ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Biologia Plantarum

Mezinárodní vědecký časopis rostlinných biologů, který vydává Ústav experimentální botaniky AV ČR, představoval v době svého založení, v roce 1959, jedno z mála dostupných spojení s mezinárodní vědeckou komunitou a zároveň nabízel i nastupující generaci prostor pro uplatnění prvních výsledků. Spojil iniciativu a entuziasmus Bohdana Slavíka s věhlasem nestora botaniků Bohumila Němce a v průběhu šedesátých let minulého století byl většinovým publikačním médiem nastupující vědecké generace zabývající se rostlinnou fyziologií, anatomií, cytologií, fyziologickou ekologií a fytopatologií.

17_1.jpg

Tento tematický rozsah odpovídal i pestré oborové skladbě nově založeného Ústavu experimentální botaniky ČSAV. Je samozřejmé, že v posledních dvaceti letech se výrazně zvýšil podíl příspěvků z oblasti molekulární biologie a genetiky i rostlinných biotechnologií. Již v počátečním období byla ukotvena angličtina jako výlučný komunikační prostředek a časopis získal všechny základní atributy mezinárodního periodika s výraznou investicí do jazykové i grafické úpravy. V tomto kontextu je i významná okolnost, že byl distribuován prostřednictvím zahraničních nakladatelství, nikdy nevyžadoval dotace Ediční rady AV ČR a na rozdíl od většiny ostatních časopisů vydávaných v rámci AV ČR je finančně soběstačný.

Jaká je současná podoba časopisu? Redakční rada pracuje v mezinárodním složení, příspěvky podléhají náročnému recenznímu řízení s akcenty na skutečný obecný přínos práce pro daný obor/problematiku. Redakce využívá elektronický peer-review redakční systém ScholarOne firmy Thomson Reuters. V současnosti uveřejňuje jen asi 20 % z došlých rukopisů. Důležitým kritériem pro publikaci je skutečně nová informace, která přispívá k rozvoji poznání v dané oblasti, což zajišťuje zájem o vydané práce v širší čtenářské obci. „Impact faktor“ (IF) časopisu se za posledních deset let zvýšil z 0,74 na 1,74, jeden z nejvyšších u domácích časopisů. Distributorem je nakladatelství Springer. Rozsah se z původních 600 postupně zvýšil na 800 stran velkého formátu (čtyři čísla po 200 stranách, poslední doplňují autorský a věcný rejstřík). Biologia Plantarum je publikována v tištěné i elektronické podobě na webových stránkách nakladatelství Springer, http://www.springer.com/life+sciences/plant+sciences/journal/10535, na nichž přispívá k rychlejšímu zveřejnění dosažených výsledků rovněž předběžné publikování článků, tzv. „on-line first“. Informace o časopisu a obsahy jednotlivých čísel naleznete na http:www.bp.ueb.cas.cz. Přestože se periodikum vydává v České republice, počet prací českých autorů tvoří jen malé procento z celkového množství publikovaných článků. Dáno je to bohužel tím, že grantové agentury i hodnotitelé pracovišť přikládají větší váhu článkům publikovaným v zahraničí než v českých časopisech i při stejném IF. Podobná situace panuje pravděpodobně též v okolních zemích, a proto jsou v Biologia Plantarum zveřejňovány kvalitní práce z Itálie, Španělska, Portugalska, Francie, Polska, Maďarska, Bulharska, Řecka, Turecka, Japonska, USA apod. Velký podíl předložených prací tvoří rukopisy z Jižní Ameriky, Indie a zejména Číny. Jelikož i tyto země výrazně investují do vzdělanosti, jejich kvalita se rok od roku zlepšuje.

Cílem časopisu, jednoznačně vyjadřovaném redakční radou, je zvyšující se úroveň měřená narůstajícím IF a zkracování termínů autorské obslužnosti. V přetlaku autorské nabídky i konkurence hojně vznikajících vědeckých časopisů si Biologia Plantarum uchovává pozici solidního, ekonomicky nezávislého publikačního zdroje, který svou existencí propaguje svého vydavatele i širší rámec českého badatelského zázemí.

JAN KREKULE a JANA POSPÍŠILOVÁ,
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.