ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Lidská práva v krizi

Hospodářská krize začíná mít dopad na naplňování lidských práv nejen ve světě, ale i v České republice. Česká koalice Social Watch proto ve spolupráci s Centrem globálních studií (společné pracoviště Filosofického ústavu AV ČR a Univerzity Karlovy) uspořádala 1. dubna 2009 seminář při příležitosti prvního českého vydání mezinárodní zprávy Social Watch, která pojednává o aktuálním stavu sociálních práv a práv žen.

Mezinárodní zpráva Odpověď zní: lidská práva obsahuje národní a mezinárodní srovnání statistických údajů o ekonomické, politické, sociální a lidskoprávní situaci a také o dopadech ekonomické krize. Organizace Social Watch je mezinárodní lidskoprávní síť, která vznikla v roce 1995 a v současnosti k ní patří více než 700 organizací ze 70 zemí světa. Ustavila se s cílem nezávislého sledování dodržování závazků přijatých na konferenci Organizace spojených národů o sociálním rozvoji v roce 1995 a Konferenci o ženách v témže roce. Na těch­to konferencích odborníci poprvé definovali odstranění chudoby a rovnost pohlaví jako společný celosvětový cíl. Social Watch vydává každoroční výroční zprávy o vývoji a nedostatcích v boji proti chudobě a za rovnost mužů a žen (většina lidí žijících v chudobě jsou ženy). Výroční zprávy se staly první stálou monitorovací iniciativou v oblasti sociálního rozvoje a rovnosti pohlaví na národní úrovni a poprvé spojily tato dvě témata v nadnárodním měřítku.

Zprava: Marek Hrubec z Centra globálních studií, Tomáš Tožička z organizace Česko proti chudobě a Roberto Bissio z Ústavu pro třetí svět
Zprava: Marek Hrubec z Centra globálních studií, Tomáš Tožička z organizace Česko proti chudobě a Roberto Bissio z Ústavu pro třetí svět

Propojení národních a globální úrovně hraje významnou roli rovněž při vytváření indexů a statistických srovnání, které poskytují srovnatelné mezinárodní informace a makroperspektivu a zároveň nabízejí údaje o situaci v jednotlivých zemích. Social Watch vytvořila alternativní ukazatele pro měření vývoje (zlepšování nebo zhoršování) situace v oblasti rovnosti mužů a žen (Gender Equity Index) a uspokojování základních lidských potřeb (Basic Capability Index – BCI). Výroční zpráva Social Watch se stala standardním zdrojem informací jak pro nevládní organizace a politickou sféru, tak pro akademické kruhy. Social Watch úzce spolupracuje s OSN a v současné době se také podílí na práci Komise expertů OSN, jež pod vedením Josefa Stiglitze analyzuje globální hospodářskou krizi a navrhuje reformy mezinárodního monetárního a finan­čního systému.

Social Watch
Obě fota: Luděk Svoboda, Akademický bulletin

Semináře, který se při příležitosti českého vydání zprávy konal v Centru globálních studií, se jako hlavní host zúčastnil koordinátor celé mezinárodní sítě Social Watch Roberto Bissio z Ústavu pro třetí svět (Montevideo, Uruguay). Ve svém příspěvku zdůraznil tezi, kterou napsal v úvodu zprávy – v úsilí o rozvoj a při řešení globální ekonomické krize musí být „lidská práva výchozím bodem a nikoli nějakým vzdáleným budoucím cílem“. Proto je zapotřebí, aby opatření přijímaná při řešení krize neopomíjela situaci chudých a žen ve světě. Krize může být šancí, pokud se podaří nastavit globální politickou a ekonomickou architekturu spravedlivěji, než tomu bylo dosud.

TOMÁŠ TOŽIČKA, Česko proti chudobě,
JIŘÍ SILNÝ, Ekumenická akademie,
MAREK HRUBEC, Centrum globálních studií při FLÚ AV ČR, v. v. i., a FF UK,
a Hana Maříková, Oddělení gender a sociologie SOÚ AV ČR, v. v. i.