ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Usnesení XLVI. zasedání Akademického sněmu

XLVI. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky, konané dne 23. dubna 2015 v Praze, přijímá toto usnesení:

I.
Akademický sněm
1. bere se souhlasem na vědomí zprávu předsedy Akademie věd ČR Jiřího Drahoše;
2. ve smyslu čl. 14 písm. b) a e) Stanov Akademie věd ČR schvaluje:
a) výroční zprávu o činnosti Akademie věd ČR za rok 2014 podle předloženého návrhu;
b) zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XLV. zasedání Akademického sněmu podle předloženého návrhu.

II.
Akademický sněm
1. ve smyslu čl. 14 písm. d) Stanov Akademie věd ČR schvaluje předložený závěrečný účet Akademie věd ČR za rok 2014;
2. bere se souhlasem na vědomí zprávu o hospodaření Akademie věd ČR v roce 2014;
3. dodatečně schvaluje použití stavebních odpisů na financování staveb a akcí nákladné údržby ke konci roku 2014 podle předložené zprávy o hospodaření Akademie věd ČR.

III.
Akademický sněm bere se souhlasem na vědomí informaci o probíhajícím hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014.

IV.
Akademický sněm schvaluje předloženou zprávu Dozorčí komise Akademického sněmu.

V Praze 23. dubna 2015
Ověřili: prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc.,
předseda návrhové komise Akademického sněmu,
prof. Ing. Vladimír Mareček, DrSc.,
předsedající Akademického sněmu