ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Sněm volil nové vedení Akademie

XLII. zasedání Akademického sněmu přivítalo 19. března 2013 význačné osobnosti české vědy i politické reprezentace v důvěrně známém prostředí Národního domu na pražských Vinohradech. Po úvodních projevech představovala hlavní bod programu jednání nejvyššího samosprávného orgánu Akademie věd ČR volba členů Akademické a Vědecké rady. I pro ně bude následně jedním z nejdůležitějších úkolů jejich funkčního období příprava Strategie dalšího rozvoje AV ČR.

06_1.jpg
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Volební komise při zpracovávání volebních lístků; v popředí František Rypáček a Leoš Horníček.

Noví členové Akademické a Vědecké rady, jejichž seznam uveřejňujeme zde, byli zvoleni pro funkční období 2013–2017 s účinností od 25. března 2013 na základě dvoukolového tajného hlasování Akademického sněmu z jeho členů, kteří byli do funkce navrženi shromážděním výzkumných pracovníků jednotlivých pracovišť. Vedle nově zvolených členů Akademické rady (podrobněji viz http://avcr.cz) jsou jejími představiteli z titulu svých funkcí předseda AV ČR Jiří Drahoš a předseda Vědecké rady Jiří Čtyroký, který vzešel z tajného hlasování ustavujícího zasedání nové Vědecké rady dne 25. března t. r. Po schválení programu Akademického sněmu, jehož jednání řídil místopředseda pro I. vědní oblast Miroslav Tůma, se předseda AV ČR Jiří Drahoš ohlédl za vývojem a činností naší nejvýkonnější badatelské instituce. Uplynulé čtyři roky provázela hrozba destabilizace systému vědy a výzkumu v Česku a propad financování AV ČR ohrožující i existenci jejích pracovišť. Úplné znění projevu přinášíme na následujících odkazech: Projev předsedy Akademie věd ČR Jiřího Drahoše, Projev Aleny Gajdůškové, 1. místopředsedkyně Senátu PČR, Projev Rudolfa Haňky, hlavního vědeckého poradce premiéra ČR. Zmiňme tedy jen krátce, že předseda mj. hovořil o soustavné kritice Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a vyjádřil nespokojenost s úrovní spolupráce s průmyslovou sférou. Naopak vyzdvihl metodické výstupy tzv. Individuálního projektu národního Efektivní transfer znalostí, jež mají přispět k další kultivaci prostředí stimulujícího spolupráci mezi akademickou a podnikatelskou sférou. Dotkl se dlouhodobého problému, že má část společnosti a politiků zjednodušenou představu o vědě a vzdělání jako o primárně výrobní síle. Takové smýšlení zapříčiňuje konfrontaci akademického prostředí a primitivního manažerismu, který vede ke zploštělému vidění světa vědy. Jeho další konsekvencí je byrokratizace vědecké práce bránící univerzitám a akademickým pracovištím realizovat vynikající výzkum. Předseda přesto nahlíží do příštích let s optimistickým přesvědčením, že kvalitní výzkum a rozvoj vědy a vzdělanosti představují efektivní investice, které posilují ekonomický, kulturní i sociální potenciál státu – tedy jeho „civilizační konkurenceschopnost“. Tomu se má přiblížit také Akademie věd prostřednictvím nové strategie svého rozvoje, jejíž koncepci představil již na minulém zasedání AS.
S názorem nefinancovat průmyslový výzkum z veřejných prostředků a přesvědčit podnikatelské subjekty, aby do VaV investovaly prostředky vlastní, souhlasí místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková. Dále uvedla, že je nezbytné situaci ve vědní politice stabilizovat. Důležitá bude i diskuse o poměru institucionálních a účelových prostředků; za nejlepší považuje poměr 70 : 30 ve prospěch institucionálních financí – pokud by klesly pod 50 %, vědcům by to zkomplikovalo jejich práci. Sněmovní program sestával kromě volby obou již zmíněných rad z následujících prezentací: činnost Vědecké rady AV ČR ve funkčním období 2009–2013 představil Karel Ulbrich, hospodaření AV ČR v roce 2012 rozebral Petr Bobák a zprávu Dozorčí komise AS přednesl Jiří ­Rákosník.
Volebního zasedání se zúčastnilo 186 z 238 pozvaných členů AS, tj. 78 %, a 49 hostů – mj. čestný předseda AV ČR Rudolf Zahradník, předseda Učené společnosti ČR Petr Pokorný, předseda Rady vědeckých institucí Ivo Hána, místopředsedkyně Senátu PČR Alena Gajdůšková, hlavní vědecký poradce premiéra ČR Rudolf Haňka, předseda Rady vysokých škol Jakub Fischer, náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Tomáš Hruda, předsedkyně Technologické agentury ČR Rút Bízková, místopředseda téže instituce Miroslav Janeček, předseda Rady veřejných výzkumných institucí aplikovaného výzkumu Jiří Hladík či předseda Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu Pavel Konečný.

LUDĚK SVOBODA