ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2016  > květen  > Z Bruselu

Zjednodušování administrativy

Evropská komise (EK) ustavila v červenci 2015 z iniciativy komisařky pro regionální politiku Coriny Creţu „Skupinu nezávislých expertů na vysoké úrovni“ (High Level Group of Independent Experts on Monitoring Simplification for Beneficiaries of ESI Funds, dále jen Skupina), která poskytne doporučení EK pro zjednodušení a snížení administrativní zátěže příjemců finančních prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

16_1.jpg
Foto: Georges Boulougouris, Archiv EU

Skupina bude analyzovat situaci v členských zemích a regionech, identifikovat osvědčené postupy zjednodušování a prostřednictvím jejich zhodnocení navrhovat doporučení pro současné programové období 2014–2020, a to zejména s ohledem na jeho střednědobé hodnocení v polovině roku 2016. Doporučení se využijí i pro přípravu regulačního rámce po roce 2020.

Dvanáctičlennou Skupinu vede bývalý místopředseda EK Siim Kallas; členkou je také náměstkyně ministryně pro místní rozvoj ČR Olga Letáčková. Dále se v ní angažují osobnosti s různými zkušenostmi – například zástupci zainteresovaných subjektů nebo národní odborníci a bývalí zaměstnanci veřejné správy se zaměřením na regionální a kohezní politiku. Sekretariát zajišťuje Generální ředitelství EK pro regionální politiku, mandát Skupiny je tříletý.

První doporučení z března 2016 se týkají elektronizace veřejné zprávy (e-Government) a zjednodušeného vykazování nákladů (Simplified Cost Option). V prvním případě doporučuje Skupina, aby EK usilovala o společnou platformu pro členské státy nebo systém, který by šlo využívat v ESIF a jenž by příjemcům poskytoval stabilní výklad při řešení otázek spojených s audity a informačními technologiemi. Snížení počtu operačních systémů by dále přispělo k racionalizaci řízení fondů. Pro konzistentní výklad například v otázkách nakládání a přípustnosti elektronických dokumentů je potřebný souhlas relevantních orgánů včetně Evropského účetního dvora. Interoperabilitu mezi jednotlivými ESI fondy je nutné podpořit jednotným výkladem příslušných útvarů EK. Pro období po roce 2020 doporučuje Skupina mj. zvýšit stabilitu, právní jistoty a včas stanovit pravidla a nařízení.

V oblasti zjednodušeného vykazování nákladů se doporučuje, aby EK vyjasnila nejasnosti ohledně jejich využití (především nesoulad s dalšími pravidly EU, jako je veřejná podpora) a v případě nutnosti uskutečnila nezbytné legislativní úpravy. Potenciál zjednodušeného vykazování nákladů je především ve snížení administrativní zátěže pro příjemce, stejně jako pro řídící orgány, certifikační a auditní autority. Právě otázky auditu znepokojují řídící orgány a příjemce při zjednodušeném vykazování – především kvůli nepříliš harmonizovanému přístupu při auditu a nedostatečnému rozlišování mezi chybou a podvodem. Malé povědomí mezi národními a regionálními autoritami se týká toho, jak funguje, případně nefunguje zjednodušené vykazování v jiných regionech a členských státech. Skupina uvádí, že je třeba nalézt rovnováhu mezi důvěrou a kontrolou a soustředit se na výsledky. Nařízení rovněž nepokrývají způsob, jak by se měly náklady auditovat, přičemž nevyhovující evropský rámec vytváří právní nejistotu a anuluje dopad zjednodušování na příjemce, kteří mohou mít dojem, že pro vlastní jistotu musí uchovávat všechny dokumenty i přesto, že jsou financováni metodou zjednodušeného vykazování nákladů. Skupina pro současné období navrhuje šířit příklady dobrých praxí mezi členskými státy a podporovat zavádění obdobných opatření. Evropští a národní auditoři by měli být zapojeni do ex ante verifikace národního vykazování zjednodušených nákladů, což neohrožuje jejich nezávislost a schopnost kontroly implementace.

Skupina představuje interaktivní platformu, která poskytuje prostor pro sdílení osvědčených praktik a je otevřená dalším podnětům. Zástupci zainteresovaných subjektů například z Walesu, Estonska, Malty nebo Finska představili své náměty na zjednodušení administrativní zátěže; s těmito podněty Skupina dále pracuje, neboť jí poskytují doplňující informace a kontext. V současnosti Skupina zpracovává doporučení pro oblasti financování malých a středních podniků a finančních mechanismů. Následná jednání se zaměří například na tzv. pozlacování (gold plating, nadměrně přísná národní pravidla).

Více informací naleznete na http://ec.europa.eu/regional_policy/cs/policy/how/improving-investment/high-level-group-simplification/.

PAVLÍNA PANCOVÁ ŠIMKOVÁ,
CZELO – Česká styčná kancelář pro VaVaI, Brusel,
Technologické centrum AV ČR