ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2012  > prosinec  > Obálka

De scientia et humanitate optime meritis

blanka_rihova.jpg
Všechna fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

U příležitosti slavnostního semináře k životnímu jubileu prof. Blanky Říhové ocenil předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš mimořádné vědecké i lidské kvality této význačné české badatelky v oblasti imunologie čestnou medailí De scientia et humanitate optime meritis – nejvyšším oceněním, které AV ČR uděluje. Na setkání, které se uskutečnilo 15. listopadu 2012 v kinosále Fyziologického ústavu AV ČR, zazněly odborné přednášky jejích nejbližších spolupracovníků. Např. o výzkumu polymerních léčiv pohovořil Jindřich Kopeček z Utažské univerzity, třicet let úspěšné spolupráce ÚMCH a MBÚ při studiu směrovaných léčiv představili Vladimír Šubrt a Karel Ulbrich, s přednáškou Imunologie a polymerní chemie versus nádor: české unikum vystoupil Marek Kovář z Mikrobiologického ústavu a setkání zakončily Vzpomínky Jiřího Městeckého z Alabamské univerzity. Seminářem hosty provázel Ivan Lefkovits z Bazilejské univerzity.


Prof. Říhová převzala medaili z rukou předsedy AV ČR Jiřího Drahoše.

prof_Rihova_optime_meritis_01.jpg

Profesorka Blanka Říhová vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK a po ukončení v roce 1964 nastoupila do Mikrobiologického ústavu ČSAV, oddělení imunologie, kde působí dodnes. V roce 1966 získala titul RNDr. a v roce 1969 úspěšně dokončila řádnou aspiranturu obhájením disertační práce Účast genetických faktorů v protilátkové odpovědi, za kterou obdržela Cenu Mikrobiologického ústavu za nejlepší práci. V roce 1993 obhájila doktorskou disertační práci a získala titul DrSc. V roce 2001 byla jmenována profesorkou imunologie Univerzity Karlovy.
V roce 1990 byla jmenována mimořádnou profesorkou Department of Pharmaceutic and Pharmaceutical Chemistry of Utah, Salt Lake City, USA a v roce 1993 hostující profesorkou Université Paris-Nord, Centre Scientifique et Polytechnique, Villetaneuse, Paris, Francie.
Během vědecké kariéry se prof. B. Říhová zabývala dvěma směry výzkumu. V oblasti genetické regulace imunitní odpovědi se zaměřila na rozdíly v imunologické odpovídavosti inbredních kmenů myší, studovala vliv kvality a dávky antigenů ve vztahu k lokalizaci odpovědných genů. Sledovala imunologické vlastnosti makrofágů i účast cytokinů při změněné imunitní odpovědi. Tyto významné výsledky byly publikovány v řadě vědeckých publikací a vyústily ve spoluautorství knihy Immunological Disorders in Inbred Mice (CRC Press, Boca FL).

prof_Rihova_optime_meritis_01.jpg
Prof. Jindřich Kopeček z Utažské univerzity v Salt Lake City

V posledních desetiletích se laboratoř prof. Říhové zaměřuje především do oblasti směřovaných polymerních léčiv. Ve spolupráci s pracovníky ÚMCH AV ČR (prof. J. Kopeček – od roku 1988 v University of Utah, Salt Lake City, prof. K. Ulbrich se spolupracovníky) se účastní mnoha projektů s cílem připravit a prakticky uplatnit směrovaná léčiva, která jsou vhodná především k léčbě nádorů. V laboratoři prof. Říhové se  in vivo na myších modelech a in vitro na lidských buňkách i nádorových líniích studuje účinnost těchto léčiv a mechanismy jejich působení. Na těchto projektech spolupracuje prof. Říhová s mnoha zahraničními a domácími institucemi. Výzkum v této oblasti přinesl řadu velmi důležitých výsledků, které jsou součástí publikace v renomovaných zahraničních časopisech.
Prof. Říhová je podle WOS autorkou či spoluautorkou více než 180 vědeckých publikací, má 3240 citací a její H-index je 34, je autorkou řady kapitol v zahraničních i domácích knihách a skriptech. Aplikovatelnost jejích výsledků do humánní medicíny dokumentuje, že prof. Říhová je spoluautorkou sedmi patentů. Mezinárodní ohlas práce prof. Říhové je dokumentován také členstvím v redakčních radách časopisů Current Drug Delivery, Biosimilars, Folia Microbiologica.

prof_Rihova_optime_meritis_01.jpg
Prof. Blanka Říhová s prof. Jiřím Městeckým

Za nejvýznamnější výsledky obdržela s členy svého týmu a spolupracovníky z ÚMCH AV ČR řadu ocenění: v roce 1996 byla zvolena členkou Učené společnosti ČR, v roce 2002 se stala volenou členkou European Academy of Sciences, v roce 2005 zahraniční členkou Ruské akademie přírodních věd, v roce 1987 jí byla udělena Medaile J. E. Purkyně (ČSAV) za dosažené výsledky v biologii, v roce 1997 Distinguished Leadership Award, ABI, v roce 2000 Medaile Lékařské fakulty, Chiang Mai Univeristy, Thajsko, 2002 Ocenění České společnosti alergologie a klinické imunologie za přínos k rozvoji oboru alergologie a klinické imunologie, 2004 Prof. Dr. Wolf A. Kafka Verdienstmedaille za výsledky v imunoterapii, 2005 Medaile za zásluhy, PřF UK, 2005 Česká hlava, Cena Invence za Polymerní léčiva s cytostatickými a imunomodulačními účinky, 2005 Medaile Senátu Parlamentu České republiky, 2006 Medaile Ruské akademie přírodních věd „Za zásluhy o zdraví lidu“, 2007 Medaile za zásluhy, 1. LF UK, 2008 Granátový imunoglobulin, cena české imunologické společnosti udělovaná za přínos české imunologii, 2011 Diplom Ruské akademie přírodních věd.

Kromě vysoké vědecké aktivity jsou pro prof. Říhovou příznačné výborné organizační schopnosti. Nejlepšími důkazy jejích organizačních schopností je zvolení nebo jmenování do důležitých funkcí. Od roku 1992 do roku 2000 byla předsedkyní Vědecké rady MBÚ AV ČR, od roku 1994 do roku 2000 členkou Akademické rady AV ČR, od roku 2009 – dosud je členkou Vědecké rady AV ČR. V letech 2000–2007 byla ředitelkou Mikrobiologického ústavu AV ČR. V současné době zastává funkci vedoucí sektoru imunologie a gnotobiologie MBÚ AV ČR, v. v. i. Od roku 1989 byla zvolena do výboru České imunologické společnosti, od roku 2006 je její předsedkyní. Byla a dosud je členkou velké řady tuzemských i zahraničních společností a mnoha vědeckých a pedagogických komisí a rad.
Také pedagogická aktivita prof. Říhové je obdivuhodně rozsáhlá. Po léta přednášela základní imunologii na 1. a 2. LF UK a přednáší dosud klinickou imunologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Blanka Říhová kolem sebe soustředila řadu studentů a doktorandů, které jako školitelka úspěšně dovedla k obhajobě. Její schopnost vychovávat novou vědeckou generaci vyústila do vzniku vlastní vědecké školy.

prof_Rihova_optime_meritis_01.jpg
Blanka Říhová patří mezi nejvýraznější a mezinárodně uznávané osobnosti české vědy.