ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2013  > prosinec  > Z Bruselu

Kvalitní lidské zdroje pro vědu a výzkum

Evropa bude potřebovat přes milion nových výzkumných pracovníků k zachování své konkurenceschopnosti a k podpoře hospodářského růstu. Jelikož zájem studentů o přírodní vědy a technické obory klesá, lze se obávat, že Evropa tuto poptávku z vlastních řad neuspokojí. Relevantní národní i evropské programy, jak přilákat a motivovat mladé lidi, je proto nutné iniciovat již na středních, optimálně základních školách.
 
22_1.jpg
Fota: Zdroj CZELO
 
Uplynulé i současné aktivity v této oblasti, jakož i plány v nové generaci unijních programů (Horizont 2020 a ERASMUS+) představily Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace ve spolupráci se Střediskem společných činností AV ČR 16. října 2013 v Bruselu na konferenci Opening a Direct Path from School to Sciences. V úvodu ředitelka Divize vnějších vztahů SSČ Kateřina Sobotková uvedla, že v zatraktivňování výzkumných kariér nelze polevit, protože talentovaná mladá generace má velký potenciál. Vedoucí kanceláře CZELO Anna Vosečková poté představila aktivity a služby kanceláře a zmínila dva projekty, které studenty motivují ke studiu vědeckotechnických oborů – evropský projekt o chemii CIAAN a český o materiálech MAT21.
Iniciativy Generálního ředitelství EK pro vzdělávání a kulturu prezentoval Vladimir Garkov z oddělení B.1 (školské vzdělávání, program Comenius). Podle jeho názoru musíme zatraktivnit výuku novými technologiemi již na základních školách, stanovit explicitní standardy v učebních osnovách zvláště pro výuku věd a podpořit práci učitelů. Zástupkyně Generálního ředitelství EK pro výzkum a inovace Maria Korda a Maria Karamitrou, jež v oddělení B.6 (Etika a gender) odpovídají za vědecké vzdělávání, poskytly přehled relevantních projektů s finanční podporou 7. rámcového programu (2007–2013). Výzkum a inovace (jeho součástí je i vědecké vzdělávání) akcentuje rovněž program Horizont 2020; téma Věda ve společnosti pokryje samostatný pracovní program a výzvy. Platformu Scientix představil zástupce Evropské školní sítě (European School Net) Přemysl Velek.
 
22_2.jpg
Zleva: ředitelka Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR Kateřina Sobotková a vedoucí CZELO Anna Vosečková
 
Evropský panel následovaly příklady národních a mezinárodních iniciativ:
• Česká republika – projekt SSČ AV ČR Otevřená věda (třetí etapa: 2012–2014), který spolufinancuje Evropský sociální fond (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost), prezentovala koordinátorka aktivit pro studenty a publicitu projektu Michaela Žaludová.
• EUCYS – 25. ročník soutěže EU pro mladé vědce (European Union Contest for Young Scientists) se konal v Praze 20.–25. září 2013; akci a její výstupy představila Kateřina Sobotková; premiérově se na mezinárodní úrovni promítly videozáznamy z EUCYS.
• Nizozemí – projekt Imagine… Science for your future podporuje studenty při vypracování povinné vědecké práce na závěr středoškolských studií a organizuje soutěž o nejlepší práci; představila jej Lotte van den Berg z nadace Imagine.
• Estonsko – program TeaMe (Science, Media and Me) s podporou Evropského sociálního fondu na léta 2009–2015, jehož cílem je vzbudit zájem mladých lidí o vědu a techniku, prezentovala Kadri Mäger z Estonské rady pro výzkum.
• CERN – aktivity zaměřené na studenty, učitele, odbornou veřejnost a motivaci budoucích vědců představil vedoucí oddělení CERN pro vzdělávání a komunikaci s veřejností Rolf Landua; inspirativní jsou především exkurze do laboratoří a doktorská studia v CERN.
• Jihoafrická republika – aktivity pro mladou generaci přiblížil Daan du Toit z Mise Jihoafrické repub­liky při EU v Bruselu na příkladu úspěšného mezinárodního působení JAR v oblasti astronomie a výzkumu vesmíru.
• ECSITE (Evropská síť vědeckých center a muzeí) – o projektu Engineer (2011–2014), který chce zavést strojírenství do výuky základních škol a do programů muzeí, hovořila Maria Zolotonosa.
 
Podle mínění zúčastněných je pro přilákání mladých lidí ke studiu vědeckých oborů rozhodující atraktivní ­výuka, jež předpokládá zásadní změny ve vzdělávání učitelů a jejich přístupu k výuce (ve smyslu inspirovat – motivovat – učit). Výsledkem konference je návrh budoucí spolupráce v evropských projektech.  
 
ANNA VOSEČKOVÁ,
CZELO – Česká styčná kancelář pro VaVaI, Brusel,
Technologické centrum AV ČR