ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2011  > květen  > Ocenění

Europa Nostra 2011

Evropská komise a sdružení Europa Nostra určily 27 vítězů ceny Evropské unie pro kulturní dědictví – ocenění Europa Nostra pro rok 2011. V kategorii „Mimořádné úsilí“ ji získal prof. Tomáš Durdík z Archeologického ústavu AV ČR, Praha.

22_1.jpg
Tomáš Durdík je významný specialista v oboru castellologie, tedy nauce o hradní architektuře. V pražském Archeologickém ústavu pracuje od roku 1970, pedagogicky působí na několika univerzitách, je členem mnoha mezinárodních i domácích vědeckých rad. Mimořádná je také jeho činnost publikační, redakční a editorská.

Předání cen se uskuteční 10. června 2011 v Amsterdamu za přítomnosti Androully Vassiliou, evropské komisařky pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež, a Plácida Dominga, světoznámého tenora a předsedy sdružení Europa Nostra. Šest ze sedmadvaceti vítězných projektů obdrží hlavní cenu za nejvýraznější počiny v oblasti ochrany kulturního dědictví pro rok 2011.
„Vítězové získávají ocenění za nejlepší výsledky, jichž bylo v Evropě dosaženo v oblasti památkové péče, výzkumu a vzdělávání, a rovněž za mimořádné úsilí jednotlivců i skupin. Kulturní dědictví je nedílnou součástí naší kulturní rozmanitosti a společné historie, neboť představuje pojítko mezi naší minulostí, přítomností a budoucností. Napomohlo tomu, že se Evropa stala významnou světovou turistickou destinací, a vý­-znamně přispívá k hospodářským výsledkům Unie,“ uvedla komisařka A. Vassiliou. Podle P. Dominga nemá evropské kulturní dědictví bez spojených dovedností a úsilí mnoha profesionálů a dobrovolníků a bez zapojení mladých lidí budoucnost. „Tyto ceny vyzdvihují jejich lásku, nadšení, péči a oddanost věnované ochraně krásy a ducha Evropy.“
27 vítězů vzešlo z téměř 140 předložených projektů z 31 zemí. Konečný výběr provedla porota nezávislých odborníků z celé Evropy. Každý ze šesti laureátů hlavní ceny obdrží 10 000 eur a pamětní plaketu za vítěz-nou budovu nebo cenu za vítězný projekt.
Kulturní dědictví představuje významný – a často nedoceněný – příspěvek k hospodářskému růstu a tvorbě pracovních míst. Tato oblast je důležitou součástí kultury a tvůrčích odvětví, která poskytují pracovní příležitosti pro 8,5 milionu osob v celé EU a podílejí se 4,5 % na tvorbě HDP v Evropě. Výdaje na péči o kulturní dědictví, vynakládané veřejnými i soukromými subjekty, představují odhadem pět miliard eur ročně. Z údajů zveřejněných Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vyplývá, že 40 % celosvětového mezinárodního cestovního ruchu zahrnuje kulturní rozměr. Kulturní dědictví je rovněž důležitým zdrojem pro udržitelný rozvoj a sociální soudržnost.
Europa Nostra uděluje ceny s podporou programu EU Kultura, který od roku 2007 přispěl na spolufinancování projektů v oblasti kulturního dědictví částkou 26 milionů eur. V této oblasti též poskytují podporu další programy financované EU: Evropský fond pro regionální rozvoj přispívá v období 2007–2013 částkou tři miliardy eur na ochranu a zachování kulturního dědictví, 2,2 miliardy věnuje na rozvoj kulturní infrastruktury a 775 milionů na podporu kulturních služeb. Dalších 89 milionů poskytly od roku 1998 rámcové programy EU pro výzkum a technologický rozvoj.
Přehled všech vítězů za rok 2011 naleznete na http://www.europanostra.org/laureates-2011/.

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.