ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2012  > listopad  > Z Bruselu

Vědecké aktivity JRC

Zástupcem generálního ředitele Společného výzkumného střediska Evropské komise (Joint Research Centre, JRC) se 16. července 2012 stal Vladimír Šucha ze Slovenska, který doposud působil jako ředitel pro kulturu a média na Generálním ředitelství EK pro vzdělávání a kulturu (DG EAC). V minulosti zastával mj. pozici attaché pro výzkum, kulturu a vzdělávání na Stálém zastoupení Slovenska při EU (2000–2004), v Radě guvernérů JRC zastupoval Slovensko a byl i ředitelem slovenské Agentury na podporu výzkumu a vývoje (2005–2006), přičemž sám má dvacetipětileté zkušenosti jako vědec. S Vladimírem Šuchou jsme hovořili o vědeckých aktivitách JRC.

19_1.jpg
Foto: Archiv V. Šuchy
Zástupce generálního ředitele JRC Vladimír Šucha


Jaké postavení má JRC v rámci evropských institucí?

JRC tvoří integrální součást Evropské komise a představuje jednu z jejích organizačních jednotek – generální ředitelství, jež zaměstnává na 3 200 pracovníků. Pracovníci JRC jsou rozděleni do sedmi výzkumných ústavů a tří ředitelství, které jsou rozmístěny v pěti členských státech – Belgii, Itálii, Německu, Nizozemsku a Španělsku. Vedení organizace a její koordinační jednotky sídlí v Bruselu; roční rozpočet se pohybuje okolo 500 milionů eur. Hlavní úlohou JRC je poskytovat vědeckou a technickou podporu pro přípravu, zavádění a monitorování evropské legislativy.

Nakolik české výzkumné organizace s JRC spolu­pracují?
JRC v první řadě zabezpečuje vědecký servis Evropské komisi. Avšak tato podpora je nemyslitelná bez spolupráce s vědeckými a odbornými organizacemi nejen v členských státech, ale i ve třetích zemích. JRC proto kooperuje s více jak tisícovkou odborných institucí z celého světa. V současnosti v Česku evidujeme 39 aktivních partnerských organizací, mezi něž patří ústavy AV ČR, vysoké školy, výzkumné instituce, odborné agentury vlády ČR; celkem s ČR spolupracujeme na 91 partnerských akcích, mezi nimiž je i 29 projektů rámcového programu pro výzkum a vývoj. V JRC aktuálně pracuje 38 Čechů, a to na nejrůznějších vědeckých a administrativních pozicích. JRC navíc poskytuje mimořádně rozsáhlé vzdělávací příležitosti pro doktorandy i postdoktorandy.

Jak konkrétně spolupracujete se třetími zeměmi? Podporujete kandidátské země pro vstup do EU?
Během přístupových jednání z let 2002–2003 se JRC prostřednictvím aktivit Rady guvernérů, v níž měly i kandidátské země zástupce, otevřelo relativně růz­norodé spolupráci s budoucími členy. Pro obě strany je tato součinnost mimořádně užitečná. Na jedné straně JRC pomohlo vládám přistupujících zemí s technickými a odbornými aspekty zavádění evropské legislativy (např. v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin či energetiky), na straně druhé se v těchto státech zviditelnilo a získalo pro spolupráci kvalitní odborné pracovníky. Z této zkušenosti vychází i v současnosti, když podporuje nejen země sousedící s EU, ale i ty, jež se o členství ucházejí (viz například nedávné informační dny ve Skopje a v Tiraně, na nichž jsem JRC zastupoval).

Změní se úloha JRC v příštím rámcovém programu Horizont 2020?
Legislativní návrh programu Horizont 2020 nepředpokládá radikální změnu ve směřování ani fungování JRC; stávající jednání v Radě EU či v Evropském parlamentu nenaznačují žádné výhrady. V podstatě to znamená, že by JRC mělo pokračovat ve vědecké podpoře evropské legislativy v hlavních oblastech své kompetence, tj. zdraví a ochrana spotřebitele, životní prostředí a udržitelnost, energetika a doprava, potravinová bezpečnost a zemědělství a bezpečnost občanů (včetně bezpečnosti jaderné).

Které agendy coby zástupce generálního ředitele spravujete? Jakou má JRC strategickou vizi do budoucna?
Garantuji vědeckou koordinaci aktivit. Naše činnost sestává z více než stovky výzkumných projektů (akcí), z nichž většina prochází vertikální organizační strukturou JRC. Kromě toho spolupracujeme s tisícovkou veřejných i soukromých subjektů a jsme členem přibližně 250 mezinárodních sítí. Takto náročná agenda vyžaduje komplexní řízení a koordinaci, aby aktivity splňovaly kvalitativní vědecká kritéria a zároveň reflektovaly strategické priority EU. S tím je spojená i strategická vize JRC do budoucnosti.

ANNA VOSEČKOVÁ,
CZELO – Česká styčná kancelář pro VaV, Brusel,
Technologické centrum AV ČR