Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2011  > květen  > Obhajoby DSc.

Konfucius v zrcadle Sebraných výroků

Doc. Jaromír Vochala obhájil disertaci Konfucius v zrcadle Sebraných výroků před komisí Orientalistika-kombinace a získal vědecký titul „doktor filologických věd“. Zabývá se teoretickým a aplikovaným výzkumem současného i klasického čínského jazyka a písma včetně textologie a lexikografie se zvláštním zřetelem k rovině grafolingvistické. Je autorem prvního Čínsko-českého a česko-čínského slovníku u nás (čestné uznání v soutěži Slovník roku) a věnuje se i uměleckému překladu ze současné i staré čínštiny (nakladatelská cena za překlad a uspořádání výboru poezie Zpěvy od Žluté řeky).

21_1.jpg


Práce je založena na jazykové a obsahové analýze staročínské kanonické knihy Lun Yu – Sebrané výroky, která představuje základní pramen studia Konfuciova učení. Oproti tradičním překladům názvu Lun Yu do češtiny, jako Hovory Konfuciovy nebo Konfucius – Rozpravy, autor v předložené práci zvolil titul Sebrané výroky, založený na upřesněném překladu názvu originálu. Ten také lépe vystihuje genezi díla jakožto souboru výroků zaznamenaných Konfuciovými učedníky a jeho následovníky, tak jak se dochovaly v ústním podání.

21_2.jpg


Sinologové jsou ve svých analýzách, překladech a interpretacích tohoto díla konfrontováni s problémy, jež vyplývají z typologických a etnolingvistických odlišností mezi cílovým jazykem a starou čínštinou, psanou ideografickým (logomorfemografickým) typem písma, které podstatně ovlivnilo styl starých textů. I přes enormní počet vydaných prací zabývajících se Lun Yu, interpretační problémy u některých míst textu nadále přetrvávají. Práce dokládá nezbytnost komplexního přístupu ke zkoumání jazykové a obsahové složky tohoto mimořádně náročného díla, k jejich jazykové analýze v kontextu celého díla i v širším kulturněhistorickém kontextu, a upozorňuje na potřebu kritického přehodnocení některých terminologických stereotypů v sinologické tradici u nás i ve světě. Jedním z přetrvávajících stěžejních problémů je otázka ekvivalence hlavních pojmů konfuciánské nauky v jednotlivých národních jazycích a adekvátní interpretace textu Lun Yu, podložená kontrastivním studiem jazykových struktur staré psané čínštiny a současného cílového jazyka na ose paradigmatické i syntagmatické.
Úvodní část disertační práce je prvním výstupem textové analýzy této knihy – nový převod textu do češtiny s alternativní interpretací některých víceznačných pasáží. Překlad je vybaven poznámkovým aparátem.
Podstatná část knihy je věnována rozboru a výkladu klíčových pojmů tohoto učení a jejich vyjádření v češtině jako nezbytného předpokladu pro spolehlivou obsahovou interpretaci základních principů konfucianismu. Na základě zmíněného kontrastivního zkoumání obou jazyků práce vyvozuje, že filozofické termíny Lun Yu v překladu do současné češtiny nejsou a nemohou být zcela ekvivalentní, nýbrž mohou mít a zpravidla mívají různé variantní podoby, v závislosti na kontextu a jejich syntaktické funkci. Práce naznačuje, v čem je podstata problému – zatímco ve staré čínštině jsou tyto termíny abstrakcí souhrnu jejich distribučních rysů, sémantické kompatibility i potenciálních možností jejich flexibilního užití, jejich české potenciální ekvivalenty na rovině paradigmatické představují souhrn všech jejich gramatických tvarů.
Kniha představuje Sebrané výroky též jako věrohodné zrcadlo Konfuciovy osobnosti – odkrývá jeho lidské vlastnosti, morální profil a hlubokou oddanost společenskému poslání učitele usilujícího o obnovu starých mravů ve společnosti. Obsahuje také nezbytné údaje o kulturně historickém pozadí formování filozofických názorů Konfucia a v poznámkovém aparátu také četné informace o reáliích starověké Číny. Knihu doplňuje originál Sebraných výroků – Lun Yu v klasické čínštině a do příloh byly zařazeny i originály dvou ze čtyř konfuciánských kánonů – Da Xue (Veliké učení) a Zhong Yong (Střední míra) s českým překladem.
JAROMÍR VOCHALA