ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2016  > květen  > Z Bruselu

CzechGlobe v Bruselu

Zástupci vědecké obce v České republice jsou každoročně na konferencích „CZEDER“ (České dny pro evropský výzkum) i na dalších fórech konfrontováni se statistikami účasti českých vědecko-výzkumných institucí v projektech rámcových programů EU a aktuálně i v programu HORIZONT 2020. Statistiky, které dokládají dlouhodobě nízkou účast českých vědeckých týmů, tak pro ně zatím nevyznívají příliš lichotivě.

17_1.jpg
Fota: Archiv ÚVGZ AV ČR
Činnost ÚVGZ AV ČR představil jeho ředitel Michal V. Marek.

Českým institucím se nedaří zapojovat do projektů, v nichž jsou zastoupeny nejvýznamnější evropské instituce – v tomto případě máme na mysli ty, které nejenže získaly nejvyšší podporu z rozpočtů rámcových programů, ale mají i vysokou úspěšnost. Potřebu vyšší účasti v projektech mezinárodní vědecko--výzkumné spolupráce pociťuje také Ústav výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe), přestože má s projekty rámcových programů (včetně H2020) zkušenosti. Udržitelnost evropského centra excelence vyžaduje, aby se zvýšilo úsilí vědeckých týmů právě v mezinárodní spolupráci.

Také to bylo jedním z důvodů, proč CzechGlobe využil nabídku České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) k uspořádání prezentační akce v Bruselu a přichystal seminář Komplexní výzkum příčin a důsledků globální změny.

17_1.jpg

Dne 13. dubna 2016 se představila výzkumná infrastruktura, vybrané výzkumné týmy a jejich aktivity, stávající mezinárodní spolupráce i příležitosti pro ty nové. Jednotlivé prezentace se zabývaly analýzou a modelováním klimatu; predikcí výskytu sucha a jiných extrémních jevů a hledáním vhodných adaptačních strategií pro zmírnění negativních následků; hodnocením aktuálního stavu a změny vegetace v měnících se klimatických podmínkách za pomoci leteckého snímkování; řízenými experimenty, simulací prostředí očekávaného v souvislosti s globální změnou, zjišťováním reakcí rostlin a návrhy opatření pro jejich pěstování; oceňováním společenských dopadů globální změny včetně predikce zvládání rizik. Akce se zúčastnili zástupci evropských institucí v Bruselu, asociací a odborných platforem i představitelé cíleně vytipovaných výzkumných institucí, ze kterých by se mohli rekrutovat noví partneři pro budoucí spolupráci. Ohlasy na kvalitu semináře a následně diskutovaná témata případné spolupráce již dokládají, že se CzechGlobe snad vydal správným směrem.

17_1.jpg

Přítomnosti vědců využila kancelář CZELO, aby společně s dalšími partnery v Bruselu zorganizovala 12. dubna 2016 první Science Café na téma Globální změna a COP 21. Profesor Michal V. Marek, ředitel Ústavu výzkumu globální změny, v průběhu moderované diskuse odpovídal na otázky týkající se dopadů globální změny, využití obnovitelných zdrojů energie a rovněž na dotazy související s loňskou pařížskou konferencí COP 21 – jejími ambiciózními cíli a hmatatelnými důsledky.

Přes počáteční nejistotu, zda se seminář setká s odezvou a bude mít očekávaný dopad, přes komplikace zapříčiněné stávkou letových dispečerů v Bruselu hodnotíme bruselskou akvizici veskrze pozitivně. Věříme, že se časem společně vynaložené úsilí projeví v nastartování nové spolupráce.

HANA ŠPRTOVÁ,
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.