ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 242. zasedání Rady pro výzkum a vývoj dne 10. dubna 2009

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání

Národní politika VaVaI
Zpracovaná NP VaVaI byla po 241. zasedání Rady zaslána k vyjádření všem zainteresovaným orgánům a institucím, jejichž připomínky došlé do termínu 5. 4. 2009 byly shrnuty v první části předloženého materiálu. Připomínky zaslané v pozdějším termínu byly vypořádány a projednány na jednání Řídící skupiny NP VaVaI dne 7. 4. 2009.
Výsledek jednání Řídící skupiny NP VaVaI byl zapracován a po odsouhlasení na 242. zasedání Rady byl kompletní materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení.

Druhá pracovní verze SR VaVaI
a) Závěry jednání se správci rozpočtových kapitol k SR VaVaI 2009–2012 ve dnech 16.–26. 3. 2009
b) Druhý návrh výdajů SR VaVaI 2010–2012 AV ČR z 26. 3. 2009
c) Odůvodnění účelových výdajů SR VaVaI 2010–2012 MZ z 3. 4. 2009
d) Souhrn změn SR VaVaI 2009–2012 od 241. zasedání Rady
e) Druhý návrh výdajů SR VaVaI 2010–2012

Podle schváleného Harmonogramu jednání Rady se správci rozpočtových kapitol o návrhu rozpočtu VaV na rok 2010–2012 se od 16. 3. do 26. 3. 2009 uskutečnila jednání s poskytovateli, jejichž výsledky byly Radě předloženy.
Jednání skončila dvěma zásadními rozpory – s Akademií věd ČR, která dne 26. 3. 2009 předložila druhý návrh výdajů, a s Ministerstvem zdravotnictví, které odůvodnění účelových výdajů předložilo 3. 4. 2009. Rada vzala tyto tři podklady na vědomí.
Ing. Nekvasil předložil pozměňovací návrh na nulový nárůst výdajů na výzkumné záměry a rozvoj výzkumných organizací s tím, že budou pokryty závazky vyplývající z jednání s resorty v objemu 75 milionů Kč a o zbývající disponibilní prostředky na rok 2010 v objemu 425 mil. Kč budou zvýšeny navržené výdaje na činnost AV ČR. Tento návrh Rada neschválila.
Rada schválila předloženou tabulkovou část Návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, vývoj a inovace na rok 2010 s výhledem na léta 2011 a 2012 a uložila rozeslat schválený návrh k vyjádření zainteresovaným orgánům.

Důvody změn v rozpočtové kapitole AV ČR
Materiál chronologicky rekapituluje přípravu Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR a její realizaci ve vztahu k výdajům rozpočtové kapitoly AV ČR a vyjadřuje se ke stanovisku AV ČR ze dne 19. března 2009 k návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, vývoj a inovace na rok 2010 s výhledem na léta 2011 a 2012. Rada předložený materiál schválila a bude zveřejněn na www.vyzkum.cz.

Žádost AV ČR o návrh nového zástupce Rady pro výzkum a vývoj do Dozorčí rady Grantové agentury AV ČR
Předseda AV ČR prof. Pačes požádal Radu o návrh nového zástupce RVV do Dozorčí rady Grantové agentury AV ČR za doc. Viklického, který přestal být členem Rady v září 2008. Předsednictvo Rady navrhlo do této funkce člena Rady prof. Jiřího Málka.

S ohledem na činnost Komise pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje (KHV) se KHV rozhodla předložit Radě pro výzkum a vývoj návrh na změnu svého Jednacího řádu, který byl schválen na jejím jednání 13. 3. 2009. Podstatou návrhu je úprava termínů pro předkládání materiálu na jednání KHV tak, aby na jedné straně mohla co nejdéle pokračovat diskuze, na straně druhé aby zpravodajové KHV ji mohli uzavřít a předložit na jednání ucelený návrh.

Radě byl předložen ke schválení výsledek aktualizace Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik v roce 2009, o který se navrhuje rozšíření stávajícího Seznamu z roku 2008.
Materiál obsahuje přehled postupu hodnocení stanovených kritérií pro vyřazení jednotlivých titulů periodik, tab. periodik, která jsou navržena pro rozšíření Seznamu, tab. periodik, která nesplňují kritéria hodnocení (vč. důvodu jejich vyřazení) a tab. navrhovaných titulů periodik k vyřazení ze Seznamu 2008, u kterých bylo provedenou kontrolou zjištěno porušení pravdivosti a aktuálnosti údajů, které vedly k jejich zařazení na Sez­nam 2008.

Projekt Analýza stavu VaVaI v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2009
Zpracování tohoto materiálu a každoroční předložení vládě ukládá Radě zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje.
Na zasedání byl Radě předložen návrh projektu Analýza VaVaI 2009, dále návrh harmonogramu přípravy, zápis z 1. jednání pracovní skupiny pro přípravu Analýzy a vypořádání vnitřního připomínkového řízení. Po projednání ve vládě bude Analýza VaVaI 2009 publikována v českém a anglickém jazyce na www.vyzkum.cz.

Zásady přípravy Metodiky hodnocení výsledků VaV v roce 2009
Rada schválila zásady pro přípravu Metodiky hodnocení výsledků VaV v roce 2009 a současně uložila KHV předložit její návrh na květnovém, 243. zasedání Rady.