ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Tři otázky pro ředitele Biotechnologického ústavu

Jakým směrem se bude rozvíjet vaše vědecké pracoviště?
Smyslem vzniku a posláním BTÚ AV ČR, v. v. i., je jednak budování špičkové výzkumné kapacity a kompetence a jednak získávání fundamentálních poznatků a originálního duševního vlastnictví. O to vše usilujeme v oblastech biologického výzkumu, které ne-jsou v ČR dostatečně rozvinuty, ačkoliv tvoří základ budoucích pokročilých biotechnologických výrob. Rozvoj BTÚ bude proto probíhat v několika etapách. V první byly již při vzniku založeny čtyři výzkumné skupiny, zaměřené na strategické směry (i) proteinového inženýrství a strukturní biologie, (ii) chemické genetiky (vyhledávání nových účinných látek), (iii) mechanismů a diagnostiky autoimunních onemocnění a (iv) technologie analýzy genové exprese. Ustavením skupiny molekulárního modelování a analýzy proteinových struktur a skupiny analýzy mechanismů diabetické embryopatie bude koncem roku 2008 rozvoj BTÚ vyčerpán nejméně do roku 2010. Prostory, jež má BTÚ k dispozici v Krči, budou totiž plně obsazeny. Ve druhé etapě počínající rokem 2010 plánujeme pronajmout pro ústav další prostory, abychom v nich mohli zřídit alespoň tři nové výzkumné skupiny. Ty by operovaly již přímo ve Vestci u Prahy, nejspíše v prostorách, které uvolní firma Exbio Praha, a. s., po přestěhování do nové budovy. Díky tomu by nové skupiny BTÚ již měly mít možnost čerpat na svůj rozjezd prostředky ze start-up grantů OP VaVpI (ERDF). Zároveň začneme aktivně vyhledávat v mezinárodních konkurzech další vedoucí budoucích skupin, které budou vznikat ve třetí etapě rozvoje BTÚ již v nově vybudovaných prostorách BIOCEV v roce 2012. Odborné zaměření těchto nových výzkumných skupin ještě není přesně definováno. Hlavním kritériem pro výběr bude především vědecká excelence jejich vedoucích v mezinárodním srovnání a jejich orientace buďto na výzkum fundamentálních biologických otázek souvisejících s lidským zdravím (špičkové publikace), nebo orientace na výzkum principů metod a procesů používaných ve špičkových biotechnických procesech (patenty umožňující prodej licencí a následné kvalitní publikace).
PETER ŠEBO, ředitel Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i.
PETER ŠEBO, ředitel Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i.

Co uděláte pro dosažení excelence ve výzkumu?
Excelence ve výzkumu lze dosahovat jenom s excelentními vědci. Proto bude personální politika BTÚ striktně orientovaná na osobní excelenci vedoucích a jejich výzkumných skupin v mezinárodním měřítku. Již v první fázi jsme aplikovali toto kritérium při zakládání skupin velmi úspěšnými profesory českého původu, kteří se do ČR vrací po mnohaletém působení na Chalmers University of Technology ve Švédsku (prof. Kubišta), Griffith University v Austrálii (doc. Jiří Neužil) a University of Nebraska (dr. Gabriela Pavlínková). V roce 2010 pak projdou stávající skupiny důkladným hodnocením mezinárodní vědeckou radou BTÚ, která doporučí, zda mají pokračovat a přejít v roce 2012 do nových prostor BIOCEV ve Vestci, nebo zda má být jejich činnost utlumena a s rokem 2012 podmínečně ukončena. Tedy zda mají být nahrazeny novými skupinami vzešlými z mezinárodního konkurzu. Aby jednotliví vedoucí a jejich skupiny mohli dosahovat opravdové excelence, bude mým cílem: zajistit jim maximální administrativní a organizační podporu při získávaní grantů a provozu jejich skupin, aby se mohli plně soustředit na výzkum a na vedení svého týmu; získávat pro ně špičkové přístrojové vybavení v akademických konkurzech (např. v roce 2008 jsme získali unikátní přístroj BioMark od firmy Fluidigm); všestranně podporovat komunikaci, vzájemnou informovanost a synergickou spolupráci skupin jak uvnitř ústavu, tak s partnery v krčském areálu, v rámci ČR i v zahraničí. Činíme tak například pořádáním pravidelných seminářů a zvaním vynikajících domácích a zahraničních vědeckých osobností, aby přednášely v BTÚ; podporovat kreativitu, originalitu a „hloubku“ kladených otázek (prováděného výzkumu) a budovat přátelskou kulturu vědecké práce a liberální a tvořivou atmosféru otevřenosti a kolegiality; zbytečně kolegy neotravovat prkotinami a nerušit je od výzkumné práce úkoly, které za ně může splnit někdo jiný.

Můžete se už nyní pokusit hodnotit, jak se Vám daří budovat nový ústav?
To asi přísluší spíše vedení Akademie a mým kolegům. Nicméně se raduji z toho, že samostatná existence a výzkumná činnost BTÚ se od 1. ledna 2008 rozeběhla bez větších zádrhelů a že mám kolem sebe velmi schopné, pracovité a samostatné kolegy a kolegyně, kteří problémům iniciativně předcházejí a nevysvětlují mi, proč něco nejde. Za to jim velmi děkuji. Ústav rovněž přijal řadu nadaných mladých vědců a získal dostatek grantových prostředků. Máme tudíž potenciál, abychom začali produkovat významné výsledky. Díky tomu se mohu věnovat přípravě a prosazování projektu BIOCEV. Těší mne, že BIOCEV je vnímán velice pozitivně jak vedením AV ČR, tak i partnery, s nimiž o něm jednáme, a že je považován za jeden z nejnadějnějších velkých projektů OP VaVpI. Výstavbu špičkově vybavené výzkumné infrastruktury BIOCEV ve Vestci a její osazení excelentními vědeckými týmy v roce 2012 považuji totiž za svůj hlavní úkol. Teprve jeho splnění umožní vybudovat Biotechnologický ústav Akademie věd, který dosáhne mezinárodní úrovně excelence a vyhoví zadání našeho výzkumného záměru.

-red-