Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Směrnice EU

Doc. JUDr. Richard Král, Ph.D., LL.M., DSc., z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze obhájil disertaci „Směrnice EU z pohledu jejich transpozice a vnitrostátních účinků“ před komisí Právní vědy a získal vědecký titul „doktor sociálních a humanitních věd“. Jeho disertace zpracovává komplikovanou otázku působení směrnic EU ve vnitrostátním právu, která má trvale význam pro vytváření právních předpisů v právních řádech členských států EU, tj. i České republiky.

09_2.jpg
Foto: Archiv autora

Směrnice Evropské unie, jichž v současnosti platí téměř 2000, jsou specifickými unijními právními akty, které ke svému plnému vnitrostátnímu účinku vyžadují vnitrostátní transpozici, tedy náležité promítnutí do vnitrostátních předpisů. Členské státy EU nicméně mají při transpozici směrnic určitou volnost volby mezi transpozičními metodami a mezi formami transpozičních opatření. I kvůli této volnosti nezřídka dochází při transpozici směrnic EU v ČR k nežádoucím jevům.

Jde přitom jak o případy jejich nesprávné nebo zbytečné reformulace na straně jedné, tak o případy jejich bezduchého, mechanického kopírování do českých předpisů na straně druhé. Dalšími nežádoucími jevy v české transpoziční praxi jsou i neodůvodněný gold plating a tzv. piggy backing, jimž se označují především případy, kdy se navrhovatel, který chce prosadit přijetí nějaké problematické či nepopulární právní úpravy, účelově ohání nebo zaštiťuje tvrzením, že přijetí si vyžadují unijní směrnice, i když tomu tak ve skutečnosti vůbec není.

O nežádoucí jev neodůvodněný gold plating neboli pozlacování jde tehdy, kdy ČR jde při transpozici směrnic nad rámec jejich minimálních požadavků a kdy tato skutečnost přináší zvýšené regulatorní či finanční zatížení dotčených subjektů, které nelze přesvědčivě ospravedlnit národními důvody veřejného zájmu, jako je například ochrana spotřebitele, zdraví, životního prostředí, bezpečnosti a veřejného pořádku či potřeba zachování konzistence vnitro-státní úpravy v určité oblasti. Z četných konkrétních příkladů neodůvodněného gold platingu v české transpoziční praxi lze například zmínit zbytečně zatěžující transpozice směrnic o energetické náročnosti budov a o energetické účinnosti. Příslušné transpoziční úpravy totiž neodůvodněně zatěžují dotčené subjekty povinností obstarat si vcelku nákladný průkaz energetické náročnosti budov a povinností instalovat individuální měřiče dálkově dodávané teplé užitkové vody i v těch případech, kdy to předmětné směrnice nutně nevyžadují.

Hlavním záměrem disertace bylo koncipovat koherentní a komplexní teorii vnitrostátní transpozice směrnic napomáhající vyvarovat se zmiňovaných nežádoucích transpozičních jevů. Tedy teorii vycházející z důkladné analýzy struktury a vnitrostátních účinků směrnic a poskytující českým transpozičním orgánům potřebná teoretická východiska a obecná metodologická vodítka k tomu, aby směrnice transponovaly z hlediska unijního práva správně a z hlediska českých zájmů a struktury i terminologie českého práva co nejvhodněji. Disertace zohledňuje i autorovy zkušenosti z dlouhodobého působení v Legislativní radě vlády ČR.

RICHARD KRÁL,
Právnická fakulta Univerzity Karlovy