ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2009  > říjen  > Ocenění

Ceny Akademie věd ČR za rok 2009

Professor Jiří Drahoš, the President of ASCR, honored on September 30, 2009 scientists and teams who achieved extraordinary results in the field of research and development with the Prize of the Academy of the Czech Republic.
Professor Jiří Drahoš, the President of ASCR, honored on September 30, 2009 scientists and teams who achieved extraordinary results in the field of research and development with the Prize of the Academy of the Czech Republic.
© Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš předal 30. září 2009 ve vile Lanna Ceny Akademie věd ČR za rok 2009, které jsou oceněním mimořádných výsled­ků dosažených ve výzkumu a vývoji při řešení vý­zkumných záměrů, programových a grantových projektů podporovaných z institucionálních a úče­lo­vých prostředků. Cenu AV ČR převzal autorský tým ve složení: Eduard Feireisl (Matematický ústav AV ČR) a Antonín Novotný (Université du Sud Toulon Var, Fran­cie) za vědecký výsledek Singulární limity v ter­mo­dynamice viskózních tekutin a autorský tým Ústavu molekulární genetiky AV ČR ve složení: Jiří Forejt, Zdeněk Trachtulec, Soňa Gregorová, Petr Jansa, David Homolka, Ondřej Mi­hola za soubor prací o funkční genetice a genomice myši domácí jako modelo­vého savčího systému. Cenu AV ČR pro mladé vědecké pracovníky převzali Jan Kyselý (Ústav fyziky atmosféry AV ČR) za soubor prací Klimatické extrémy a jejich modelování a Michal Hájek (Botanický ústav AV ČR) za sou­bor prací o ekologii slatinišť.

Cenu AV ČR za zvláště úspěšné řešení progra­mo­vých a grantových projektů převzal autorský tým Ústa­vu fyziky materiálů AV ČR ve složení Jiří Čer­mák, Lubomír Král, Bohumil David a Ivo Stloukal za Ucho­vávání vodíku ve vybraných slitinách na bázi Mg-Ni, autorský tým Mikrobiologického ústavu AV ČR ve slo­žení Ondřej Prášil, Michal Koblížek, Radek Kaňa a Mi­chal Mašín za Nové optické metody studia fyto­planktonu a Ivo Purš (Ústav dějin umění AV ČR) za Výzkum knihovny Ferdinanda Tyrolského – kulturně historické a uměleckohistorické aspekty.

red