ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2011  > květen  > Popularizace

Univerzita Pardubice připravuje budoucí vědce

Třetí místo v mezinárodní soutěži, letní škola v Texasu, studijní zájezd do Francie, účast na soutěži v Moskvě – to vše mají stážisté ze základních a středních škol na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice na kontě za poslední dva roky. IV. ročník Festivalu vědy a techniky pořádala Asociace pro mládež, vědu a techniku (AMAVET) ve spolupráci s Pardubickým krajem, Univerzitou Pardubice a dalšími partnery ve dnech 17. a 18. března 2011 v Pardubicích.

23_1.jpg
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Veronika Valešová s projektem Stanovení vitaminu C postoupila až do národního finále soutěže AMAVET, které se konalo 29. dubna 2011 v budově AV ČR

Cílem soutěže je podnítit talentované starší žáky základních škol a středoškoláky, aby prostřednictvím řešení konkrétních vědeckých a technických projektů odhalovali a rozvíjeli tvůrčí schopnosti a schopnost svoji práci prezentovat odborné i laické veřejnosti. Také má napomoci k vyhledávání talentů v oblasti vědy a techniky a zpřístupnit jim vědecká a výzkumná pracoviště i laboratoře vysokých škol a umožnit nada-ným žákům další odborný růst formou účasti na specializovaných aktivitách v ČR i v zahraničí.

23_2.jpg
Ostatni fota: Daniel Pallavicini, Archiv autora
Lanová dráha Ondřeje Rolence, oceněného stipendiem Fakulty elektrotechniky a informatiky UP a společností FOXCONN CZ

Splnit všechny cíle se povedlo několika studentům, kteří své projekty realizovali právě na pardubické univerzitě. Vedle stipendií pro první rok studia na Fakultě chemicko-technologické a Fakultě elektrotechniky a informatiky a Cen děkana zmíněných fakult postoupili studenti do národního finále soutěže AMAVET, které se uskutečnilo v centru AV ČR v Praze 28.–29. dubna 2011, a na vybrané studentské akce v zahraničí.
V kategorii Středoškolák zvítězila s projektem Stanovení vitaminu C Veronika Valešová, která se mimo národního finále zúčastní také Vernadského soutěže v Moskvě. Jako cíl své práce uvedla: „Pomocí tří různých metod – jodometricky, bromatometricky a spektrofotometricky – zjistit obsah kyseliny askorbové ve vybraném ovoci, zelenině, čajích a šťávách a určit, co se dá nejvhodněji konzumovat, abychom měli denní dávku vitaminu C. Dále porovnat metody, která z nich je přesnější, a srovnat s výsledky renomovaných laboratoří z USA, Pákistánu a ČR (Zlín).“ Součástí projektu byl také dotazník, který u stovky studentů zjišťoval dávku vitaminu C z přírodních zdrojů. V. Valešová svůj projekt realizovala na katedře analytické chemie a v příštím roce by s Univerzitou Pardubice chtěla nadále spolupracovat.
Do národního finále a soutěže v Moskvě se dále probojovala Pavlína Pamánková s projektem Spektrofotometrické stanovení niklu jako alergenu. „Cílem mé práce bylo kvantifikovat množství niklu, jež se uvolňuje z dětské bižuterie, z českých mincí a euromincí za působení louhovacích roztoků, které měly simulovat složení potu. Zkoumala jsem také, jak složení louhovacích roztoků a doba louhování ovlivňuje uvolněné množství niklu. V další části práce jsem porovnala množství niklu, které se uvolní do ranních a večerních slin z piercingu. Koncentraci uvolněného niklu jsem určovala spektrofotometrickým stanovením nikelnatých iontů po extrakci ve formě dimethylglyoximátu nikelnatého. Práce na projektu mi dala spoustu zkušeností: např. jak vypadá vědecká činnost, setkala jsem se s vědeckými pracovníky, zažila jsem i neúspěchy, které vedly k opakování měření.“ P. Pamánková svůj projekt rovněž realizovala na katedře analytické chemie.

23_5.jpg
Soutěžící v kategorii Junior u svých projektů

Katedra biologických a biochemických věd Fakulty chemicko-technologické se stala odrazovým můstkem pro dalšího oceněného – Ondřeje Vacka. „Získal jsem skvělou příležitost zkusit si práci přímo v univerzitní laboratoři; v praxi jsem si např. ověřil, že hodně záleží na dodržování pracovního postupu, protože i malá chyba může znamenat nezdar pokusu.“ Ondřej Vacek se v projektu Rezistence bakterií na dezinfektanty původně chtěl zaměřit především na citlivost bakterií vůči dezinfekčním prostředkům a vzniku a výskytu rezistence na dezinfektanty, ale nakonec se soustředil především na určení vlastností některých dezinfektantů. Konkrétně je to minimální inhibiční koncentrace, kterou určoval u dezinfektantu Savo vůči bakteriím Escherichia Coli. Odměnou mu je rovněž postup do národního finále a soutěž v Moskvě. Rád by dále spolupracoval s některou nemocnicí na oddělení infekční diagnostiky.

23_3.jpg
Doprovodný experiment Jiřího Ryznera s Peltierovým článkem

Ve spolupráci s Ústavem aplikované fyziky a matematiky zkoumal Jiří Ryzner termoelektrické vlastnosti materiálu Ag8GeTe6 a jeho možné uplatnění. K charakteristice nejprve materiál připravil, poté naměřil a vyhodnotil data. Po národním finále se zúčastní Letní školy mladých vědců v San Antoniu v Texasu.
V témže ústavu pracoval na projektu i Martin Kloz, žák teprve 6. třídy základní školy. Se Studiem krystalizace kamence v závislosti na podmínkách se v kategorii Junior nesoutěžně zúčastnil národního finále a získal krátkodobou studijní stáž ve Francii. Ve své práci zjišťoval, kolik bylo v krystalech kamence vytvořených různými způsoby krystalizace přebytečné vody, a to pomocí výpočtů a termogravimetrické analýzy. Nadaný žák chce na projektu s podobným tématem pokračovat.
V již zmíněném ústavu vznikl také projekt Perspektivní termoelektrické teluridy Patrika Čermáka, loňského vítěze národního finále a držitele třetí ceny v kategorii Inženýrství: Materiály a Bioinženýrství z mezinárodní soutěže Intel ISEF v USA (viz AB 9/2010).

Fakulta chemicko-technologická připravila ještě jednu netradiční událost. V rámci Mezinárodního roku chemie, vyhlášeného u příležitosti stého výročí udělení Nobelovy ceny za chemii Marii Curie-Skłodowské, budou mít studenti možnost zkusit si život vysoko-školského studenta nanečisto. Proděkan pro vnější vztahy Tomáš Wágner uvedl, že si studenti budou moci podle zájmu vybrat libovolnou katedru z fakulty a přihlásit se k jednodennímu studiu. Pro všechny bude připraven pestrý program – nejrůznější vzdělávací aktivity, laboratorní cvičení, ale i několik mimoškolních akcí, jako je například návštěva menzy a knihovny.

PATRIK ČERMÁK,
student Univerzity Pardubice,
metodik AMAVET, o. s.