ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Nabídka jazykových kurzů a zkoušek 2009–2010

Vážení posluchači,
systém výuky jazyků v Akademii věd ČR prochází v současnosti obdobím významných kvalitativních změn. Cílem je zefektivnit obsah i metody jazykové výuky a přizpůsobit je praktickým potřebám zejména mladých vědců a doktorandů tak, aby obstáli v mezinárodní konkurenci. Za nejdůležitější jazykové potřeby zde považujeme schopnost komunikovat alespoň ve dvou cizích jazycích, publikovat v zahraničních časopisech, prezentovat výsledky vědecké práce na mezinárodních konferencích a porozumět odborným přednáškám i jiným náročným sdělením.
Prostředkem k dosažení vytčeného cíle se stane práce na pres­tižním projektu v programu OPPA (Praha – Adaptabilita), který Kabinet jazyků získal z evropských strukturálních fondů. V následujících dvou letech vytvoříme v rámci tohoto projektu moderní systém jazykových kurzů založený na metodě „blended learning“ a podpořený internetovou platformou.
Než bude možné uvést pilotní kurzy do praxe, budeme prosazovat efektivnější přístup k jazykové výuce důsledným monitorováním docházky do kurzů, pravidelným testováním získaných znalostí a vyšším podílem kontrolované domácí přípravy. Zavedli jsme již systém tzv. jazykových pasů, do nichž po každém semestru zaznamenáváme v procentech docházku každého studenta, výsledky průběžných testů a aktuální dosaženou úroveň podle Evropského referenčního rámce.
Svou současnou jazykovou úroveň si můžete pro vlastní informaci individuálně otestovat on-line:

angličtina: http://www.test-my-english.com/
http://www.world-english.org/english_test.htm
němčina: www.goethe.de/i/deitest.htm
všechny jazyky: http://www.dialang.org/intro.htm
Výsledek testu porovnejte se stupnicí pokročilosti podle Evropského referenčního rámce na našich webových stránkách a podle toho si vyberte kurz k dosažení vámi požadované úrovně.

V angličtině, němčině a francouzštině, jako nejdůležitějších profesních jazycích, nabízíme široké spektrum kurzů s nejrůznějším zaměřením a rozsahem výuky, včetně přípravy k mezinárodním zkouškám. Jedná se o kurzy na všech úrovních znalostí (v angličtině od mírně pokročilých po velmi pokročilé, v němčině a francouzštině od začátečníků po pokročilé).

Vedle těchto kurzů nabízíme i výuku španělštiny, italštiny, ruštiny a nově arabštiny. Tyto kurzy jsou považovány z rozhodnutí zřizovatele za nadstandardní a jsou i pro pracovníky AV ČR zpoplatněny (viz Ceník na http://www.langdpt.cas.cz/html/cenik.html).

Těšíme se na vás v novém školním roce 2009–2010.

Vaši učitelé Kabinetu studia jazyků ÚJČ AV ČR, v. v. i.

Standardní kurzy

ANGLIČTINA
I. Všeobecná angličtina

Základní kurzy A1 a výše (1x nebo 2x týdně)
Kurzy na všech úrovních pokročilosti jsou zaměřené na získání jazykových znalostí a dovedností s cílem umět použít jazyk v každodenních situacích.

Předzkouškové kurzy:
Pre CAE B2+
Pre CPE C1+
Kurzy jsou zaměřené na zdokonalování dosažené jazykové úrovně a jsou předstupněm ke zkouškám CAE, resp. CPE.

Pozkouškové kurzy:
British Studies B2+
Special Projects/Tony Dear/ B2+
Kurzy jsou zaměřené na upevnění vybraných komunikačních dovedností.

Pronunciation A1–B2 (1x týdně)
Jednosemestrální kurz se zaměřuje na problematické jevy anglické výslovnosti. Procvičuje výslovnost jednotlivých fonémů, slov i celých vět s důrazem na správný přízvuk a intonaci. Součástí kurzu jsou poslechová cvičení. Kurz lze nabídnout na úrovních elementary, pre-intermediate, intermediate a upper-intermediate.

II. Akademická angličtina

Odborná angličtina – English for Science and Technology A2–C1 (1x nebo 2x týdně)
Kurzy angličtiny pro pracovníky ve vědě a výzkumu jsou zaměřené na slovní zásobu, gramatické struktury a jazykové dovednosti potřebné pro odbornou komunikaci. Součástí kurzů je i příprava na jazykovou zkoušku požadovanou v rámci doktorského studia.

Presenting in English B2 (1x týdně)
Dvousemestrální kurz pro středně a více pokročilé poskytuje jazykovou a psychologickou přípravu na veřejná vystoupení v angličtině včetně jejich praktického nácviku.

Písemný projev B2+ (1x týdně)
Kurz se zaměřuje na různé formy odborného písemného projevu s důrazem na odlišnou strukturu a výstavbu anglického textu a další aspekty písemného vyjadřování včetně stylistiky a gramatiky. Je určen pro středně pokročilé a pokročilé.

III. Příprava k mezinárodním zkouškám

PET Cambridge Preliminary English Test B1 (2x týdně)
Tento kurz je určen mírně pokročilým posluchačům, kteří potřebují základní systematickou přípravu ve všech jazykových dovednostech, tj. v mluveném projevu, čtení, poslechu a gramatice. Je vhodným předstupněm ke kurzu FCE. Tato zkouška je jednou ze základních jazykových zkoušek, které povinně skládají zaměst­nanci státní správy.

FCE Cambridge First Certificate in English B2 (2x týdně)
Dvousemestrální kurz pro středně pokročilé je zaměřen na přípravu posluchačů k nejrozšířenější cambridgeské zkoušce FCE, jež je oficiálně uznávaná ve Velké Británii i jinde v Evropě a stále více i u nás. Výuka se systematicky a vyváženě zaměřuje na všechny jazykové dovednosti, tj. mluvení, čtení, psaní, poslech i gramatiku. Zkoušku lze složit na Britské radě, a to v březnu, v červnu nebo v prosinci.

Závěrečný předzkouškový kurz FCE B2 (2x týdně)
Nástavbový jednosemestrální kurz je určen pro posluchače, kteří se chystají zaregistrovat na zkoušku FCE. Jde o systematickou přípravu k jednotlivým částem zkoušky, zopakování nejdůležitějších gramatických jevů, tematických celků i potřebných testovacích technik čtení, poslechu a psaní. Kurz v zimním semestru je přípravou ke zkoušce v prosinci a v březnu, v letním semestru k červnovému termínu zkoušky.

CAE Cambridge Certificate in Advanced English C1 (2x týdně)
Dvousemestrální kurz přípravy na zkoušku, která se řadí nad FCE, je určen pro pokročilé. Kurz je zaměřen na další systematické rozvíjení jazykových znalostí a osvojení si strategií jak pro ústní a písemnou komunikaci, tak pro čtení a poslech zejména autentických materiálů. Pro svou všestrannost a praktické zaměření je CAE vhodný zvláště pro zájemce o postgraduální studijní pobyty a stipendia v anglicky mluvících zemích. Zkoušky se rovněž konají na Britské radě, a to v březnu, červnu a v prosinci.

Závěrečný předzkouškový kurz CAE C1 (2x týdně)
Dvousemestrální kurz je určen pokročilým posluchačům připravujícím se na zkoušku CAE. Zaměřuje se systematicky na jednotlivé části zkoušky a na zvládnutí příslušných testovacích technik. Kurz je přípravou ke zkoušce v březnu a červnu.

CPE Cambridge Certificate of Proficiency in English C2 (2x týdně)
Kurz je vhodný pro velmi pokročilé posluchače, které připravuje ke cambridgeské zkoušce nejvyššího stupně. Tato zkouška splňuje požadavky britských univerzit pro přijetí uchazečů o studium. Kurz je zaměřen zejména na náročnou slovní zásobu, schopnosti abstraktního myšlení v angličtině a zvládnutí obtížných forem písemného projevu.

iBT TOEFL B2+ (2x týdně)
Tento kurz pro středně pokročilé a pokročilé studenty připravuje na novou iBT (tj. internetovou) verzi zkoušky TOEFL požadovanou americkými a kanadskými univerzitami a některými dalšími institucemi a je vstupní podmínkou pro studium a stipendia uchazečů ze zahraničí. Zkoušku mohou studenti složit v našem testovacím centru Na Florenci 3.

Poznámka:
Kurzy FCE, CAE a iBT TOEFL mohou být alternativní přípravou pro doktorskou jazykovou zkoušku.
V kurzech PET, FCE, CAE a iBT TOEFL zajišťuje výuku vždy dvojice pedagogů: rodilý mluvčí a český učitel.
V kurzu CPE zajišťuje výuku dvojice rodilých mluvčích.

NĚMČINA

Všeobecná němčina A1 a výše (1x týdně)
Kurzy na různých úrovních pokročilosti jsou zaměřené na získání a zdokonalení jazykových znalostí a dovedností v obecné konverzaci.

Zertifikat Deutsch B1 a B2 (1x nebo 2x týdně)
Jednosemestrální a dvousemestrální kurzy pro středně pokročilé jsou přípravou ke zkoušce, jež představuje základní oficiální osvědčení znalostí němčiny uznávané v Německu. Zkoušku je možno složit na Jazykové škole v Praze, která je k tomu zplnomocněna Goethe-Institutem.

FRANCOUZŠTINA

Všeobecná francouzština A1 a výše (1x týdně)
Kurzy na různých úrovních pokročilosti jsou zaměřené na získání a zdokonalení jazykových znalostí a dovedností (mluvení, poslech, čtení, gramatika, psaní) s důrazem na obecnou konverzaci.

Přípravný kurz ke zkoušce DELF A1–B2 (2x týdně)
Kurz DELF připravuje zájemce k základnímu francouzskému certifikátu DELF ve čtyřech úrovních (A1, A2, B1, B2) od mírné po střední pokročilost. Cílem je schopnost absolventa komu­nikovat ústně i písemně v běžných situacích každodenního života. Zkoušky se skládají na Francouzském institutu v Praze. Zkouška DELF je uznávána českou státní správou a je k ní přihlíženo při přijímacích řízeních na českých i francouzských univerzitách.

Přípravný kurz ke zkoušce DALF C1 a C2 (2x týdně)
Kurz je určen pokročilým posluchačům, kteří se připravují ke zkoušce DALF ve dvou pokročilostních variantách (C1, C2). Tato zkouška je osvědčením o hlubší znalosti francouzského jazyka a dokladuje absolventovu schopnost studovat na francouzské univerzitě.

ČEŠTINA PRO CIZINCE

Odborný jazyk pro zahraniční doktorandy A1 a výše
Kurz je zakončený zkouškou z češtiny jakožto jednoho ze dvou volitelných jazyků v rámci doktorandského studia.

Základní kurz
Kurz je zaměřený na základní orientaci v českém jazykovém prostředí.

Nadstandardní kurzy (za úplatu i pro pracovníky AV ČR):

RUŠTINA

Všeobecná ruština A1 a výše
Kurzy na různých úrovních pokročilosti se zaměřují na získání a zdokonalení jazykových znalostí a dovedností v obecné konverzaci.

ŠPANĚLŠTINA

Všeobecná španělština A1 a výše
Kurzy na různých úrovních pokročilosti jsou zaměřené na získání a zdokonalení jazykových znalostí a dovedností v obecné konverzaci.

ITALŠTINA

Všeobecná italština A1 a výše
Kurzy na různých úrovních pokročilosti jsou zaměřené na získání a zdokonalení jazykových znalostí a dovedností v obecné konverzaci.


!!!NOVINKA!!!

ARABŠTINA

Základy arabštiny A1 a výše
Kurz je určen pro studenty, kteří chtějí poznat základy nejrozšířenějšího semitského jazyka. Seznámí se s fonetikou, písmem, vztahem mezi spisovným jazykem a základy gramatiky, která bude procvičována v praktických výrazech a větách.

Intenzivní kurz

ANGLIČTINA, NĚMČINA, FRANCOUZŠTINA

Cílem týdenních, tzv. předvýjezdových kurzů je rychlé zopakování znalostí jazyka a jejich další praktické rozvíjení (např. před služební cestou, stáží, ale i pro účely konverzace na obecná témata). Kurzy se konají vždy v únoru a červnu. Při zařazování do kurzu výjezd do zahraničí není podmínkou.

Jazykové zkoušky

Jazyková zkouška pro doktorandy
Zkouška se skládá z písemného testu a ústního pohovoru zaměřeného na odborný jazyk v oboru posluchače.

TOEFL iBT
Kabinet studia jazyků Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., se sídlem Na Florenci 3, Praha 1 je akreditovaným testovacím střediskem ETS pro TOEFL iBT.

Pro další informace kontaktujte PhDr. Evu Škarkovou,
tel.: 222 828 401, skarkova@langdpt.cas.cz.
Registrace k testu je možná pouze on-line: www.ets.org/registerme.html.

Cambridgeské zkoušky PET, FCE, CAE
Kabinet studia jazyků ÚJČ AV ČR, v. v. i., je certifikovaným místem pro přípravu ke cambridgeským zkouškám. Zájemce registrujeme on-line 3x ročně, zkoušky se skládají na Britské radě v březnu, červnu a prosinci. Kontakt a další informace získáte na sykorova@langdpt.cas.cz nebo na tel.: 222 828 401 u PhDr. Libuše Sýkorové.

Další informace o kurzech a termínech najdete také na našich internetových stránkách www.langdpt.cas.cz.