ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Etymologické symposion Brno 2014

V prostorách Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně se ve dnech 9.–11. září 2014 konala mezinárodní vědecká konference, kterou uspořádalo etymologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR (ÚJČ).

10_1.jpg
FOTO: Archiv ÚJČ AV ČR

Sympozia s podtitulem Etymologický výzkum staroslověnštiny: z perspektivy slovanské, indoevropské i obecně lingvistické se zúčastnilo více než 50 vědců ze slavistických pracovišť ze 14 evropských zemí (Běloruska, Bulharska, České republiky, Itálie, Litvy, Lotyšska, Makedonie, Německa, Polska, Rakouska, Rumunska, Ruska, Slovinska a Srbska). Po konferencích z let 1999, 2002, 2005, 2008 a 2011 šlo o již šesté setkání tohoto zaměření, které se konalo v Brně. Akce se uskutečnila pod záštitou předsedy Akademie věd prof. Jiřího Drahoše a hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška a pod patronací Českého komitétu slavistů. Finančně ji podpořily Grantová agentura ČR a firma Vinselekt doc. Miloše Michlovského.

10_2.jpg

Při zahájení přivítala účastníky jedna z organizátorek dr. Helena Karlíková, vedoucí etymologického oddělení ÚJČ, a rovněž člen Rady Jihomoravského kraje Mgr. Marek Šlapal. Konferenci popřál hodně zdaru i proděkan pro vědu a doktorské studium Filozofické fakulty Masarykovy univerzity prof. Petr Kyloušek. Zahájení doprovodilo oficiální předání malého sborníku jazykovědných textů k poctě jedné ze zasloužilých pracovnic brněnského etymologického oddělení dr. Žofie Šarapatkové, která letos oslavila 80. narozeniny.

10_3.jpg

Poté se již rozběhl vlastní vědecký program, a to formou jednání v plénu. V devíti blocích rozprostřených do tří jednacích dnů zaznělo 42 odborných referátů. Hlavní téma představovala etymologická analýza slov doložených ve staroslověnštině, nejstarším slovanském spisovném jazyce, užívaném v období Velké Moravy u nás a později na dalších slovanských územích. Motivem pro takové zacílení se stala skutečnost, že se ke zdárnému zakončení blíží hlavní pracovní projekt etymologického oddělení ÚJČ, totiž Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Slovník vychází po sešitech od roku 1989; nyní zbývá zpracovat a vydat jeho poslední díly, které obsáhnou hesla začínající písmeny T, U, V, Z a Ž. Přednesené příspěvky se tak mohou stát zdrojem inspirace při práci na hes­lech pro tento slovník. Většina referátů se proto týkala staroslověnského jazykového materiálu, přirozeně ovšem ve větší či menší míře obohacovaného – podle zaměření jednotlivých autorů – o širší materiál z ostatních slovanských, ale i dalších indoevropských jazyků. Autoři přitom zdůrazňovali otázky hláskoslovné, slovotvorné či významové. Nechyběly ani přesahy k problémům obecně lingvistickým a k dějinám oboru.

10_4.jpg

Během konference si její účastníci také mohli zakoupit odbornou jazykovědnou literaturu, především z dílny brněnského etymologického pracoviště. Vítané zpestření vědeckých jednání představovala exkurze do Památníku Velké Moravy ve Starém Městě, kde si návštěvníci prohlédli moderní multimediální expozici, kterou zde před několika lety po obsáhlé rekonstrukci zpřístupnilo Slovácké muzeum v Uherském Hradišti jakožto správce této národní kulturní památky. Dále následovala návštěva archeologického skanzenu v Modré u Velehradu, rekonstruovaného opevněného sídliště z období Velké Moravy. Oběma lokalitami návštěvníky provedl archeolog a historik doc. Luděk Galuška, který podal zasvěcený výklad o nejrůznějších otázkách týkajících se dějin velkomoravské říše.

Etymologické symposion Brno 2014, za jehož zdárný průběh patří poděkování především hlavním organizátorkám dr. Heleně Karlíkové a dr. Iloně Janyškové, se neslo v přátelské atmosféře. Prohloubilo kontakty, které brněnské pracoviště navázalo při předešlých domácích sympoziích, ale i jiných podobných zahraničních akcích, a umož­nilo získat též kontakty nové, tentokrát například s kolegy z baltských zemí. Brněnská konference je již tradiční akcí, jíž se rádi a opakovaně účastní slavisté všech generací (najdou se i tací, kteří nechyběli na žádném z dosavadních šesti sympozií). Do Brna se tak pravidelně sjíždějí kolegové z významných etymologických pracovišť zaměřených na slovanskou etymologii, především z Ruska, Polska, Srbska a Bulharska. Po jejich boku je významným centrem slovanské etymologie i Brno.

Stejně jako v minulých případech vydá etymologické oddělení ÚJČ přednesené příspěvky v recenzovaném sborníku, který vyjde příští rok jako 18. svazek úspěšné ediční řady Studia etymologica Brunensia.

VÍT BOČEK,
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.