Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2013  > prosinec  > Knihy

Knihy

Historici mezi domovem a světem
Stejnojmennou publikaci renomovaného českého historika a vědeckého pracovníka Historického ústavu AV ČR prof. Jaroslava Pánka uvedli do života 19. listopadu 2013 v komorním sále Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze děkan Fakulty filozofické Univerzity Pardubice prof. Petr Vorel a ředitelka NPMK dr. Markéta Pánková. Rozsáhlá kniha o výrazných osobnostech české historiografie, jejíž titulní stránku zdobí pamětní medaile s portrétem zakladatele moderního českého dějepisectví Františka Palackého, představuje druhý svazek ediční řady pardubické Filozofické fakulty. Kniha sestává ze čtyř oddílů. Těžiště prvního tvoří studie o osobnostech spjatých s Podblanickem; autor sleduje vývoj od zakladatelů historického místopisu přes klasiky české a dokonce i moravské historické vlastivědy až po ústřední osobnost českého kulturního dějepisu a mikrohistorie Josefa Petráně. V druhém oddíle se prof. Pánek věnuje českým historikům; své „předchůdce“ zmiňuje v souvislosti se studiem raně novověkých dějin a u „současníků“ vystihuje vědecké a lidské osobitosti v kontextu historické obce, v níž se pohyboval. Třetí, geograficky členěná část předkládá stručné charakteristiky vybraných zahraničních historiků bohemikálního zaměření, poslední oddíl rozhovory se zahraničními historiky na téma jejich postoje k českým dějinám.

24_1.jpg
Fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Autor knihy Jaroslav Pánek (vlevo) a děkan Fakulty filozofické Univerzity Pardubice Petr Vorel

24_1.jpg
Křest knihy se uskutečnil v sále Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze.

Umění a mystika
Na jistě úspěšnou cestu ke čtenářům se 25. listopadu 2013 v Literární kavárně Knihkupectví Academia na Václavském náměstí vydala obsáhlá publikace Umění a mystika prof. Pavla Kaliny z Fakulty architektury ČVUT v Praze.
Kniha se věnuje vztahu umění a mystiky v rámci západoevropské civilizace, a to v ohromujícím záběru od 12. do 20. století. Mystika je zde na rozdíl od obecně zažité představy chápána především jako sociální fenomén. Ani „mystika“ ani „umění“ nejsou pojaty jako neproměnné nadčasové entity, ale jako součást dynamických společenských procesů, které nelze přesně pochopit, sledujeme-li svět pouze optikou naší soudobé civilizace. Autor na konkrétních případech, které čerpá od Hildegardy z Bingenu až po Williama Blakea, popisuje proměnlivou dynamiku vztahu mystiky, jež často sloužila jako zdroj inspirace, a umění, které časem získalo značnou autonomii a stalo se poměrně nezávislým prostředkem osobního výrazu. Ačkoli autor zdůrazňuje období středověku, renesance a baroka, publikaci uzavírají pasáže věnované modernímu a současnému umění.

24_1.jpg
Fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Autor publikace Pavel Kalina z Fakulty architektury ČVUT v Praze

24_1.jpg
Kniha Umění a mystika, jež vyšla v Nakladatelství Academia je psána tak, aby byla přístupná i čtenáři, který není odborníkem v dějinách umění.

Publikace k jubileu ÚOCHB AV ČR
Oslavy šedesátého výročí založení Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (viz také zadní obálka) doprovází nejen například výstava Věda kontra viry, kterou lze v Národním technickém muzeu navštívit až do jara nadcházejícího roku, ale i publikace Dějiny Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR dr. Martina France a kolektivu z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR. Základ třísetstránkového ohlédnutí za historií největšího chemického ústavu v České republice tvoří zpracování ústavního archivu a částečně i osobního fondu zakladatele a prvního ředitele ústavu prof. Františka Šorma, jehož portrét provází titulní stranu knihy. „Historie ústavu je nejlepším příkladem a inspirací k modernímu pohledu na vědu – právě důraz na vysoce kvalitní základní výzkum, silné vědecké osobnosti a jedinečné mezioborové prostředí představují největší naději, že stále hlasitější volání po využití výsledků akademického bádání k zlepšení života bude moci být naplňováno,“ uvádí v předmluvě ředitel ÚOCHB AV ČR prof. Zdeněk Hostomský.

24_1.jpg
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Knihu, kterou vydal MÚA, pokřtili v Břevnovském klášteře (zleva) ředitel MÚA Luboš Velek a někdejší ředitel ÚOCHB Zdeněk Havlas; na snímku společně se současným ředitelem Zdeňkem Hostomským.

 

26_1.jpgPTAČÍ MEDICÍNA
Dílo německé mystičky a vizionářky přezdívané „rýnská Sibyla“, abatyše kláštera sv. Disiboda u Bingenu a zakladatelky dvou dalších klášterů (Rupertsbergu a Eibingenu) Hildegardy z Bingenu dodnes udivuje svým rozsahem – o to více neobvyklým v době, kdy většina žen byla negramotná a jen hrstce z nich se dostalo formálního vzdělání. Výsledkem autorčina zájmu o přírodu jsou dva spisy – příručka praktické medicíny Causae et curae a část původně zamýšleného většího díla, přírodovědně-medicínský spis Physica, jehož šestý oddíl věnovaný ptákům (Lib. VI., De avibus) předkládáme čtenáři v českém překladu. Devět knih díla zahrnujícího herbář, bestiář a lapidář je rozděleno do 513 kapitol, jež zkoumají léčivé vlastnosti živé i neživé přírody.
Hildegarda von Bingen, edice Historie, Academia, Praha 2013. Vydání 1.

26_2.jpgKRÁL FERDINAND V. DOBROTIVÝ A JEHO DOBA
Původní román z nejnovějších časů

Svazek přináší dosud neznámý román z klasického období české literatury, dějově zasazený do 30.–40. let 19. století a vrcholící revolučním rokem 1848. Rozsáhlá společensko-politická freska zachycuje všechna prostředí císařského Rakouska včetně Vídně, Prahy, Uher, Slovenska, polské i ukrajinské Haliče a Itálie. Dílo pochází ze závěrečného tvůrčího období Karla Sabiny (1813–1877), který byl nucen žít na okraji kulturní společnosti poté, co byla veřejně odhalena jeho konfidentní spolupráce s rakouskou policií. Čtivě a pou-tavě napsaný text proto bilancuje působení romantické generace včetně deziluze z nezdařené revoluce a nepochybně obsahuje řadu autentických vzpomínek a názorů autora.
Sabina, K., edice Krásná literatura, Academia, Praha 2013. Vydání 1.