ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 245. zasedání Rady pro výzkum, experimentální vývoj a inovace dne 11. září 2009

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání

V souladu se schváleným postupem po přijetí zákona č. 110/2002 Sb., novelizujícím zákon č. 130/2002 Sb., a na základě principů schválených Radou na jejím 244. zasedání byl předložen návrh Statutu Rady, který obsahuje změny stanovených tímto zákonem, které mj. zahrnují i změnu názvu Rady.

V souvislosti se zákonem č. 110/2002 Sb., novelizujícím zákon č. 130/2002 Sb., zpracovala také GA ČR Návrh na změnu Statutu Grantové agentury České republiky.
Ve statutu jsou v návaznosti na novelu zákona zpřesněné formulace úkolů a činností GA ČR, nově formulované pojetí činnosti Kontrolní rady GA ČR, formulace názvosloví změněné novelou zákona a ustanovení ohledně nové vědecké rady, která bude koncepčním orgánem GA ČR.

Rada schválila výsledek dvojkolového tajného hlasování o návrhu na členy předsednictva a předsedy TA ČR. Za kandidáty na členy předsednictva TA ČR byli zvoleni – Ing. Miroslav Janeček, CSc., doc. Vladimír Kebo, Ing. Karel Klusáček, CSc., MBA, prof. Vojtěch Konopa, doc. Lubomír Lízal, za kandidáta na předsedu byl zvolen Ing. Karel Klusáček, CSc., MBA.

Národní cena vlády Česká hlava 2009 a Cena předsedy Rady 2009
Rada schválila návrh předsednictva Rady, a to na 1. a 2. místo NCV Česká hlava 2009 prof. Josefa Kouteckého a prof. Jiřího Forejta, na 1. a 2. místo Ceny předsedy Rady 2009 dr. Jiřího Grygara a prof. Vojtěcha Novotného. Slavnostní předávání cen České hlavy je plánováno na 16. listopad 2009 v aule VŠE v Praze. Záznam z předávání cen bude odvysílán na ČT 1 21. listopadu 2009.

Projekt přípravy Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů v roce 2010
Rada na svém zasedání v červnu 2009 při projednávání Metodiky 2009 uložila Komisi pro hodnocení výsledků VaV, aby se zabývala došlými připomínkami všech resortů, a uložila jí předložit návrh projektu přípravy Metodiky 2010 s využitím těchto připomínek. Projekt je odvozen jednak ze znění § 35 odst. 2 písm. c) a d) zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb., dále z požadavků – připomínek – poskytovatelů mj. na vypracování oborových metodik se specifickými kvantitativními i kvalitativními kritérii hodnocení a na zamezení „inflace“ některých druhů výsledků aj. připomínek. Materiál byl předložen v sedmi možných variantních úpravách (A–G). Rada schválila varianty A 1), B 3), C 2) a přerušila jednání k bodům D, E a F do 246. zasedání Rady, kdy přihlédne k návrhům zainteresovaných orgánů a institucí předloženým k 30. září 2009.

Ocenění mimořádných výsledků ve VaV
Na základě nyní platných obecných podmínek stanovených vládou je možné udělit pouze finanční ocenění za mimořádné výsledky výzkumu a vývoje jako cena NCV Česká hlava a finanční ocenění propagace či popularizace výzkumu a vývoje jako Cena předsedy Rady. Dosavadní možnost udělit obdobné ocenění i jednotlivými poskytovateli podpory výzkumu, vývoje a inovací byla zákonem č. 110/2009 Sb. zrušena. V novele se však se zachováním této možnosti počítalo a ze strany ­poskytovatelů byly opakovaně vznášeny požadavky na její umožnění.
Proto se v souladu s důvodovou zprávou k zákonu č. 110/2009 Sb. navrhuje upravit dosavadní podmínky pro ocenění udělované vládou tak, aby jej mohl udělit i jiný subjekt, kterým je ministerstvo, AV ČR, GA ČR či nově zřízená TA ČR.
Předložený návrh vychází věcně z dosavadní úpravy, avšak vzhledem k rozsahu změn se navrhuje nezpracovávat změnu podmínek dosavadních, ale schválit podmínky nové.
Na základě výjimky udělené předsedou vlády bude návrh před­ložen vládě k projednání bez provedení meziresortního připomínkového řízení.

Kulatý stůl premiéra ČR o budoucnosti českého VaV, který se konal dne 31. 8. 2009
Dne 31. srpna 2009 v Lichtenštejnském paláci se zástupci VaVaI, představitelé AV ČR, vysokých škol a průmyslu sešli s premiérem společně u Kulatého stolu k diskusi o budoucnosti výzkumu a vývoje. O průběhu jednání byla zveřejněna řada článků, z nichž některé byly prezentovány na zasedání Rady. Současně bylo Radě předloženo vedle podrobné informace z tohoto jednání i vyjádření členů VaVaI, kteří se účastnili kulatého stolu.

Návrh na změnu závazného ukazatele rozpočtové kapitoly 333-MŠMT a závazného ukazatele rozpočtové kapitoly 361-AV ČR v souvislosti s přípravou projektu ELI v roce 2009
MŠMT se aktivně již dva roky účastní na jednáních o umístění projektu ELI (Extreme Light Infrastructure) z ESFRI Roadmap na území ČR. Vzhledem k tomu, že při přípravě projektu pro výzvy z OP VaVpI došlo v AV ČR k finančním potížím, MŠMT navrhlo podpořit implementaci změnou závazných ukazatelů rozpočtové kapitoly MŠMT a AV ČR a požádalo Radu o stanovisko. Rada na svém zasedání odsouhlasila snížení institucionálních výdajů MŠMT a zvýšení institucionálních výdajů na činnost AV ČR o 28 mil. Kč.