ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Spolupráce se Slovenskou akademií věd

Těsné vztahy Akademií věd obou zemí dříve společného státu zakotvuje už od roku 1993 Dohoda o vědecké spolupráci se Slovenskou akademií věd (SAV). Loni skončilo poslední tříleté období tematické spolupráce a současně s ním AV ČR ukončila dlouholetou spolupráci formou společných výzkumných témat. Od letošního roku 2015 spolupracují obě instituce primárně formou bilaterálních mobilitních projektů. Představitelé AV ČR a SAV se na této změně dohodli na základě vyhodnocení dosavadní tematické spolupráce a uskutečněných zahraničních pracovních cest. Předpokládají, že společné projekty umožní vyšší efektivitu a lepší kontrolu výstupů a výsledků takto nastavené spolupráce českých a slovenských týmů.

10_2.jpg
Fota: Archiv KAV ČR

Během spolupráce formou společných témat jich bylo řešeno celkem 197 a uskutečnily se stovky výjezdů na zahraniční partnerská pracoviště. V posledním období tematické spolupráce, v letech 2012–2014, bylo realizováno celkem 32 témat, z toho 11 v rámci I. vědní oblasti, 12 ve II. vědní oblasti a devět ve III. vědní oblasti. Za tu dobu strávili vědci ze SAV v ústavech českých kolegů celkem 2 292 dnů a čeští řešitelé vycestovali na Slovensko na 2 427 dnů. Na základě tematické spolupráce vzniklo mnoho společných vědeckých publikací, článků v recenzovaných periodikách a přednášek. Stejně jako je tomu u mobilitních projektů, i zde bylo cílem umožnit setkání kolegů z obou výzkumných organizací, aby si vytvořili vzájemné vazby pro přípravu budoucích větších projektů.

Na tematickou spolupráci AV ČR se SAV plynule navazuje její nová forma – Bilaterální mobilitní projekty. Protože mnoho výzkumných týmů, které dříve spolupracovaly v rámci tématu, uspělo i s návrhy bilaterálních projektů na období 2015–2017, mohou je od počátku tohoto roku realizovat. Změny ve formách spolupráce se ale musí „usadit“, takže byla letos výjimečně vyhlášena i nová výzva na bilaterální mobilitní projekty pro období 2016–2017. Snahou obou Akademií do budoucna je, aby byla většina tradičně vysokého objemu výměn vědeckých pracovníků na základě meziakademické dohody uskutečněna v rámci těchto projektů.

Od změny formy spolupráce se očekává vyšší kvalita společných projektů a výzkumných týmů, která povede ke zkvalitnění společných publikací i dalších výstupů. Z analýzy vyplynulo, že v rámci témat často nebyl plán výměn splněn. Spolupráce také nezřídka předčasně skončila a nepřinesla žádné konkrétní výsledky. Cílem změny byla též snaha o snížení administrativní zátěže, a to především na straně výzkumných pracovníků, kteří doposud museli každoročně žádat o výjezd na zahraniční pracovní cesty v rámci schválených témat. U mobilitních projektů jim tato povinnost odpadá. Zároveň se zjednodušil i proces schvalování jednotlivých cest v Odborech mezinárodní spolupráce obou Akademií. Obojí i značně zrychlilo administrativu spojenou s vysíláním a přijímáním výzkumných pracovníků na vědeckých pracovištích.

10_3.JPG

10_4.JPG

Zároveň se zlepšil proces evaluace došlých návrhů projektů. Na rozdíl od praxe běžné při schvalování témat, hodnotí návrhy projektů dva nezávislí oponenti a následně je posuzuje odborná komise. Ta na základě posudků a porovnání kvality jednotlivých návrhů doporučí ke schválení vybrané projekty, které jsou poté diskutovány s partnerskou organizací. Výsledek je předložen Akademické radě ke schválení. Tak je zajištěna maximální snaha o transparentní proces a objektivitu vypisovatelů výzvy.

Na období 2015–2017 bylo schváleno celkem 16 společných projektů, z toho sedm z I. vědní oblasti, osm z II. vědní oblasti a jeden projekt z III. vědní oblasti. V rámci projektů mohou členové týmů vycestovat celkem na 21 dní za rok, jde proto většinou o krátké pobyty do jednoho týdne.

Jedním z hlavních cílů zavedení nové formy spolupráce je podpora mladých vědeckých pracovníků. Jejich aktivní zapojení je tudíž podmínkou pro udělení projektů. Obě partnerské organizace tak shodně umožňují mladým vědeckým pracovníkům získávat kontakty a navazovat spolupráci, což je klíčovým předpokladem pro jejich vědecký rozvoj.

Na sklonku roku 2014 uspořádala SAV ve Smolenicích tradiční setkání nejvyšších představitelů obou Akademií. Mimo zhodnocení dosavadní spolupráce a projednání jejích dalších možností se obě strany dohodly na podpisu nového Prováděcího protokolu k Dohodě o vědecké spolupráci obou institucí z roku 1993. Protokol na období 2015–2017, který upravuje především nový způsob spolupráce formou bilaterálních mobilitních projektů, byl posléze korespondenčně podepsán. Projednávané další formy a možnosti rozšíření spolupráce jsou s přihlédnutím k současné komplikované finanční situaci SAV zatím předmětem budoucích jednání.

KAROLÍNA RACHAČOVÁ,
Kancelář Akademie věd ČR