ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

235. zasedání Rady pro výzkum a vývoj

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání

Usnesení vlády č. 1145 ze dne 10. září 2008 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony.

Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR 2009–2015
Posledním a souhrnným dokumentem, realizujícím vládou schválenou Reformu systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR, je Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR 2009–2015, která má být předložena vládě do 31. března 2009.

Změny ve státní správě výzkumu, vývoje a inovací
Materiál je vládě předkládán na základě úkolu podle usnesení vlády k návrhu Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR a realizuje změny v orgánech státní správy vyplývající z Reformy, zejména snížení počtu poskytovatelů na polovinu.

Koncepce IS VaVaI
Koncepce Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací je vládě předkládána na základě usnesení vlády k návrhu Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR. IS VaVaI byl zřízen a je provozován podle zákona č. 130/2002 Sb. a je součástí informačních systémů veřejné správy.

Návrh kandidátů na Cenu předsedy RVV a Národní cenu vlády Česká hlava (materiály do vlády)
Podle usnesení vlády o Podmínkách pro finanční ocenění mimořádných výsledků výzkumu a vývoje nebo finanční ocenění propagace či popularizace VaV je udělována Cena předsedy Rady pro výzkum a vývoj. Podle přílohy k výše uvedenému usnesení je udělována i Národní cena vlády Česká hlava. Předseda Rady v obou případech předkládá vládě návrh jednoho kandidáta a jednoho náhradníka na udělení dané ceny.

Odvolání člena OK NŽP
Předseda Odborné komise pro vědy neživé přírody a inženýrství (dále OK NŽP) Ing. Milan Holl, CSc., předložil návrh na odvolání člena OK NŽP prof. Pavla Drábka z důvodu jeho rezignace.

Informace o účasti ČR na evropském výzkumu, zvláště v souvislosti s naplňováním Lisabonské strategie a účasti ČR v rámcových programech výzkumu a vývoje a demonstracích ES a EURATOM
Informace je podávána na základě usnesení k návrhu na sjednání Rozhodnutí Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a ČR na straně druhé o podmínkách pro účast ČR v některých programech a aktivitách Evropských společenství, dále na základě usnesení vlády o zřízení funkce zmocněnce vlády pro evropský výzkum.

Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací a jejich srovnání se zahraničím 2008
Rada schválila předložený materiál, který je mj. připravován pro předsednictví ČR EU, a pověřila předsednictvo Rady, aby schválilo aktualizovanou část. Dále uložila sekretariátu Rady, aby v souladu s usnesením předsednictva Rady zaslal materiál do meziresortního připomínkového řízení a paralelně členům Rady a po vypořádání připomínek předložil kompletní materiál na 236. zasedání Rady.

Návrh na jmenování zástupců státní správy členy Akademického sněmu AV ČR (materiál do vlády)
Předseda AV ČR prof. V. Pačes oznámil předsedovi Rady rezignaci dvou členů AS a současně ho požádal o jmenování dvou nových zástupců státní správy.

Odvolání předsedy Bioetické komise Rady pro výzkum a vývoj
Místopředseda RVV doc. Vladimír Viklický byl odvolán z členství v Radě. Vzhledem k tomu byl odvolán také z funkce předsedy BK RVV, která je ze zákona vázána na členství v Radě.
Protože v rámci předsednictví ČR v Radě EU je připravováno také setkání národních etických komisí, které dlouhodobě doc. Viklický připravuje, bylo vhodné zachovat určitou kontinuitu. Rada proto doporučila členům BK, aby zvolili doc. Viklického místopředsedou BK, kdy jeho úkolem bude nadále příprava setkání.

Hodnocení velkých projektů v rámci OP VaVpI
Náměstek MŠMT prof. Růžička seznámil Radu s přípravou OP VaVpI, především s hodnocením velkých projektů. Proběhlo jejich posouzení zahraničními experty a jednání k vyhodnocení a výběru ze strany řídícího orgánu operačního programu – MŠMT. Proti rozhodnutí vznesla námitky AV ČR, především vzhledem k nezařazení velkého projektu CESLAB na užší seznam (tzv. Short List). MŠMT návrh nezařadilo zejména proto, že disponibilní výdaje státního rozpočtu na výzkum a vývoj by pak nestačily na zajištění provozu a činnosti všech dalších projektů OP VaVpI (podmínka udržitelnosti).