Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace ze 7. a 8. zasedání Akademické rady AV ČR

Akademická rada dne 3. září 2013:

Schválila

 •  výsledky kontroly řešení výzkumných záměrů pracovišť AV ČR zahájených v roce 2007 za rok 2012,

Souhlasila

 •  se zřízením edice Věda kolem nás.

Doporučila předsedovi AV ČR, aby udělil

 •  Cenu předsedy AV ČR za propagaci či popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací:
 •  prof. RNDr. Michalu Křížkovi, DrSc., navrženému Matematickým ústavem AV ČR, v. v. i.,
 •  prof. RNDr. Miroslavu Raabovi, CSc., navrženému Ústavem makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.,
 •  prof. Erazimu Kohákovi, Ph.D., navrženému Filosofickým ústavem AV ČR, v. v. i.

Jmenovala

 •  prof. Ing. Martina Fuska, CSc., členem Rady pro spolupráci AV ČR s podnikatelskou a aplikační sférou,
 •  prof. Ing. Michala Haindla, DrSc., předsedou Dozorčí rady Matematického ústavu AV ČR, v. v. i.,
 •  RNDr. Stanislava Žáka, CSc., místopředsedou Dozorčí rady Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i.

Vzala na vědomí

 •  návrh na budoucí zaměření Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR,


Akademická rada dne 24. září 2013:

Svolala XLIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR na čtvrtek 12. prosince 2013 v 9:30 hodin s takto navrženým programem:

1. Zahájení, schválení programu zasedání a ustavení návrhové komise Akademického sněmu.
2. Zpráva o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XLII. zasedání Akademického sněmu – J. Drahoš.
3. Aktuální informace o přípravě pravidelného hodnocení pracovišť AV ČR a jejich vědeckých útvarů v roce 2015 – J. Musilová.
4. Zpráva o ekonomické situaci Akademie věd ČR a návrh jejího rozpočtu na rok 2014 – P. Bobák.
5. Zpráva Dozorčí komise Akademického sněmu – J. Rákosník.
6. Volné návrhy.
7. Zpráva návrhové komise Akademického sněmu, projednání usnesení a závěr zasedání.

Schválila

 •  pravidla regionální spolupráce krajů a ústavů AV ČR.

Doporučila předsedovi AV ČR, aby

 •  jmenoval doc. Ing. Michala Kejaka, M. A., CSc., ředitelem Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2018.

Vzala na vědomí

 •  usnesení vlády České republiky ze dne 31. července 2013 č. 569 o Implementaci Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací,
 •  výrok o schválení účetní závěrky organizační složky státu Akademie věd ČR sestavené k 31. prosinci 2012.