ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

49. zasedání Akademické rady AV ČR

Akademická rada se zabývala těmito nejdůležitějšími záležitostmi:

Schválila

 • postup přípravy jmenování předsedy AV ČR a voleb členů Akademické rady AV ČR a členů Vědecké rady AV ČR pro funkční období 2009–2013, 
 • dodatek směrnice č. 4/2005 pro udělování Prémie Otto Wichterleho mladým vědeckým pracovníkům v AV ČR, 
 • úpravu pravidel pro udělování Fellowshipu J. E. Purkyně
 • pravidla pro přidělování investičních prostředků na přístrojové vybavení, 
 • výsledky průběžné kontroly řešení výzkumných záměrů pracovišť AV ČR zahájených od 1. ledna 2007, 
 • udělení odměn členům Komisí pro hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR a jejich výzkumných záměrů za jejich činnost v rámci průběžného hodnocení.


Jmenovala

 • Archeologickou evaluační komisi AV ČR jako pomocný orgán Akademické rady AV ČR ve složení: předseda – PhDr. Petr Nejedlý (AR), členové: PhDr. Jiří Doležel (ARÚB), PhDr. Zdeněk Dragoun (Národní památkový ústav, ú. o. p., Praha), doc. Vratislav Janák, CSc. (Slezská univerzita), doc. Luboš Jiráň, CSc. (ředitel ARÚP), PhDr. Jiří Juchelka (ARÚB), Mgr. Vojtěch Kašpar (Archaia Praha, o. p. s.), doc. Pavel Kouřil, CSc. (ředitel ARÚB), Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. (Archaia Olomouc, o. p. s.), PhDr. Martin Kuna, DrSc. (ARÚP), Mgr. Jan Mařík, Ph.D. (ARÚP), Mgr. Zdeněk Neustupný (Národní památkový ústav, ú. o. p., střední Čechy), Mgr. Martin Tomášek, Ph.D. (ARÚP), Mgr. Michal Zezula (Národní památkový ústav, ú. o. p., Ostrava), 
 • prof. Bedřicha Velického, CSc., z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy členem Dozorčí rady Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., s účinností od 2. září 2008 na pětileté funkční období, tj. do 1. září 2013.


Doporučila 

 • předsedovi AV ČR, aby udělil 
 • čestnou oborovou medaili Jana Evangelisty Purkyně za zásluhy v biomedicínských vědách prof. Jánu T. Vilčekovi, M.D. (NYU School of Medicine, New York, USA), 
 • čestnou medaili Za zásluhy o Akademii věd České republiky prof. Ing. Rudolfu Zahradníkovi, DrSc., Dr. h. c. mult. (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.).


Souhlasila 

 • se smlouvou o partnerství mezi krajem Vysočina a Akademií věd ČR za účelem realizace a spolupráce při zajištění udržitelnosti projektů Vědeckotechnologický park Jihlava a Vědeckotechnologický park Jihlava 2
 • s Dohodou o spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Akademií věd Moldavské republiky
 • s novou úpravou výuky jazyků v AV ČR, 
 • s úkony týkajícími se nakládání s majetkem na základě návrhů pracovišť AV ČR.


Vyslovila předchozí souhlas 

 • se záměrem Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., založit European Research Institute of Catalysis A.I.S.B.L.


Vzala na vědomí

 • informace o CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
 • zprávy o výsledcích kontroly a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků v Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., v Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., a v Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., 
 • přehled organizací sídlících v budově č. p. 792 ve Vodičkově ulici (Wiehlův dům).