Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Otázky vědy a vzdělanosti v 21. století

Pod záštitou premiéra České republiky Petra Nečase se 10. března 2011 uskutečnil 3. ročník mezinárodní vědecké konference Vzdělanostní společnost, na jejíž přípravě se spolupodílely Vysoká škola finanční a správní, Akademie věd ČR a Masarykova univerzita. Organizačního zajištění se v Praze ujala VŠFS, která pro akci také poskytla moderní konferenční centrum.

16_1.jpg
 Obě fota: © Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Zahájení konference – zleva místopředseda RVŠ a děkan FI MU Jiří Zlatuška, náměstek ministra školství Jan Koucký, prorektor VŠFS Petr Budínský, místopředseda RVŠ a prorektor VŠFS Vladimír Čechák,
předseda AV ČR Jiří Drahoš a Jan Zima, člen Akademické rady AV ČR


Značný společenský význam vědy a vzdělání se v současnosti projevuje stále zřetelněji. Pojem vzdělanostní společnosti se stal jedním z ústředních témat diskuse o dalším vývoji a perspektivách moderního lidstva a je stále jednoznačnější, že právě nové poznatky a objevy vědy, zpracovávané a využívané ve vysoce vzdělaném prostředí, jsou důležitou hybnou podmínkou budoucího rozvoje (k tématu viz také rozhovor s K. P. Liessmannem, AB 6/2010). Utváření vzdělanostní společnosti přináší mnoho konkrétních otázek a problémů, které souvisejí se vzájemnou provázaností vědy a vzdělání, rozumným vyvážením rolí základního, aplikovaného a průmyslového výzkumu, správným chápáním vysokoškolského vzdělávání a úlohy univerzit a s mnoha jinými aspekty. Není tedy překvapující, že vědecká konference, zaměřená právě na tyto stěžejní problémy, získala značnou pozornost představitelů vysokých škol, vědeckých a výzkumných institucí a zástupců státní správy či podnikatelské a finanční sféry.
Úvodní slovo ke konferenci pronesl náměstek mini-stra školství, mládeže a tělovýchovy Jan Koucký, který nastínil základní půdorys diskuse o vzdělanosti a vědě v České republice. Předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš seznámil s dnešním stavem spolupráce mezi pracovišti AV ČR a vysokými školami a zdůraznil, že tato kooperace je v našich podmínkách katalyzujícím faktorem rozvoje vědy a vzdělanosti. Obecné zamyšlení nad charakteristikou a současnou funkcí vzdělání přinesla přednáška Vladimíra Čecháka, která zasadila projednávanou problematiku do společenského rámce. Následující jednání konference se již zaměřilo na jednotlivá aktuální témata dnešních dnů. Vladimír Nekvasil hovořil o financování výzkumu a vývoje ze zdrojů Evropské unie v období 2014–2020, Karel Rýdl se věnoval společenským funkcím univerzit se zřetelem na profesní kvalifikaci a Jiří Zlatuška pronesl podnětný příspěvek o autonomii vysokých škol.

16_2.jpg
Z diskuse: Pavel Ripka z ČVUT

Odpolední blok přednášek nabídl pestrou paletu pohledů na rozmanité stránky stavu a vývoje vzdělanosti s důrazem na nynější situaci v České republice a na Slovensku. Petr Matějů seznámil s výsledky sociologického výzkumu zaměřeného na postavení a úlohu soukromých vysokých škol. Obecné i konkrétní zkušenosti z uplatnění inovací, odvozených ze základní vědecké práce v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, představil Zdeněk Havlas. Zástupce občanského sdružení Fórum Věda žije! Richard Wünsch nabídl analytický pohled na vědní politiku v České republice. O lidských zdrojích z perspektivy rozvoje vědy a výzkumu ve Slovenské republice hovořily Daniela Kolibová a Silvia Matúšová. Další příspěvky referenti zaměřili na postavení ekonomického výzkumu (Radim Roudný), chápání vzdělanosti a kvalifikace (Jan Mertl), diverzifikaci vysokých škol (Jakub Novotný), inovační inženýrství (Pavel Švejda) a jiné podnětné problémy vysokého školství a vědy (Zdeněk Šimek, Mojmír Helísek, Antonín Malach, Antonín Kubíček).
Konference poskytla velmi pestrý a inspirativní přehled obecných i momentálně aktuálních problémů, jejich podstaty a vývoje. Zároveň tato rozmanitost přesvědčivě ukázala na obtížnost hledání správných odpovědí a reálných řešení v natolik komplexní problematice. Významný proces poznávání obecných návodů a přístupů k otázkám vědy a vzdělanosti bude nepochybně nadále pokračovat. Konference k tomuto úsilí určitě poskytla mnoho podnětných myšlenek a námětů. Jednotlivé příspěvky i elektronické verze přednesených prezentací vyjdou v připravovaném sborníku.

VLADIMÍR ČECHÁK, Vysoká škola finanční a správní,
JAN ZIMA, Akademická rada AV ČR