ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Usnesení XLVIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR

XLVIII. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky, konané dne 21. dubna 2016 v Praze, přijímá toto usnesení:

10_2.JPG
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

I.
Akademický sněm

1. bere se souhlasem na vědomí zprávu předsedy Akademie věd ČR prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc., dr. h. c.,
2. ve smyslu čl. 14 písm. b) a e) Stanov Akademie věd ČR schvaluje:
a) výroční zprávu o činnosti Akademie věd ČR za rok 2015 podle předloženého návrhu,
b) zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XLVII. zasedání Akademického sněmu podle předloženého návrhu.

II.
Akademický sněm bere se souhlasem na vědomí informaci o průběhu prvního roku realizace Strategie AV21.

III.
Akademický sněm
1. bere se souhlasem na vědomí zprávu o hospodaření Akademie věd ČR v roce 2015,
2. ve smyslu čl. 14 písm. d) Stanov Akademie věd ČR schvaluje předložený závěrečný účet Akademie věd ČR za rok 2015,
3. dodatečně schvaluje použití stavebních odpisů na financování staveb a akcí nákladné údržby ke konci roku 2015 podle předložené zprávy o hospodaření Akademie věd ČR.

IV.
Akademický sněm bere se souhlasem na vědomí zprávu o průběhu hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014.

V.
Akademický sněm schvaluje předloženou zprávu Dozorčí komise Akademického sněmu.

12_4.JPG