Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpg



Stopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Přelomový rok CESNET

V letošním roce zažívá sdružení CESNET několik milníků: oslavilo 15 let své existence, úspěšně zakončilo sedmiletý výzkumný plán a vzápětí se pustilo do práce na pětiletém projektu rozsáhlé infrastruktury, která bude sloužit mnoha vědním oborům a významným českým výzkumným projektům.

18_2.jpg


Sdružení CESNET, z. s. p. o., založily vysoké školy a Akademie věd 6. března 1996 a od té doby se zabývá výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, zejména budováním národní multigigabitové optické sítě CESNET2 určené pro výzkum a vzdělávání (viz AB 7–8/2008). Výzkumnými aktivitami a dosaženými výsledky sdružení reprezentuje naši republiku v mnoha mezinárodních projektech jak v rámci Evropy, tak i ve spolupráci se zaoceánskými partnery.
Letošní oponentní řízení výzkumného záměru Optická síť národního výzkumu a její nové aplikace připadlo téměř na den na 15. výročí založení sdružení CESNET a věnovalo se nejen výsledkům uplynulého roku, ale hodnotilo i práci v letech 2004–2010. Ve funkci hlavního řešitele výzkumného záměru působil po celou dobu jeho trvání ředitel sdružení dr. Jan Gruntorád. Podle závěrů nezávislé oponentní rady sdružení záměr splnilo. Jeho úspěchy dokládají konkrétní výsledky, které významným způsobem ovlivnily rozvoj informačních a komunikačních technologií nejen v České republice – a to nikoli pouze v podobě kvalitní podpory ostatních vědeckých oborů a akademické obce prostřednictvím neustále modernizované sítě CESNET2 (stovky tisíc jejích uživatelů jsou z veřejných vysokých škol a ústavů Akademie věd ČR i z dalších 304 subjektů, mezi něž patří výzkumné organizace, nemocnice, knihovny, střední a základní školy).
Součástí výzkumného záměru bylo také řešení problematiky optických a IP sítí, výpočetních i pří-stupových gridů, mobility, multimediálních služeb či koncových služeb s vysokou kvalitou. Výsledky výzkumu a vývoje byly přímo aplikovány v infrastruktuře a nabídce poskytovaných služeb, mimo jiné i v podobě patentů, užitných vzorů, hardwarových prototypů i softwaru. V rámci řešení výzkumného záměru se sdružení CESNET účastnilo významných mezinárodních projektů, především projektu budování nejvýkonnější evropské síťové infrastruktury GÉANT, který získal finanční podporu od Evropské unie.
15. výročí založení oslavil CESNET odborným seminářem Výzkumné projekty a velká infrastruktura CESNET2, který naznačil možnosti národní výzkumné infrastruktury CESNET2 z pohledu projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a představil některé z náročných projektů, jež už ji využívají. Na semináři vystoupili špičkoví tuzemští vědci v čele s bývalým předsedou Akademie věd ČR a stávajícím předsedou Učené společnosti ČR prof. Václavem Pačesem. Nechyběl příspěvek ředitele sdružení Jana Gruntoráda, který zrekapituloval nejdůležitější aktivity sdružení během jeho patnáctileté historie a představil dva nové stěžejní projekty – Velká infrastruktura CESNET a Rozšíření národní informační infrastruktury pro VaV v regionech (eIGeR).
Účastníci měli příležitost seznámit se s aktuálními aktivitami na poli gridů, s projektem budování národního superpočítačového centra IT4Innovations, s výsledky a úkoly národního centra vysoce flexibilních úložných a výpočetních zdrojů CERIT-SC (CERIT Scientific Cloud), se způsoby zpracování dat ve fyzice elementárních částic, s výzkumem v oblasti detekce částic s nejvyšší energií v Observatoři Pierra Augera, s projekty Národní digitální knihovna, CzechGlobe (Centrum výzkumu globální změny AV ČR), CEITEC (Středoevropský technologický institut), BIOCEV (Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy ve Vestci), s výsledky Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně i se zkušenostmi s medicínskými 3D přenosy popsanými praktikem-chirurgem. Program vyvrcholil kulatým stolem na téma Komplexní e-infrastruktura CESNET2 jako integrující platforma výzkumných projektů, v jehož rámci řešitelé významných výzkumných projektů diskutovali o svých požadavcích, které při řešení projektů vznikají, právě na připravovanou e-infrastrukturu CESNET2.
Vyvrcholení oslav se koná 16.–19. května 2011, kdy CESNET hostí letošní největší evropskou akci v oblasti výzkumných sítí – TERENA Networking Conference (TNC 2011 – https://tnc2011.terena.org).

Velká infrastruktura CESNET

V březnu odstartoval nový, tentokrát pětiletý strategický projekt Velká infrastruktura CESNET (2011–2015), financovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Projekt plynule navazuje na ukončený výzkumný záměr Optická síť národního výzkumu a její nové aplikace a jeho cílem je transformace národní výzkumné sítě CESNET2 na tzv. velkou infrastrukturu zahrnující spektrum zařízení, vybavení, síťových a komunikačních prostředků, ale i služeb, které výzkumné týmy používají k výzkumné činnosti. Hlavním úkolem je zajištění podmínek pro efektivní spolupráci rozsáh-lých vědeckých týmů, a to nejen odborníků, ale také experimentálních zařízení, jejichž jednotlivé části se mohou nacházet v různých zemích. Velká infrastruktura CESNET je jedním z prioritních projektů popsaných v Cestovní mapě České republiky velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace (viz http://www.msmt.cz/vyzkum/schvaleny-text-cestovni-mapy), která navazuje na evropský dokument ESFRI Roadmap.
Projekt v sobě integruje čtyři složky:
1. Komunikační infrastruktura – vytvoření vícevrst-vé národní komunikační infrastruktury, která bude v jednotlivých vrstvách propojena se sítěmi uživatelů i se zahraničními národními výzkumnými sítěmi, evropskou sítí GÉANT a globální experimentální infrastrukturou. Svým uživatelům nabídne například souběžnou podporu protokolů IPv4 i IPv6 s možností speciálních pokročilých konfigurací či poskytování vyhrazených služeb v jednotlivých vrstvách, zejména lambda služeb (vyhrazených optických cest přímo mezi uživateli) a dálkového přístupu k výzkumným zařízením uživatele v reálném čase. Základem bude optická infrastruktura nabízející přenosové rychlosti od 40 Gbit/s.
2. Gridy – zbudování plnohodnotné národní gridové infrastruktury (NGI) rozvojem a rekonstrukcí současných gridových aktivit sdružení CESNET (projekt MetaCentrum) a integrací s evropským prostředím EGI (European Grid Initiative). Úkolem je v rámci české akademické komunity propojit nově pořizované výpočetní prostředky (ze-jména clustery nejrůznějších vědeckých skupin) a poskytnout k nim jednotný a bezbariérový pří-stup na národní i mezinárodní úrovni.
3. Datová úložiště – poskytování kapacit datových úložišť ve dvou úzce souvisejících oblastech: datová úložiště clusterů a výpočetního gridu obecně a úložiště pro vědecká, výuková a související obecná data. Z pohledu uživatelů je v plánu v oblasti obecných úložných kapacit poskytování „neomezené“ úložné kapacity, která bude zajišťována hierarchicky (HSM, Hierarchical Storage Management), kombinující rozsáhlé úložné kapacity na magnetických páskách s předřazenými diskovými poli.
4. Prostředí pro spolupráci – zpřístupnění infrastruktury umožňující výzkumným týmům spolupracovat bez extenzivního cestování, tedy efektivněji a ekologičtěji, na základě koordinace a sjednocení spolupracujícího prostředí mezi jednotlivými institucemi.

Nedílnou součástí projektu Velká infrastruktura CESNET jsou také podpůrné služby nezbytné pro provoz základních služeb e-infrastruktury, jako je důvěra, zajištění bezpečnosti a služeb či sledování infrastruktury a jejích parametrů. Zvláštní důraz se klade na podporu uživatelů.

18_1.jpg

Další informace naleznete na webových stránkách www.cesnet.cz.

RITA PUŽMANOVÁ,
nezávislá síťová specialistka