ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Titul „doktor věd“ dvanácti vědcům

Badatelské osobnosti převzaly 12. října 2016 nejvyšší titul v profesní kariéře vědce, který Akademie věd ČR uděluje od roku 2003 (do letošního roku 137 titulů). Již 13. ceremoniál se konal ve dvoraně Knihovny AV ČR na Národní třídě v Praze za přítomnosti představitelů AV ČR, zástupců pracovišť, v nichž noví doktoři působí, členů komisí pro obhajoby a dalších hostů

22_1.jpg
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Zleva: Ladislav Kvasz, Jan Kysela, Friedo Zölzer, Richard Král, Ingrid Ciulisová, Jiří Drahoš, Ivana Vaněčková, Karel Novotný, Eva Nagyová, Jiří Suk, Pavel Kubáň, Jan Royt

Předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš v úvodu připomněl, že vědecký titul „doktor věd“ souvisí s originálními výsledky v oblasti přírodních a humanitních věd a nese s sebou závazek neustrnout, být stále zvídavý a předávat tento příslib i studentům. Jeden z vyznamenaných badatelů prof. Jan Royt z Katolické teologické fakulty UK po slavnostním aktu poukázal na důležitost propojení humanitních a přírodních věd a rovněž univerzitní a akademické sféry. Jak konstatoval, věda by měla „dýchat oběma plícemi“.
Slavnostní ceremoniál tradičně zakončil koncert Komorního orchestru Akademie.

Vědecký titul „doktor věd“ obdrželi následující badatelé:
Doc. PhDr. Ingrid Ciulisová, CSc., DSc., Ústav dějin umění Slovenské akademie věd v Bratislavě. V disertaci Zberatelia a zbierky (AB 7–8/2016) pojednává o uměleckých dílech, středoevropských sběratelích a sbírkách nejen jako znalkyně, ale i v historickém a sociálním kontextu dějin uměleckého sběratelství od druhé poloviny 18. do začátku 20. století.

Doc. RNDr. Tomáš Kaiser, Ph.D., DSc., Západočeská univerzita v Plzni, katedra matematiky Fakulty aplikovaných věd. Disertace Circuits and Matchings in Graphs (AB 7–8/2016) představuje komentovaný soubor šestnácti prací publikovaných v mezinárodních časopisech, které se zaměřují na hamiltonovskou teorii grafů a strukturu párování v grafech. Kromě teorie grafů se doc. T. Kaiser zabývá také kombinatorikou a diskrétní geometrií.

Prof. JUDr. Richard Král, Ph.D., LL. M., DSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Disertace Směrnice EU z pohledu jejich transpozice a vnitrostátních účinků (AB 3/2016) zpracovává problematiku působení směrnic EU ve vnitrostátním právu, jež má trvale význam pro vytváření právních předpisů v právních řádech členských států EU, tj. i České republiky. Profesor R. Král se zabývá především evropským právem.

RNDr. Pavel Kubáň, Ph.D., DSc., Ústav analytické chemie AV ČR, vedoucí oddělení elektromigračních metod. Disertace Capacitively coupled contactless conductivity detection in capillary electrophoresis (AB 2/2016) slouží k pochopení principu a konstrukci citlivého bezkontaktního vodivostního detektoru pro kapilární analytické techniky; tento detektor se uplatnil nejen při detekci vodivých analytů v kapilární elektroforéze, ale současně v mnoha dalších standardních analytických technikách včetně iontové chromato-grafie, kapalinové chromatografie, průtokové analýzy a také miniaturizovaných mikročipových, chromatografických a mikrofluidních technikách.

Prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr., DSc., Filosofický ústav AV ČR. V disertaci A Theory of Paradigm Change (AB 10–12/2016) předložil pohled na povahu vědeckých revolucí, rozlišení jejich základních typů a návrh specifických metod jejich analýzy. Dále se zabývá filozofickými otázkami matematiky a jejich historickými a didaktickými souvislostmi a rovněž metodologií vědy.

Doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, vedoucí katedry politologie a sociologie. Disertace Ústava mezi právem a politikou. Úvod do ústavní teorie (AB 2/2016) vyplňuje mezeru, jež existuje v české odborné literatuře (zejména ve srovnání s literaturou německou). V ucelené podobě zpracovává základní témata a pojmy ústavní teorie jako určitého předpolí vědy ústavního práva a současně interdisciplinárního oboru. Dále se zabývá ústavním právem, státovědou a politologií.

MVDr. Eva Nagyová, CSc., DSc., Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR. Disertace Cellular and molecular events associated with oocyte maturation in preovulatory follicles (AB 7–8/2016) analyzuje buněčné a molekulární procesy, které doprovázejí zrání oocytů v ovariálním folikulu u prasat. Hlavní vědecké zájmy dr. E. Nagyové jsou paracrinní faktory produkované oocyty a granulózními buňkami; ovulace; zrání oocytů, expanze kumulu a steroidogeneze; syntéza hyaluronanu a její regulace gonadotropiny; interakce mezi TGFb/GDF9 a FSH/EGFR signálními dráhami; inhibice proteolýzy, receptoru pro progesteron a prostaglandinů; organizace kumulus-extracelulární matrix v předovulačním folikulu.

Doc. Karel Novotný, M.A., Ph.D., DSc., Filosofický ústav AV ČR. Disertace Vznik jedné hereze. Svět, tělo a dějiny v myšlení Jana Patočky (AB 10–12/2016) patří mezi originální filozofická díla a obsahuje mnohé původní inspirativní podněty pro pochopení a vysvětlení Patočkovy filozofické tvorby. Docent K. Novotný se dále zabývá německou a francouzskou fenomenologií, moderní filozofií, hermeneutikou a filozofií dějin.

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc., Ústav dějin umění Filozofické fakulty a Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Disertace Mistr třeboňského oltáře (AB 6/2016) je původní monografií věnovanou malířské tvorbě Mistra třeboňského oltáře, kterou nakladatelství Karolinum publikovalo v českém (2013) i anglickém jazyce (2014). Profesor J. Royt se zabývá křesťanskou ikonografií a uměním středověku, zejména deskovým a nástěnným malířstvím.

PhDr. Jiří Suk, Ph.D., DSc., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. Disertace Politika jako absurdní drama. Václav Havel 1975–1989 (AB 3/2016) pojednává o světoznámém středoevropském disidentovi souhrnně a se zřetelem k jeho myšlenkovému vývoji, měnícímu se vztahu ke společenské realitě a k politice jako povolání; a samozřejmě s ohledem na podstatu a povahu nedemokratického komunistického režimu. Doktor J. Suk se dále zaměřuje především na československé dějiny po únoru 1948 ve středoevropském kontextu a dějiny československé a české transformace po roce 1989.

RNDr. Ivana Vaněčková, CSc., DSc., Fyziologický ústav AV ČR. Disertace Úloha vybraných vazoaktivních systémů podílejících se na regulaci krevního tlaku u různých modelů experimentální hypertenze (AB 3/2016) se věnuje mechanismům regulace krevního tlaku, zejména úloze renin-angiotenzinového a endotelinového systému v rozvoji hypertenze a orgánového poškození u různých modelů experimentální hypertenze. Ve výzkumu se zabývá zejména ontogenetickými faktory, tj. rozdíly v účinnosti léčby u mladých a dospělých laboratorních potkanů.

Prof. Dr. rer. nat. Friedo Zölzer, DSc., Zdravotněsociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V disertaci Cell cycle disturbances induced by radiation and other cellular stresses shrnuje významné výsledky získané při studiu využití průtokové cytometrie v radiobiologických a cytologických vyšetřeních, které přispěly k řešení dané problematiky v mezinárodním měřítku.

lsd