ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Odpovědný výzkum a inovace

Evropská unie dlouhodobě podporuje vynikající a současně společensky odpovědnou vědu, technologie a inovace, jejichž posláním je řešit současné výzvy a prosazovat v Evropě inteligentní a udržitelný růst. Je v evropském zájmu stanovit cíle výzkumu a inovací v souladu s potřebami a hodnotami společnosti a rozhodnout se, které zformují budoucnost.

26_1.jpg
Foto: Archiv CZELO


V odpovědi na uvedené ambice se v evropském VaVaI vžil koncept Responsible research and innovation (RRI) – Odpovědný výzkum a inovace. Jeho záměrem je, aby výzkumníci, občané, politici, podnikatelé, nevládní organizace a další zúčastněné strany spolupracovali s cílem dokonaleji provázat výsledky VaVaI s hodnotami, potřebami a očekáváním společnosti. Koncept RRI, který se stal průřezovou otázkou programu Horizont 2020 a jehož těžiště spočívá ve společenské výzvě Věda se společností a pro společnost, poskytuje příležitost přiblížit vědu společnosti.

V praxi se koncept RRI implementuje jako soubor opatření a iniciativ, do nichž se zapojuje mnoho aktérů a pokrývá například snadnější přístup k vědeckým výsledkům (Open Access), vědeckou výchovu nebo zahrnutí genderových otázek a etiky do výzkumu a inovací a rovněž do formálního i neformálního vzdělávání. Do oblasti odpovědného výzkumu a inovací náleží také veřejné konzultace, kodexy chování, podpora vzdělání v technických a přírodních vědách (STEM) nebo společenské dopady automatizace výroby. Problematika RRI nezahrnuje pouze realizovaný výzkum a inovace, ale také případné sporné závazky a konflikty zájmů, individuální a institucionální hodnoty nebo zažité předsudky a rutinní postupy ve výzkumu a vývoji. Specifickou sférou je správa a systémy řízení VaVaI, které musejí být dostatečně výkonné a zároveň flexibilní, aby účinně reagovaly na mnohdy nepředvídatelný vývoj. Principy RRI se mohou aplikovat na úrovni nástrojů, programů, projektů nebo institucí se záměrem zvýšit účinnost a inovační dopady výzkumu a terciárního vzdělávání.

Důležitý je posun ve vnímání odpovědnosti, a to od představy, že za směřování a výstupy výzkumu odpovídají pouze zúčastnění jednotlivci, ke skutečnosti, že odpovědnost nesou společně vědci, podniky, vzdělávací instituce, politici i občané. Zapojování veřejnosti a občanských sdružení do výzkumu, vývoje a inovací umožňuje jednotlivcům i kolektivním subjektům spoluvytvářet tyto oblasti a vzájemně na sebe působit, čímž přispívají k inteligentnímu a udržitelnému růstu.

Dílčí kroky se postupně naplňují aktualizacemi dokumentů a pravidel, která přímo ovlivňují realizaci projektů programu Horizont 2020. V současnosti se nejčastěji hovoří o povinnosti uvedené v aktualizovaném pracovním programu pro rok 2017, a sice otevřeně a bezplatně zpřístupňovat výzkumná data vytvořená ve všech projektech programu, tj. již nikoli pouze v projektech realizovaných ve vybraných pilotních společenských výzvách. Povinnost se dotkne projektů vzešlých z výzev vyhlášených po 26. červenci 2016. Výjimku tvoří nástroje, v nichž se negenerují výzkumná data, například Nástroj pro malé a střední podniky fáze 1 či Proof of Concept Evropské rady pro výzkum, případně ERA-Nety. Nadále je možné se v odůvodněných případech ochrany duševního vlastnictví, strategických průmyslových zájmů atp. z této povinnosti vyvázat a výzkumná data nezpřístupnit. Dalším prvkem RRI je také problematika integrity výzkumu. Aktuální postupy směřující k posílení integrity výzkumu jsou uvedeny v aktualizované modelové grantové dohodě z července 2016, ve které se požaduje, aby příjemci dodržovali zásady poctivosti, spolehlivosti, objektivity, nestrannosti, otevřené komunikace a odpovědnosti za budoucí generace vědců.

Příkladům, jak zásady RRI úspěšně implementovat, praktickým školením a případovým studiím se věnují webové stránky http://www.rri-tools.eu/. Aktuální informace a nástroje v oblasti odpovědného výzkumu představí konference v Bruselu (21. a 22. listopadu 2016). Otázky RRI a integrity výzkumu se staly významnou součástí programu EuroScience Open Forum (ESOF) 2016 v Manchesteru.

PAVLÍNA PANCOVÁ ŠIMKOVÁ,
Česká styčná kancelář pro VaVaI (CZELO), Brusel,
Technologické centrum AV ČR