ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Využití minulosti

Společný výzkumný program HERA (Humanities in the European Research Area) vychází z iniciativy členských zemí s podporou Evropské komise. Již v roce 2004 byl pod tímto názvem zahájen koordinační projekt typu ERA-NET, který badatelé řešili v letech 2005–2011 pod patronací European Science Foundation se záměrem zmapovat evropský humanitní výzkum, vyhledávat a formulovat témata pro výzkumné projekty s mezioborovým přesahem do sociálních a přírodních věd a zvýšit financování humanitních a společenských věd, které se v celoevropském měřítku jevilo (a jeví) jako neutěšené. Z tehdejších 21 evropských partnerů Networku HERA byla Akademie věd ČR jediným zástupcem bývalého východního bloku.

14_2.jpg
Fota: Irish Research Council
Předseda Networku HERA Wojciech Sowa zahajuje jednání konference.


Výsledky vyústily v založení evropského programu orientovaného na podporu humanitního výzkumu v Evropském výzkumném prostoru (ERA) prostřednictvím společných výzkumných projektů. V prvním běhu Společných výzkumných programů HERA (Joint Research Programmes – JRP HERA) se stanovila dvě zastřešující témata se zaměřením na studium kultury – Cultural Dynamics: Inheritance and Identity a Humanities as a Source of Creativity and Innovation (viz http://heranet.info/hera-joint-research-programme-1). Ve druhé fázi, jež končí v letošním roce, bylo zastřešujícím tématem tzv. Kulturní střetnutí (Cultural Encounters). Podporu získalo 18 výzkumných projektů (viz http://heranet.info/hera-joint-research-programme-2). Prvních dvou běhů se AV ČR nezúčastnila, protože financování metodou společného „hrnce“ (Real Common Pot) nebylo v souladu s českou legislativou.

14_1.jpg
Konferenční jednání se uskutečnilo v Tereziánském sále Břevnovského kláštera.

Příprava na třetí běh začala v roce 2013; posléze se jeho praktická realizace projednala na zasedání Networku HERA v lednu 2014 v Praze a na podzim 2014 byla vypsána výzva na podání projektových záměrů (únor 2015). Procedura posuzování byla dvoukolová: předkladatelé návrhů, které uspěly v prvním kole, sepsali během tří měsíců podrobný návrh projektu, z nichž každý úplný zhodnotili ve druhém kole tři posuzovatelé. Následovalo vyhodnocení expertního panelu, v němž každého partnera programu zastupoval jeden panelista (Akademii věd ČR doc. Martin Holý z Historického ústavu; viz http://heranet.info/hera-joint-research-programme).
Zastřešující téma třetího běhu má název Využití minulosti (The Uses of the Past – UP), a to ve smyslu mnohostranného využití poznání a zkušeností získaných studiem minulosti. Téma v podobě „nakládání s historií“, jež opakovaně diskutovala například česká historiografie, může vést nejen k teoretickému řešení klíčových témat současnosti, ale i k žádoucímu propojení humanitního bádání v České republice i jinde v Evropě.

14_3.jpg

Předloženo bylo 605 návrhů zahrnujících 2399 badatelů v roli tzv. odpověných řešitelů (Principle Investigators – PI). Čeští výzkumníci se podíleli na 77 posuzovaných projektech, z toho v devíti v roli koordinátora. Do druhého kola postoupilo 100 projektů (úspěšnost 16,5 %), z toho 15 (19,5 %) s českými výzkumníky v roli PI. Česko v 1. kole uspělo (19 %), avšak pro druhé kolo hodnocení nebyl žádný projekt koordinovaný z ČR vybrán. Mezi patnáctkou postupujících byly i tři projekty z AV ČR (Ústav pro soudobé dějiny – 2, Filosofický ústav – 1). U ostatních 12 měly výzkumné týmy afiliaci na univerzitách (Univerzita Karlova v Praze – 5, Masarykova univerzita v Brně – 2, Západočeská univerzita v Plzni – 1, Palackého univerzita v Olomouci – 1, Technická univerzita v Liberci – 1, Univerzita Hradec Králové – 1, Česká zemědělská univerzita v Praze – 1).

14_4.jpg

Výsledky druhého kola hodnocení a návrh na alokaci prostředků na 18 nejvýše hodnocených projektů projednalo a schválilo zasedání HERA Network Board v březnu 2016. Financování tříletých projektů bylo postupně zahájeno v polovině roku 2016. Tzv. Virtual Common Pot pro třetí běh (celkem od 22 partnerů) dosáhl objemu 18 milionů eur; kromě toho JRP3 HERA obdržela příspěvek ve výši cca 30 % z programu Horizont 2020. Pravidla poskytnutí příspěvku, tzv. Cofund Contract, jsou přesně stanovena a financování musí respektovat pořadí, které stanovuje mezinárodní hodnotitelský panel.

Z českého pohledu i z hlediska AV ČR, která v programu HERA JRP3 UP zastupovala českou vědeckou komunitu v sociálních vědách a humanitních oborech výzkumu, jsou výsledky příznivé, protože projekty s českou účastí se umístily na druhém, třetím a čtvrtém místě finálního pořadí (nadprůměrná úspěšnost 20 %), přičemž čeští aktéři projektů mají afiliaci na univerzitách. Jde o projekty s akronymy iC-ACCESS, SoundMe a DEEPDEAD (viz http://heranet.info/funded-projects). Nejvýše hodnocený projekt s účastníky z Akademie věd se umístil na 24. místě bez možnosti financování.

Český příspěvek do Virtual Common Pot v HERA JRP3 byl vyčíslen částkou 395 669 eur, který je závazný, a to včetně přislíbené 25% rezervy. Příslušnou roční část zaslalo v červenci 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR do Irish Research Council (finanční koordinátor HERA JRP3). Předpokládané maximální výdaje na výše uvedené tři projekty představují 529 925 eur, což převyšuje závazný celkový český příspěvek. Česká účast na schválených třech projektech proto získala dotaci 155 000 eur z Cofund Contract od DG Research and Innovation. Dotace představuje 29 % celkových nákladů předpokládané české účasti, což je třetí nejvyšší příspěvek přiznaný partnerovi HERA z evropských prostředků.

14_4.jpg

Třetí běh Společných výzkumných projektů evropského programu HERA byl zahájen v Praze ve dnech 15.–16. září 2016 v povznášejícím prostředí břevnovského kláštera, v němž se zároveň uskutečnily dvě velké mezinárodní HERA konference: závěrečná HERA JRP2 konference k tématu Kulturní střetnutí a zahajovací HERA JRP3 konference k tématu Využití minulosti. Obou akcí se zúčastnilo 120 výzkumníků z projektů minulých i nadcházejících a mnozí další hosté. V šesti moderovaných panelech zazněly referáty o výzkumných výsledcích ze všech 18 projektů řešených v JRP2, poté se neformálně předávaly zkušenosti získané při týmovém řešení projektů humanitního zaměření. Konference doprovázely instalace fotografií, videonahrávek, filmové projekce, videoprezentace i úryvky z tanečních nebo činoherních představení. Obě sympozia zahájil předseda Networku HERA prof. Wojciech Sowa; za hostitelskou zemi účastníky přivítal předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš.

V současnosti se připravuje čtvrtý běh HERA JRP4. Přepokládá se, že zastřešujícím tématem bude Kultura, integrace a utváření evropského veřejného prostoru (Culture, integration and the shaping of European public space). Lze očekávat, že programy HERA JRP, jež se zakládají na mezinárodní iniciativě, bude nadá-le finančně podporovat Evropská komise. Výzkumníci z českých univerzit i z AV ČR budou mít možnost a motivaci využít zkušenosti získané v HERA JRP3 při předkládání nových návrhů společných výzkumných projektů na mezinárodní úrovni.

ADOLF FILÁČEK,
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.,
HERA Management Team