ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace ze 49. zasedání Akademické rady AV ČR

Akademická rada se dne 6. listopadu 2012 zabývala těmito nejdůležitějšími záležitostmi:

Schválila

 •  Zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XL. zasedání Akademického sněmu AV ČR,

Jmenovala

 •  Ing. Jana Vondráka, DrSc. (Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.) členem Dozorčí rady Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 6. listopadu 2012 na pětileté funkční období, tj. do 5. listopadu 2017,
 •  RNDr. Aleše Stuchlíka, Ph.D. (Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.) k 15. listopadu 2012 členem Ediční rady AV ČR,
 •  prof. PhDr. Jaroslava Pánka, DrSc., ředitelem Českého historického ústavu v Římě s účinností od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2016,
 •  Komisi Českého historického ústavu v Římě na dobu čtyř let (od 1. listopadu 2012 do 31. října 2016) ve složení: PhDr. Tomáš Černušák, Ph.D. (Moravský zemský archiv v Brně), PhDr. Eva Drašarová, CSc. (Národní archiv), prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze), prof. PhDr. Zdeňka Hledíková, CSc. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze), PhDr. Jiřina Jedináková (Kancelář AV ČR), prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.), PhDr. Alena Pazderová (Národní archiv), Mgr. Stanislav Petr (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.), prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.), doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze), prof. PhDr. František Šmahel, DrSc. (Centrum medievistických studií AV ČR a UK v Praze), PhDr. Jiří Úlovec (Odbor Archivní správy Ministerstva vnitra ČR), prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. (Fakulta filozofická Univerzity Pardubice), PhDr. Jana Zachová, CSc. (Centrum medievistických studií AV ČR a UK v Praze).

Doporučila předsedovi AV ČR

 •  aby udělil Fellowship J. E. Purkyně:
 •   Dr. Héctoru Vázquezi Melisovi, navrženému Fyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i., na dobu pěti let,
 •  Mgr. Martinu Friákovi, Ph.D., navrženému Ústavem fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., na dobu pěti let,
 •  Mgr. Marku Kapičkovi, Ph.D., navrženému Národohospodářským ústavem AV ČR, v. v. i., na dobu pěti let,
 •  prof. Georgu Pavlakosovi, Ph.D., LL. M., navrženému Ústavem státu a práva AV ČR, v. v. i., na dobu tří let,
 •  Mgr. Dr. phil. Tomaszi Derlatkovi, navrženému Slovanským ústavem AV ČR, v. v. i., na dobu pěti let.

Vzala na vědomí

 •  materiál o volbě kandidáta na předsedu AV ČR pro funkční období 2013–2017 včetně vyjádření sekcí AV ČR k navrženému kandidátovi a návrhu na upřesnění procedury volby,
 •  návrh zprávy o ekonomické situaci Akademie věd ČR a návrh jejího rozpočtu na rok 2013 pro Akademický sněm AV ČR,
 •  podklad pro návrh usnesení XLI. zasedání Akademického sněmu AV ČR,
 •  informaci o 86. valném shromáždění Union Académique Internationale,
 •  zprávu o výsledcích kontroly v Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků.