ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 53. zasedání Akademické rady AV ČR

Akademická rada se dne 19. února 2013 zabývala těmito nejdůležitějšími záležitostmi:

Schválila

 •  zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XLI. zasedání Akademického sněmu AV ČR;
 •  úkony doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem a pořízení movitých věcí podle zápisu z jejího 47. zasedání konaného dne 12. února 2013 a přidělení bytů a startovacích bytů, prodloužení nájmu bytů a startovacího bytu a ukončení nájmu startovacího bytu dohodou podle zápisu z 25. zasedání Bytové komise AV ČR konaného dne 22. ledna 2013.

Souhlasila

 •  se smlouvou o zřízení Nečasova centra pro matematické modelování.

Jmenovala

 •  prof. Ing. Petra Rába, DrSc., předsedou Dozorčí rady Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i., s účinností od 5. března 2013 na druhé pětileté funkční období, tj. do 4. března 2018;
 •  Ing. Jiřího Malbecka, CSc., místopředsedou Dozorčí rady Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., s účinností od 28. března 2013 na druhé pětileté funkční období, tj. do 27. března 2018.

Vzala se souhlasem na vědomí

 •  zprávu o činnosti Vědecké rady AV ČR ve funkčním období 2009–2013;
 •  informace o udělení vědeckého titulu „doktor věd“ za období 2003–2012.

Vzala na vědomí

 •  materiál o volbě členů Akademické rady AV ČR pro funkční období 2013–2017;
 •  materiál o volbě členů Vědecké rady AV ČR pro funkční období 2013–2017;
 •  návrh zprávy o hospodaření Akademie věd ČR v roce 2012 a jejího závěrečného účtu;
 •  podklad pro návrh usnesení XLII. zasedání Akademického sněmu AV ČR;
 •  informaci o činnosti Komise pro informační technologie AV ČR za rok 2012;
 •  informaci o činnosti národních komitétů sdružených v ICSU za rok 2012;
 •  zprávu o výsledcích kontroly ve Filosofickém ústavu AV ČR, v. v. i., a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků.