ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Nabídka jazykových kurzů, zkoušek a dalších služeb ve školním roce 2015–2016

Kabinet studia jazyků Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., v Hybernské ulici č. 8 v Praze 1 nabízí širokou škálu jazykových kurzů pro nový školní rok.
Pořádáme prezenční přípravné kurzy k mezinárodně uznávaným zkouškám a kurzy zaměřené na speciální dovednosti a znalosti. Nabízíme také kurzy obecného jazyka: angličtiny, němčiny, francouzštiny a češtiny pro cizince, zájmovou výuku španělštiny, italštiny a ruštiny. Všechny kurzy jsou podporovány internetovou platformou, která umožňuje efektivnější učení a přístup k doplňkovým materiálům.
Vedle tradiční prezenční výuky nabízíme kurzy, které kombinují prezenční výuku s výukou na internetové platformě Moodle a nevyžadují pravidelnou docházku. Tyto kurzy se zaměřují především na jazykové znalosti a specifické dovednosti, které potřebují doktorandi a začínající vědci při odborném psaní v angličtině, prezentacích na konferencích či organizování zahraničních stáží. Nabízíme však také online kurzy zaměřené na běžnou a profesní komunikaci v angličtině, němčině a francouzštině.
Centrum akademického psaní (CAP) poskytuje kromě kurzů také fundované poradenství při psaní jakéhokoli anglického textu včetně odborných článků, publikací, grantových žádostí, disertací apod. Konzultace slouží všem, kteří uvítají zpětnou vazbu ke svému textu v jakékoli fázi psaní či přípravy.
Kabinet studia jazyků ÚJČ AV ČR má také svou pobočku v Brně, kde jsou kurzy operativně organizovány podle zájmu a prostorových možností na jednotlivých ústavech AV ČR v Brně.

Podrobné informace o jednotlivých kurzech a cenách naleznete na http://www.langdpt.cas.cz/ a http://cap.avcr.cz.
Kontakt: polaskova@langdpt.cas.cz
Hybernská 8/1000, Praha 1
Termín pro odevzdání přihlášek pro nové posluchače je 19. června 2015, pro posluchače, kteří kurzy navštěvovali v tomto školním roce, 26. června 2015.
Výuka ve školním roce 2015–2016 začíná 7. září 2015.


1. PREZENČNÍ KURZY – POBOČKA PRAHA

• Zkouškové kurzy

ANGLIČTINA

PET (Cambridge English: Preliminary)
Dvousemestrální kurz je určen mírně pokročilým posluchačům, kteří potřebují základní systematickou přípravu jak ve všech řečových dovednostech, tj. v mluveném projevu, čtení, poslechu a psaní, tak v gramatice. Je vhodným předstupněm k přípravě k FCE. Zkouška PET je jednou ze základních jazykových zkoušek, které povinně skládají zaměstnanci státní správy. Lze ji složit na Britské radě.
Úroveň kurzu: B1 (dvakrát týdně)
Vstupní úroveň: min. A2
Příprava k FCE (Cambridge English: First)
Systém dvou dvousemestrálních kurzů (Pre FCE, FCE) pro středně pokročilé:

Pre FCE
Dvousemestrální kurz je prvním stupněm přípravy k FCE a je zaměřen na zdokonalování dosažené jazykové úrovně B1 (PET) s důrazem na rozšíření slovní zásoby a gramatiky a na rozvoj řečových dovedností, a to včetně nácviku příslušných testovacích technik. Je doporučeným předstupněm k přípravnému kurzu FCE.
Úroveň kurzu: B1+ (dvakrát týdně)
Vstupní úroveň: min. B1

FCE (Cambridge English: First)
Dvousemestrální kurz je zaměřen na přípravu posluchačů k nejrozšířenější cambridgeské zkoušce FCE, jež je oficiálně uznávaná ve Velké Británii i jinde v Evropě a stále více i u nás. Výuka se systematicky a vyváženě zaměřuje na rozvoj všech řečových dovedností (mluvení, čtení, psaní a poslech) i na rozšiřování znalostí gramatiky a slovní zásoby. Zkoušku lze složit na Britské radě, a to buď v písemné, nebo elektronické podobě.
Úroveň kurzu: B2 (dvakrát týdně)
Vstupní úroveň: min. B1

Závěrečný předzkouškový kurz FCE (Cambridge English: First)
Jednosemestrální kurz je určen posluchačům v závěrečné fázi přípravy na zkoušku FCE. Výuka je zaměřena na zopakování nejdůležitějších gramatických jevů a slovní zásoby podle tematických celků a zejména na testovací techniky potřebné ve všech částech zkoušky v novém formátu platném od ledna 2015. Kurzy se konají v zimním i v letním semestru.
Úroveň kurzu: B2 (dvakrát týdně)
Vstupní úroveň: min. B1

Systém dvou dvousemestrálních kurzů (Pre CAE, CAE) pro pokročilé:

Pre CAE
Kurz je zaměřen na zdokonalování dosažené jazykové úrovně s důrazem na rozšíření slovní zásoby a rozvoj řečových dovedností. Je doporučeným předstupněm k přípravě ke zkoušce CAE (Cambridge English: Advanced).
Úroveň kurzu: B2+
Vstupní úroveň: min. B2

CAE (Cambridge English: Advanced)
Dvousemestrální kurz přípravy na zkoušku CAE je určen pro pokročilé. Kurz je zaměřen na další systematické rozvíjení jazykových znalostí a osvojení si strategií jak pro ústní a písemnou komunikaci, tak pro čtení a poslech (zejména autentických materiálů). Pro svou všestrannost a praktické zaměření je kurz CAE vhodný zvláště pro zájemce o postgraduální studijní pobyty a stipendia v anglicky mluvících zemích. Zkoušku lze složit na Britské radě, a to buď v písemné, nebo elektronické podobě.
Úroveň kurzu: C1 (dvakrát týdně)
Vstupní úroveň: min. B2

Závěrečný předzkouškový kurz CAE
(Cambridge English: Advanced)

Jednosemestrální kurz je určen pokročilým posluchačům v závěrečné fázi přípravy na zkoušku CAE v novém formátu platném od ledna 2015. Výuka se systematicky zaměřuje na jednotlivé části zkoušky a na zvládnutí příslušných testovacích technik.
Úroveň kurzu: C1 (dvakrát týdně)
Vstupní úroveň: min. B2

Systém dvou dvousemestrálních kurzů (Pre CPE, CPE) pro velmi pokročilé:

Pre CPE
Kurz je zaměřen na zdokonalování dosažené jazykové úrovně s důrazem na rozšíření slovní zásoby a rozvoj řečových dovedností. Je předstupněm k přípravnému kurzu ke zkoušce CPE (Cambridge English: Proficiency).
Úroveň kurzu: C1+ (jedenkrát či dvakrát týdně)
Vstupní úroveň: min. C1

CPE (Cambridge English: Proficiency)
Dvousemestrální kurz je vhodný pro velmi pokročilé posluchače, kteří se připravují ke cambridgeské zkoušce nejvyššího stupně. Kurz je zaměřen zejména na náročnou slovní zásobu, schopnosti abstraktního myšlení v angličtině a zvládnutí obtížných forem písemného projevu.
Úroveň kurzu: C2 (jedenkrát či dvakrát týdně)
Vstupní úroveň: min. C1

iBT TOEFL
Jednosemestrální kurz pro středně pokročilé a pokročilé posluchače připravuje na iBT (tj. internetovou) verzi zkoušky TOEFL, kterou požadují americké a kanadské univerzity a některé další instituce jako vstupní podmínku pro studium a udělení stipendia uchazečům ze zahraničí. Registrace k testu je možná pouze online: www.ets.org/registerme.html.
Úroveň kurzu: B2+ (dvakrát týdně)
Vstupní úroveň: min. B1


NĚMČINA

Zertifikat Deutsch
Jednosemestrální a dvousemestrální kurzy pro středně pokročilé jsou přípravou ke zkoušce, jež představuje základní oficiální osvědčení znalostí němčiny uznávané v Německu. Zkoušku lze složit na Jazykové škole hlavního města Prahy nebo v Goethe-Institutu: http://www.goethe.de/ins/cz/pra/net/prz/csindex.htm.
Úroveň kurzu: B1, B2 (jedenkrát či dvakrát týdně)
Vstupní úroveň: min. A2


FRANCOUZŠTINA

Přípravný kurz ke zkoušce DELF
Kurz připravuje zájemce o francouzský certifikát DELF ve čtyřech úrovních – A1, A2, B1 a B2, tj. od mírné po střední pokročilost.
Úroveň kurzu: A1–B2 (dvakrát týdně)

Přípravný kurz ke zkoušce DALF
Kurz je určen pokročilým posluchačům, kteří se připravují ke zkoušce DALF ve dvou úrovních (C1, C2). Tato zkouška je osvědčením o hlubší znalosti francouzského jazyka a dokladuje absolventovu schopnost studovat na francouzské univerzitě.
Úroveň kurzu: C1 a C2 (dvakrát týdně)
Vstupní úroveň: min. B2


ŠPANĚLŠTINA

Přípravný kurz ke zkoušce DELE – Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) – NOVINKA!
Úroveň kurzu: B1 (jedenkrát týdně)
Vstupní úroveň: min. A2
Pozn.: jde o zájmový kurz (pro zaměstnance AV ČR za zvýhodněné kurzovné).

• Kurzy obecného jazyka a odborné kurzy

ODBORNÁ ANGLIČTINA

Odborná angličtina pro doktorandy (viz Blended learning)


SPECIÁLNÍ KURZY

Speaking Skills Intermediate
Dvousemestrální kurz pro středně pokročilé je určen těm posluchačům, kteří se ostýchají komunikovat v angličtině, zejména s rodilým mluvčím, nebo mají problémy s porozuměním.
Úroveň kurzu: B1–B2 (jedenkrát týdně)
Vstupní úroveň: min. A2–B1

Pokročilá konverzace s rodilým mluvčím
Kurz je zaměřen zejména na upevnění komunikačních dovedností. Rodilý mluvčí v kurzu nepoužívá klasickou učebnici, ale převážně autentické texty, jako např. novinové články a autentické nahrávky. Výuka je zaměřena hlavně na diskusi na různá témata (např. politika, historie, publicistika, humor apod.) a na studium slovní zásoby (podle potřeby i gramatiky).
Úroveň kurzu: B2–C2 (jedenkrát týdně)
Vstupní úroveň: min. B2

OBECNÝ JAZYK

Angličtina
Kurzy na všech úrovních pokročilosti jsou zaměřené na získání jazykových znalostí a rozvoj řečových dovedností s cílem umět použít jazyk v každodenních situacích.
Úroveň kurzu: začátečníci – C1 (jedenkrát týdně)

Němčina
Kurzy na různých úrovních pokročilosti jsou zaměřené na získání a zdokonalení jazykových znalostí a na rozvoj komunikačních dovedností v obecné konverzaci.
Úroveň kurzu: začátečníci – C1 (jedenkrát týdně)

Prezenční výuku lze také kombinovat s aktivitami na internetu – viz Blended learning.

Francouzština
Kurzy na různých úrovních pokročilosti jsou zaměřené na získání a zdokonalení jazykových znalostí (zejména gramatiky a slovní zásoby) a na rozvoj řečových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní) s důrazem na obecnou konverzaci.
Úroveň kurzu: začátečníci – C1 (jedenkrát týdně)

Čeština pro cizince
Nově nabízíme dva typy kurzů:

Čeština nejen ke zkoušce/Czech for foreigners: traditional grammar-based approach
Kurz je určen posluchačům, kteří potřebují nejen získat a rozvíjet jazykové znalosti a řečové dovednosti, ale i základní systematickou přípravu v oblasti gramatiky, slovní zásoby a frazeologie včetně využití tradiční techniky drilu.
(This course is aimed at learners of Czech language who need not only to improve their language skills, but also to get a systematic preparation in language knowledge. The methodology focuses on fast acquisition of Czech grammar and lexis, including some traditional techniques like drilling.)
Úroveň kurzu: začátečníci – C1 (course level: beginners – C1) [jedenkrát či dvakrát týdně – (once or twice a week)]

Čeština pro každodenní komunikaci/Czech for foreigners: communicative approach
Kurz je určen studentům, kteří potřebují zlepšit svou orientaci v českém jazykovém prostředí a získat a rozvíjet jazykové znalosti a řečové dovednosti potřebné ke každodenní komunikaci. Metodika je založena na komunikačním přístupu zaměřeném na rozvoj řečových dovedností, zejména na rozvoj poslechu a mluvení. Kurz učí český učitel, který je schopen některé jevy objasnit i v angličtině. Učebnice lze zakoupit s oporou v angličtině, němčině a ruštině, nově v úrovni A1–A2 také v polštině, ukrajinštině a španělštině.
(This course is aimed at learners of Czech language who need to improve their orientation in Czech language environment and to improve Czech for everyday communication. The methodology is based on communicative approach and on developing language skills, especially speaking and listening. The course is taught by a Czech teacher who speaks English and can explain some points in English. The Czech textbooks have English, German and Russian versions, and in addition, A1–A2 levels will be newly available in Polish, Ukrainian and Spanish versions.)
Úroveň kurzu: začátečníci – C1 (course level: beginners – C1) [jedenkrát či dvakrát týdně – (once or twice a week)]

• Zájmové kurzy

ŠPANĚLŠTINA

Kurzy na různých úrovních pokročilosti jsou zaměřené na získání a zdokonalení jazykových znalostí a komunikačních dovedností v obecné konverzaci.
Úroveň kurzu: začátečníci – C1 (jedenkrát týdně)

Přípravný kurz ke zkoušce DELE – Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) – NOVINKA!
(viz zkouškové kurzy)

Español en la red – NOVINKA! (viz Blended learning)

Español actual – NOVINKA! (viz Blended learning)

ITALŠTINA OPĚT V NABÍDCE!
Kurzy na různých úrovních pokročilosti jsou zaměřené na získání a zdokonalení jazykových znalostí a komunikačních dovedností v obecné konverzaci.
Úroveň kurzu: začátečníci – C1 (jedenkrát týdně)

RUŠTINAOPĚT V NABÍDCE!
Kurzy na různých úrovních pokročilosti jsou zaměřené na získání a zdokonalení jazykových znalostí a komunikačních dovedností v obecné konverzaci.
Úroveň kurzu: začátečníci – C1 (jedenkrát týdně)


2. PREZENČNÍ KURZY – POBOČKA BRNO

Ve školním roce 2015–2016 nabízíme v rámci tradiční prezenční výuky v Brně kurzy obecné angličtiny, němčiny a francouzštiny. Výuka je organizována po semestrech v kurzech, které se konají jedenkrát týdně po 90 minutách s českým lektorem nebo s rodilým mluvčím. Pro zájemce z Brna jsou určeny i některé kurzy typu Blended learning, od července 2015 zde navíc budeme poskytovat i konzultace CAP. Bližší informace naleznete na našich webových stránkách v sekci Brno.


3. BLENDED LEARNING

• Kurzy pouze online (Praha i Brno)

Academic Writing: Sessions 1, 2 & 3
Kurz je během jednoho školního roku rozdělen na trimestry, tj. tři 10týdenní cykly (AW: Session 1, AW: Session 2, AW: Session 3). Výuka se odehrává na internetové platformě Moodle v kombinaci s příležitostnými individuálními setkáními lektora a studenta. Studenti se v kurzu seznamují se základními konvencemi odborného psaní v angličtině prostřednictvím psaní textů, jež často potřebují v reálném životě (například abstrakt, úvod a závěr odborného článku, sumarizace atp.). Klademe důraz na proces psaní (plánování, první verze textů, důkladné revize, přepisování textů a jejich editace), myšlenkovou a organizační strukturu textů, psaní pro konkrétní čtenáře a stylistiku. Jednotlivé lekce zpravidla obsahují studijní materiál, diskusní fórum, přípravné aktivity k psaní, aktivity k procvičení vybraných stylistických a gramatických jevů a dále tvorbu či revizi uceleného textu. Přestože kurz probíhá ve skupině, instruktoři k posluchačům přistupují individuálně a každému poskytují hloubkovou zpětnou vazbu k jednotlivým úkolům, na jejímž základě posluchači své texty dále upravují.
Prezenční výuka: celkem pět setkání s instruktory, 1–2 setkání v průběhu každého cyklu; časová náročnost 4–6 hodin týdně – doma, u svého počítače; počet týdnů výuky: 30 (10 týdnů v každém cyklu).
Vstupní úroveň: min. B2+ (nutno prokázat certifikátem nebo složit vstupní test)
Úroveň kurzu: B2–C2
Začátky cyklů: září, leden, duben (bude upřesněno); jednotlivé cykly lze absolvovat v průběhu tří let.

Real English
Jednosemestrální kurz je určen posluchačům, kteří se chtějí ponořit do opravdové angličtiny a porozumět rodilým mluvčím, aniž by museli chodit na prezenční kurzy. Posluchači mohou pracovat vlastním tempem. Výuka je pojata zábavnou formou: studenty čekají rozhovory se zajímavými osobnostmi z nejrůznějších oblastí, dokumenty, přednášky, filmové ukázky a kulturní perličky, diskusní fóra a interaktivní úkoly. Mimo to budou mít příležitost hovořit s rodilým mluvčím přes Skype. Ke kurzu stačí počítač s připojením k internetu, sluchátka a mikrofon.
Prezenční výuka: dvě hodiny (první a poslední týden)
Vstupní úroveň: B1
Úroveň kurzu: B2–C1
Termín konání: od 7. září 2015

Focus on Writing
Jednosemestrální kurz je určen posluchačům na úrovni B1, kteří mají problémy s gramatikou a slovní zásobou a potřebují se zdokonalit v psaní textů typických pro cambridgeské zkoušky. Na internetové platformě se seznámí s různými žánry, rozšíří si slovní zásobu a pravidelně budou posílat úkoly ke zpětné vazbě. Kurz je vhodným doplňkem k přípravným zkouškovým kurzům FCE a případným předstupněm kurzů Academic Writing.
Prezenční výuka: úvodní hodina + individuální konzultace během kurzu
Vstupní úroveň: B1
Úroveň kurzu: B2
Termín konání: od 7. září 2015

Español en la red – NOVINKA!
Kurz je určen posluchačům, kteří již španělštinu studovali, ale nemohou docházet na pravidelnou výuku. Jejich znalosti odpovídají úrovni A2+–B1, ale mají potíže s gramatikou a slovní zásobou a rádi by si zdokonalili své znalosti. Na internetové platformě se seznámí s různými žánry, zlepší své řečové dovednosti, rozšíří si slovní zásobu a pravidelně budou posílat úkoly ke zpětné vazbě. Kurz je vhodným doplňkem k přípravným zkouškovým kurzům DELE.
Prezenční výuka: dvě hodiny (první a poslední týden) plus jedna individuální konzultace během kurzu
Vstupní úroveň: A2+
Úroveň kurzu: B1–B2
Termín konání: od 7. září 2015
Pozn.: jde o zájmový kurz (pro zaměstnance AV ČR za zvýhodněné kurzovné).

• Kurzy kombinující online a prezenční výuku

Odborná angličtina pro doktorandy
English for Science and Technology, dvousemestrální kurz angličtiny pro pracovníky ve vědě a výzkumu je zaměřen na slovní zásobu, gramatické struktury a řečové dovednosti obecně vědního stylu, společného všem vědeckým oborům. Kurz kombinuje dvě formy výuky: individuální práci na platformě Moodle (kde jsou přístupné studijní materiály a zadání úkolů) a skupinovou práci na seminářích (kde se analyzují vypracované úkoly a procvičují jednotlivé kapitoly). Posluchači si v kurzu prostřednictvím kratších mluvených a písemných projevů procvičí slovní zásobu všeobecně vědního jazyka a důležité gramatické jevy, jako jsou členy, časy nebo gerundia. Kurz je tak dobrým předstupněm pro kurzy Academic Writing a Presentation Performance a zároveň studenty připravuje na jazykovou zkoušku požadovanou v rámci doktorského studia.
Výuka: dvakrát týdně (prezenční jedenkrát týdně plus průběžné aktivity online)
Vstupní úroveň: B1
Úroveň kurzu: B1–C1
Termín konání: od 7. září 2015

Presentation Performance
Tento jednosemestrální kurz umožňuje studentům proniknout do tajů řečnického umění, zbavit se obav z veřejného vystoupení a rozpoznat silné i slabší stránky svého mluveného projevu v angličtině. Absolvent kurzu bude umět připravit a úspěšně přednést prezentaci a celkově vytříbí svoje komunikační dovednosti. Kurz kombinuje výuku online na platformě Moodle s prezenčním nácvikem. Výuka klade důraz na efektivní použití jazyka, nikoli na gramatiku jako takovou. Současně nabízíme konzultační poradenství při tvorbě a nácviku konkrétní prezentace včetně osobní účasti lektora na prezentaci a vypracování zpětné vazby.
Výuka: dvakrát týdně (prezenční jedenkrát týdně plus průběžné aktivity online)
Vstupní úroveň: B2+ (tj. minimálně FCE úroveň; nutno prokázat, viz přihláška)
Úroveň kurzu: B2–C1
Termín konání: od 7. září 2015

Training Skills (Writing, Speaking, and Listening)
Jednosemestrální kurz Training Skills: Writing, Speaking, and Listening (B2) je určen studentům s pokročilou znalostí angličtiny, ale nižším sebevědomím ve třech řečových dovednostech: psaní, mluvení a poslechu. Tyto dovednosti si studenti mají možnost zdokonalit pravidelným psaním textů (povídek, e-mailů, kompozic) a jejich vylepšováním na základě individuální zpětné vazby, mluvením v běžných komunikačních situacích (diskusích, prezentacích, rozhovorech) a poslechem audio/videonahrávek na úrovni B2. Kurz kombinuje prezenční formu studia se studiem online na internetové platformě. Systematické rozvíjení psaní, mluvení a poslechu současně přispívá k rozšíření pokročilé slovní zásoby a zdokonalení výslovnosti či gramatiky. Kurz je vhodný i pro studenty, kteří se připravují na cambridgeskou zkoušku FCE a chtějí si důkladněji procvičit úlohy z testů FCE ve třech klíčových ­dovednostech.
Výuka: dvakrát týdně (prezenční jedenkrát týdně plus průběžné aktivity online)
Vstupní úroveň: B1+
Úroveň kurzu: B2
Termín konání: od 7. září 2015

Mastering Skills (Writing, Speaking, and Listening)
Jednosemestrální kurz Mastering Skills: Writing, Speaking, and Listening (C1) volně navazuje na Training Skills: Writing, Speaking, and Listening (B2). Je vhodný pro studenty s velmi pokročilou úrovní angličtiny a zájmem o zdokonalení především psaného a mluveného projevu. Kurz dále systematicky rozvíjí poslech autentických nahrávek a jednotlivé dovednosti propojuje prostřednictvím kreativních úkolů, např. diskusemi na téma poslechového cvičení, psaním shrnutí autentického videa, prezentováním tématu dle vlastního výběru apod. Kurz klade důraz na rozvíjení technik psaní, zdokonalování prezentačních dovedností (rétoriky i grafického designu) a osvojení si základních principů anglické kompozice (argumentativní psaní, struktura textu, výběr správných jazykových prostředků pro danou komunikační situaci). Kurz kombinuje prezenční formu studia se studiem online na internetové platformě.
Výuka: dvakrát týdně (prezenční jedenkrát týdně plus průběžné aktivity online)
Vstupní úroveň: B2
Úroveň kurzu: C1
Termín konání: od 7. září 2015

Kurz němčiny s rozšířenou nabídkou online aktivit
Kurz nabízí možnost, jak zábavnou formou zefektivnit studium němčiny. Kombinuje prezenční výuku se samostatnou přípravou na internetové platformě, která obsahuje zajímavé materiály pro zdokonalení jazykových znalostí a řečových dovedností (interaktivní cvičení, poslech, krátké filmy).
Výuka: dvakrát týdně (prezenční jedenkrát týdně plus průběžné aktivity online)
Vstupní úroveň: B1
Úroveň kurzu: B1–B2
Termín konání: od 7. září 2015

Francouzština – profesní a každodenní komunikace
Kurz pomáhá osvěžit francouzštinu před zahraniční pracovní cestou. Studenty čekají simulace jednoduchých profesních situací při studijním pobytu, stáži a konferenci v zemích EU (první kontakt s partnerskou institucí, prezentace pracoviště, sdělení vlastního výzkumného záměru, CV atd.), reálie a interaktivní gramatická a lexikální cvičení.
Výuka: dvakrát týdně (prezenční jedenkrát týdně plus průběžné aktivity online)
Vstupní úroveň: A2
Úroveň kurzu: A2–B1
Termín konání: od 7. září 2015

Español actual – NOVINKA!
Kurz nabízí možnost, jak zábavnou formou zefektivnit studium španělštiny. Kombinuje prezenční výuku, kde je kladen důraz ze-jména na konverzaci, se samostatnou přípravou na internetové platformě, která obsahuje zajímavé materiály pro zdokonalení jazykových znalostí a řečových dovedností (interaktivní gramatická a lexikální cvičení, poslech, krátké filmy, zjednodušená klasická literatura apod.).
Výuka: dvakrát týdně (prezenční jedenkrát týdně plus průběžné aktivity online)
Vstupní úroveň: A2
Úroveň kurzu: A2–B1
Termín konání: od 7. září 2015
Pozn.: jde o zájmový kurz (pro zaměstnance AV ČR za zvýhodněné kurzovné).

 

26_1.jpg


4. DALŠÍ SLUŽBY

• Centrum akademického psaní

Píšete a přednášíte v angličtině?
Chcete se zdokonalit?
Máte zájem o zpětnou vazbu?

Zapište se do online kurzů (viz Blended learning), přijďte na konzultaci s konkrétním textem či prezentací.
Konzultace jsou určené pro kohokoli, kdo má zájem o individuální zpětnou vazbu ke konkrétnímu textu či prezentaci v angličtině. Na konzultaci můžete přijít s hotovým textem, ale i s prázdným papírem, kdy teprve začínáte zpracovávat nějaké téma a potřebujete překonat „tvůrčí krizi“. Jsme připraveni pomoci v jakékoli fázi psaní, s jakýmkoli textem, ať už jde o odborný článek, abstrakt, žádost o grant, disertační práci, ale i třeba e-mail, motivační dopis nebo životopis. Naší filozofií je vést klienty při psaní cizojazyčného textu k samostatnosti. Nenabízíme editační služby, ale zpětnou vazbu ve formě individuální výuky, která vám umožní text zlepšovat. Na konzultaci se seznámíte s novými strategiemi psaní, revidování textu a rozpoznávání a opravování vlastních chyb.
Od července 2015 budou konzultace CAP poskytovány také v Brně. Kontakt: Mgr. Jan Kletvík, e-mail: jan.kletvik@seznam.cz.

• Jazykové zkoušky

Jazyková zkouška pro doktorandy
Zkouška se skládá z písemného testu a ústního pohovoru zaměřeného na odborný jazyk v oboru posluchače.

Cambridgeské zkoušky PET, FCE, CAE, CPE
Kabinet studia jazyků ÚJČ AV ČR je certifikovaným místem pro přípravu ke cambridgeským zkouškám. Zájemce registrujeme online, zkoušky se skládají na Britské radě buď v písemné, nebo elektronické podobě. Další informace získáte u PhDr. Libuše Sýkorové, e-mail: sykorova@langdpt.cas.cz.