následné cenzury v komunistickém Českosloven­sku: popisuje cenzuru lidových knihoven, ukazuje, jaké typy literatury byly z kniho­ven vyřazovány, hledá příčiny tohoto zá­ka­zu. Další část sleduje pokusy knihov­níků ovlivňovat či řídit soudobé čtenářství, a tak vychovávat nového čtenáře.
Šámal, P., edice Šťastné zítřky, Acade­mia, Praha 2009. Vydání 1.
SOUSTRUŽNÍCI LIDSKÝCH DUŠÍ

VĚDA MISTRA LEONARDA
Pohled do mysli velkého renesančního génia
Autor pojednává o vědecké metodě a úspěších velkého génia renesance Leo­narda da Vinci a hodnotí je z pohledu současného vědeckého myšlení. Zjišťuje, že jeho věda je uceleným souborem zna­lostí a že jí nemůžeme porozumět, nepo­rozumíme-li i jeho umění, a naopak jeho umění nelze porozumět bez pochopení jeho vědecké práce.
Capra, F., edice Galileo, Academia, Praha 2009. Vydání 1.
VĚDA MISTRA LEONARDA

HOLUBÍ PLEMENA A JEJICH CHOV
Mnohotvárnost plemen domácky chovaných holubů je tak pestrá, že i věda byla zpočátku nerozhodná, pocházejí-li domácí holubi od různých druhů volně žijících holubů, nebo byli všichni vyšlechtěni jen z druhu jediného. Zoologičtí badatelé, především Charles Darwin, velký chovatel a pozorovatel holubů, prokázali, že všichni u nás chovaní holubi pocházejí jen z jednoho druhu columbia livia (holub skalní).
Mrštík, V., edice Pohledy do historie, Nakladatelství Václav Tichý, Praha 2009. Vydání 1.
HOLUBÍ PLEMENA A JEJICH CHOV

GLOBALIZACE, DEMOKRACIE A TERORISMUS
Sbírka studií historika Erica Hobs­baw­ma se zabývá především politickými té­maty. Zaměřuje se na pět palčivých oblastí současného světa: na obecné rysy otázky války a míru v 21. století, minulost a bu­doucnost světových impérií, povahu a mě­nící se kontext nacionalismu, vyhlídky li­be­rální demokracie a konečně na otázku politického násilí a terorismu.
Hobsbawm, E., edice 21. století, Academia, Praha 2009. Vydání 1.
GLOBALIZACE, DEMOKRACIE A TERORISMUS