ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Engineering Mechanics 2015

Záměrem stejnojmenné mezinárodní konference, jež se každoročně koná v České republice v polovině května a je hlavní událostí v oboru, je získat přehled současného stavu rozvoje mechaniky tuhých a deformovatelných těles, mechaniky tekutin a termodynamiky, a to především ve vztahu k projektům řešeným v ČR a na spolupracujících univerzitách po celém světě.

12_1.jpg
Všechna fota: Archiv ÚTAM AV ČR

Vědecký program a organizaci zajišťuje vždy některá ze tří institucí: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, Ústav termomechaniky AV ČR, Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky VUT Brno. V pořadí již 21. ročník uspořádal ÚTAM AV ČR ve dnech 11. až 14. května 2015 v tradičním dějišti ve Svratce. Na sympoziu dále participovaly Česká společnost pro mechaniku a IFToMM (The International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science) a na organizaci se podílely i Žďárské strojírny.

Konference získala postupně svůj výraz a již před léty dosáhla úrovně srovnatelné s podobnými akcemi, které se opakovaně pořádají v zahraničí, jako jsou GAMM v Německu či ASCE-EM a ASME-EM v USA. Zároveň je ukázkou fungující spolupráce mezi AV ČR, VŠ, aplikovaným výzkumem a průmyslovými podniky.

Zájem o účast umožňuje přísný výběr příspěvků, který se opírá o dvojí recenzi abstraktu a dvojí recenzi plného textu (oponenty jsou čeští a zahraniční odborníci). Letos se akce zúčastnilo 203 expertů ze čtyř zemí a ze všech oblastí mechaniky. Příspěvky (celkem 182) jsou publikovány v knize rozšířených abstraktů (410 stran) a následně jako zvláštní číslo časopisu Applied Mechanics and Materials pod označením Archive of EM 2015, který vydává švýcarské nakladatelství Trans Tech Publications Inc.; sborník citují české i zahraniční časopisy. Informace o letošním a osmi předchozích ročnících včetně fotodokumentace naleznete na http://www.engmech.cz/. (Webové stránky představují další možnost, jak zveřejnit po předchozí recenzi text příspěvku.)

12_2.jpg

Mezi účastníky sympozia jsou zastoupeni jak vědci a doktorandi působící v oblasti základního výzkumu, tak inženýři z praxe. Tradičně se ho účastní všechny věkové kategorie, zejména však mladí lidé včetně studentů a doktorandů, kteří letos tvořili polovinu všech účastníků. Organizátoři jim totiž chtějí umožnit, aby získávali zkušenosti a návyky využitelné na zahraničních konferencích, čemuž je podřízen styl vedení celé akce.

Letos tvořily základní tematické okruhy: nelineární dynamika a stabilita pohybu; aeroelasticita a hydroelasticita; mechanika tekutin; biomechanika; historické konstrukce; kinematika; thermodynamika; mechatronika; počítačová mechanika, software; lomová mechanika, spolehlivost konstrukcí; diagnostické a identifikační metody; mechanika deformovatelného prostředí.

Tradiční součástí plenárního zasedání jsou vždy dvě či tři úvodní přednášky, v nichž význační čeští a zahraniční odborníci prezentují „State of the Art“ některých speciálních oblastí. Letos je proslovili autoři z VŠB-TU Ostrava a FSV ČVUT Praha, jmenovitě M. Krejsa, P. Janas, V. Krejsa (Application of the DOProC Method in Solving Reliability Problems) a J. Kruis (Solution of Large Engineering Problems on Parallel Computers), které se věnovaly výpočtům spolehlivosti inženýrských konstrukcí, respektive numerickému řešení rozsáhlých úloh s využitím paralelní architektury superpočítačů.

12_3.jpg
Konference je oblíbeným místem setkání se slovenskými kolegy; na snímku Ján Benčat ze Žilinské univerzity.


Mimo tzv. keynote lectures se jednalo ve čtyřech paralelních sekcích. Příspěvky ve formě posterů soutěžily o tradiční cenu generálního ředitele společnosti ŽĎAS; letos ji získali J. Čečrdle, J. Maleček, V. Hlavatý, P. Malínek z Výzkumného a zkušebního ústavu leteckého v Praze za příspěvek Simulation of Non­linear Characteristic of Aileron Attachment on Aeroelastic Demonstrator Using Active Electromagnetic Spring Concept), v němž se zabývali problémem aeroelasticity řídicích křidélek letadla.

Většina sekcí získala během minulých let interdisciplinární charakter, neboť spoluautory mnoha článků jsou odborníci z jiných oblastí než mechanika. Mnozí z nich se konference účastní, aby zpětně získali inspiraci pro práci v původním oboru. Mechanika tak opět potvrzuje úlohu místa zrodu vědeckých směrů, které později pronikly do matematiky, fyziky a dalších oblastí. Pro odborníky v řadě oborů je konference hlavním národním setkáním; iniciovala nespočet mezinárodních projektů a je citována v několika referátových časopisech. Její sborník pravidelně žádá několik zahraničních odborných knihoven.

JIŘÍ NÁPRSTEK,
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.