ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Výběrová řízení na ředitele pracovišť

Rada Střediska společných činností Akademie věd České republiky, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště

Požadavky:
• splnění zákonných podmínek podle § 17 odst. 4–6 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění
• vysokoškolské vzdělání nejlépe v oboru ekonomie, práva nebo managementu
• manažerské a organizační schopnosti, nejméně 5 let praxe v řídicí pozici
• pracovní zkušenosti v oborech činností vykonávaných Střediskem společných činností AV ČR, v. v. i.
• velmi dobrá orientace v prostředí vědy a výzkumu
• velmi dobrá práce s PC, znalost nejméně jednoho světového jazyka • morální bezúhonnost • nástup do funkce k 1. červnu 2017

Písemnou přihlášku, jejíž součástí musí být i návrh koncepce řízení pracoviště a směřování jeho činnosti, včetně budoucího rozvoje, s dále uvedenými náležitostmi: jméno, příjmení, tituly, datum narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo telefonu, e-mailová adresa; strukturovaný profesní životopis s uvedením charakteristiky
zastávaných pracovních pozic; doklad o dosažené kvalifikaci, přehled dalšího vzdělávání, odborných znalostí a dovedností; výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců a negativní lustrační osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění, popř. ověřenou fotokopii podané žádosti adresované na MV ČR o vydání lustračního osvědčení včetně potvrzení o úhradě správního poplatku, čestné prohlášení podle § 17 odst. 5 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění, s uvedením data a vlastnoručním podpisem zašle uchazeč/uchazečka v tištěné podobě nejpozději do 15. prosince 2016 na adresu Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., k rukám Jiřího Padevěta, předsedy Rady SSČ AV ČR, Národní 1009/3, 110 00 Praha 1 s označením obálky Výběrové řízení – ředitel.

Při osobním rozhovoru s výběrovou komisí přednese uchazeč/ka svoji představu o výkonu funkce ředitele/ředitelky a o koncepci či záměrech, které by chtěl/a ve funkci realizovat.Rada Mikrobiologického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště

Požadavky:
• vysokoškolské vzdělání příslušného směru, • vědecká nebo vědeckopedagogická hodnost
• organizační schopnosti a zkušenosti • praxe v oboru • významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti • jazykové znalosti
• morální bezúhonnost • splnění zákonných podmínek podle § 17 odst. 4–6 zákona č. 341/2005 Sb., v platném znění

Přihlášky se strukturovaným životopisem, ověřenými doklady o dosažené kvalifikaci, souhrnem odborné činnosti s přehledem publikační aktivity, stručným rozborem hlavních záměrů a představ o činnosti ústavu, kontaktní adresou osob, které mohou poskytnout odborné reference, výpisem z trestního rejstříku (u uchazečů narozených před 1. prosincem 1971 rovněž lustrační osvědčení) doručte nejpozději do 30. prosince 2016 do 12:00 hod. v listinné podobě na adresu: Rada Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 (tel.: 241 062 341, e-mail: mbu@biomed.cas.cz, http://www.mbu.cas.cz). Obálku zřetelně označte nápisem Výběrové řízení.Rada Ústavu experimentální botaniky Akademie věd České republiky, v. v. i, vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ŘEDITELE/ŘEDITELKY pracoviště

Požadavky:
• splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17 odst. 4–6 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění
• vysokoškolské vzdělání příslušného směru • vědecká nebo vědeckopedagogická kvalifikace
• významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti
• organizační schopnosti a manažerské zkušenosti, minimálně pět let praxe ve vedoucí funkci v oblasti vědy • jazykové znalosti
• morální bezúhonnost (dle zákona 451/1991 Sb., lustrační zákon)

Písemné přihlášky v českém nebo anglickém jazyce obsahující strukturovaný životopis, ověřené doklady o dosažené kvalifikaci, souhrn odborné činnosti s přehledem publikační aktivity, koncepci vývoje pracoviště na období 2017–2022, zasílejte doporučeně v obálce označené Výběrové řízení na adresu Rada Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., Rozvojová 263, 165 02 Praha 6, k rukám Heleny Plchové (nebo předejte přímo do podatelny ústavu) nejpozději do 15. ledna 2017.Rada Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště

Požadavky:
• splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17 odst. 4–6 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění
• vysokoškolské vzdělání a vědecká nebo vědeckopedagogická kvalifikace v některém z oborů výzkumné činnosti ústavu
• významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti • organizační schopnosti a manažerské zkušenosti
• aktivní znalost anglického jazyka • morální bezúhonnost

Funkční období je pětileté, s nástupem mezi 1. dubnem a 1. červnem 2017. Přihláška do výběrového řízení s kontaktními údaji, strukturovaným životopisem, doklady o dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe, seznamem nejdůležitějších vědeckých prací a stručným rozborem hlavních záměrů a představ o řízení, činnosti a dalším rozvoji ústavu musí být doručena na adresu Rady FZÚ: Rada Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., Na Slovance 2, 182 21 Praha 8 v zalepené obálce označené na zadní straně nápisem Výběrové řízení – ředitel FZÚ AV ČR nejpozději do 16. ledna 2017.
Předpokládá se, že při případném osobním pohovoru před výběrovou komisí prokáže kandidát/ka svou znalost problematiky ústavu a přednese svou představu o záměrech, které by ve funkci ředitele/ředitelky chtěl/a realizovat.Rada Ústavu analytické chemie Akademie věd České republiky, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště

Požadavky:
• splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17 odst. 4–6 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění, a podmínek vyplývajících ze zákona č. 451/1991 Sb., jímž se stanoví předpoklady pro výkon některých funkcí (lustrační zákon), v platném znění
• vysokoškolské vzdělání a vědecká nebo vědeckopedagogická kvalifikace v oblasti chemických věd
• významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti, organizační schopnosti a zkušenosti
doložené praxí ve vedoucí pozici v trvání minimálně pět let • jazykové znalosti • morální bezúhonnost

Přihlášky se stručným životopisem, ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání a kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe a seznamem hlavních vědeckých prací zasílejte písemně v uzavřené obálce s vyznačením Neotvírat – výběrové řízení na obsazení funkce ředitele do 18. ledna 2017 do 14:00 hod. na adresu: Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i., sekretariát, Veveří 97, 602 00 Brno.

Předpokládá se, že uchazeči/uchazečky před výběrovou komisí přednesou též svou představu o funkci, o niž se ucházejí, a o záměrech, které by ve funkci ředitele/ředitelky chtěli realizovat.Rada Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, Praha, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště

Požadavky:
• splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17 odst. 4–6 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění
• dosažení vysokoškolského vzdělání a vědecké kvalifikace v oboru archeologie
• vlastní vědecká činnost v oboru archeologie, • významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti
• organizační schopnosti a zkušenosti s řízením vědecké práce a výzkumu ve vedoucí pozici
• zkušenosti na poli mezinárodní spolupráce v oboru archeologie • aktivní jazykové znalosti • morální bezúhonnost

Funkční období ředitele je pětileté, s datem nástupu od 1. června 2017.

Předpokládá se, že uchazeč/ka při výběrovém řízení přednese svoji představu o výkonu funkce, o niž se uchází, a o koncepčních principech, které by chtěl/a při své činnosti uplatňovat. Vybraný uchazeč/ka bude povinen/povinna doložit splnění podmínek vyplývajících ze zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví další předpoklady pro výkon některých funkcí.

Přihlášky se strukturovaným životopisem, doklady o dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe, seznamem hlavních vědeckých výsledků a nástinem vědecké a řídicí koncepce je třeba doručit ředitelství Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., Letenská 4, 118 01 Praha 1-Malá Strana
do 27. ledna 2017 do 12:00 hod. Obálku označte nápisem Výběrové řízení.Rada Biofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště

Požadavky:
• splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17, odst. 4–6 zákona č. 341/2005 Sb.,
o veřejných výzkumných institucích, v platném znění
• vysokoškolské vzdělání a vědecká nebo vědeckopedagogická kvalifikace v oboru biofyzika
molekulární a buněčná biologie, genetika, genomika, bioinformatika nebo biochemie
• významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti
• organizační schopnosti a dovednosti
• jazykové znalosti • morální bezúhonnost

Funkční období ředitele/ředitelky je pětileté, s možností nástupu od 1. května 2017.

Přihlášky se stručným životopisem, doklady o dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe, seznamem hlavních vědeckých prací a písemnou představou o funkci (do třech stran textu) doručte písemně nejpozději do 31. ledna 2017 na adresu sekretariátu Biofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., Královopolská 135, 612 65 Brno. Obálku označte nápisem Výběrové řízení – neotevírat. Předpokládá se, že při osobním pohovoru přednesou vybraní uchazeči svou představu o funkci, o niž se ucházejí, a o záměrech, které by v ní chtěli realizovat.