ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Koncepce oficiálních periodik Akademie věd ČR

VIKTOR ČERNOCH

Akademická rada AV ČR schválila na zasedání 6. září 2016 novou koncepci oficiálních časopisů Akademie věd ČR, potažmo komunikace. Změna se dotkne i Akademického bulletinu, který bude nahrazen dvěma tištěnými a jedním elektronickým periodikem. O změnách jsme hovořili s členem Akademické rady AV ČR prof. Pavlem Janouškem.

06_1.jpg
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Člen Akademické rady prof. Pavel Janoušek


Změna vyvolala diskuse uvnitř Akademie věd ČR – ohlasy pronikly i do médií. Z jakého důvodu jste k ní přistoupili?
Odhodlání ke změně, která se může vnějším pozorovatelům jevit jako náhlá, je výsledkem dlouhodobého procesu a mnoha diskusí. Stávající Akademická rada věnuje mediálnímu obrazu AV ČR cílenou a systematickou pozornost. Vypočítávat bychom mohli všechny aktivity, počínaje změnou loga, Strategií AV21, vznikem edice Věda kolem nás, výstavní činností, spoluprací s médii či novou podobou webových stránek. Proto bylo v zásadě přirozené, že zhruba před dvěma roky Akademická rada začala zvažovat i možnost proměny Akademického bulletinu, jak požadovali někteří její členové, ale také kritické hlasy z ústavů. Prvotním cílem byl posun od evidence provozních záležitostí Akademie věd k výraznější a hlubší prezentaci vědeckých úkolů řešených na jejích pracovištích a také diferencovanější přístup k jednotlivým skupinám adresátů, které chceme oslovovat.

Akademická rada AV ČR se rozhodla, že nebude se změnou spěchat, a dopisem předsedy vyzvala všechny zaměstnance, aby v mezičase zvážili, zda a jak by se mohl Akademický bulletin proměnit. Výzva měla ohlas a přinesla více či méně propracované koncepce, jež anonymně posuzovala k tomuto účelu sestavená komise. Tu zaujaly dva návrhy, které – obdobně, byť každý z jiné perspektivy – nesměřovaly jen k úpravě stávajícího časopisu, nýbrž k zásadní proměně způsobu mediální komunikace v Akademii věd, k vytvoření synergického prostředí, v němž vnitřní konkurenci příslušných pracovišť nahradí spolupráce.

V čem spočívá změna?
Součástí koncepce je koordinace mediálních aktivit Akademie a nahrazení Akademického bulletinu trojicí periodik diferencovaných podle funkce a adresáta. Základním periodikem po vzoru periodik srovnatelných institucí na západ od nás bude čtvrtletník nazvaný A / Věda a výzkum, jenž se bude věnovat prezentaci bádání, jak se provádí na jednotlivých pracovištích. Půjde o časopis primárně směřovaný na vnější reprezentaci AV ČR jako společensky potřebné a užitečné instituce, a proto obsáhne jen v nezbytném průřezu provozní záležitosti. Těm bude naopak patřit elektronický měsíčník AB / Zpravodaj AV ČR, který bude vydávat Kancelář AV ČR s cílem usnadnit interní komunikaci (což ale neznamená, že nebude dostupný i jiným zájemcům). Třetí periodikum představuje „malý“ popularizační časopis ABC / Věda pro všechny, jehož prostřednictvím bude Akademie věd adekvátně oslovovat především mladší čtenáře při akcích, jako jsou Veletrh vědy či Týden vědy a techniky AV ČR, případně i na větších popularizačních akcích pořádaných jednotlivými ústavy. Všechna periodika budou on-line ke stažení na webu, do budoucna i ve formátech pro mobilní zařízení. Součástí změny má být rovněž posílení a sjednocení komunikace na centrálních profilech a na sociálních sítích a posílení zpravodajské části webových stránek www.avcr.cz.

Proč nový název časopisu?
Posun hlavního akademického čtvrtletníku od formátu věstníku, podávajícího přehled zpráv o Akademii věd k periodiku, jež srozumitelným jazykem zájemcům zprostředkuje špičkové vědecké bádání v jednotlivých oborech, se jevil členům výběrové komise natolik podstatný, že doporučila, aby nebyl časopis označen jako bulletin. Značka AB ovšem nevymizí – zůstane internímu zpravodaji.

S jakým výhledem počítáte? Co od koncepce očekáváte?
Každá změna je riskantní a vzbuzuje rozruch. Ze zkušenosti vím, že časopisy se nevymýšlejí, nýbrž dělají, a sebelepší záměr tak může selhat. Jestliže ale pozoruji kroky nově ustavených redakcí a jim nadřazené Redakční rady, věřím, že se záměr promění v realitu, která bude mít smysl.