ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 54. zasedání Akademické rady AV ČR

Akademická rada se dne 12. března 2013 zabývala těmito nejdůležitějšími záležitostmi:

Schválila

 •  Program podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdovou podporu postdoktorandů na pracovištích AV ČR;
 •  výsledky hodnocení projektů programu Nanotechnologie pro společnost ukončených v roce 2012;
 •  přidělení finančních prostředků na podporu pokračujících výzkumných projektů Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR v roce 2013;
 •  interní normu AV ČR – Tvorba a využívání celo­akademické databáze ASEP;
 •  dodatek č. 2 ke směrnici 2/2011 – Pravidla pro přidělování dotace na podporu publikování formou Open Access;
 •  úkony doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem a pořízení movitých věcí podle zápisu z jejího 48. zasedání konaného 5. března 2013.

Souhlasila

 •  se záměrem provést kontrolu plnění Programu výzkumné činnosti na léta 2012–2017 pracovišť AV ČR za období 2012–2013.

Vzala na vědomí

 •  upřesnění procedury volby členů Vědecké rady AV ČR pro funkční období 2013–2017;
 •  návrh časového rozvrhu XLII. zasedání Akademického sněmu AV ČR a návrh složení pracovních komisí Akademického sněmu AV ČR;
 •  návrh Výroční zprávy o činnosti Akademie věd ČR za rok 2012;
 •  prolegomena k dalšímu kolu hodnocení pracovišť AV ČR a jejich vědeckých pracovních útvarů;
 •  výsledky hodnocení ukončených badatelských grantových projektů Grantové agentury AV ČR;
 •  Zprávu o činnosti Majetkové komise AV ČR za období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012;
 •  Zprávu o činnosti Bytové komise AV ČR za období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012;
 •  informaci o provedených kontrolách ve vědeckých společnostech v roce 2012.